Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Opis ogólny

Opis ogólny

Przedmiotem inwestycji jest budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 o długości ok. 6.37 km. Odcinek będącej w  budowie obwodnicy omija miasto Międzyrzecz z zachodniej strony i w całości przebiega po terenach niezabudowanych o konfiguracji płaskiej, będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym. Tyko końcowy odcinek obwodnicy w obrębie węzła południowego posiada konfigurację falistą.

Realizowana inwestycja polega na budowie zachodniej (prawej) jezdni drogi, dostosowaniu jej parametrów do wymogów drogi ekspresowej oraz połączenia odcinka; od strony północnej oraz południowej z odcinkami drogi ekspresowej S-3.


Prawa jezdnia obwodnicy Międzyrzecza będzie miała szer. 10 m, w tym opaskę wewnętrzną o szer. 0,50 m, dwa pasy ruchu o szer. 3,50 m w jednym kierunku oraz pas awaryjny o szer. 2,50 m. Usytuowana będzie równolegle do istniejącej jezdni za pasem rozdziału o szer. 4,50 m – 7,00 m. Nawierzchnia jezdni będzie konstrukcją podatną, zaprojektowaną dla kategorii KR6.

Początkowy odcinek trasy obwodnicy o długości ok. 700 m poprowadzono wzdłuż drogi krajowej nr 3 oraz biegnącej równolegle do niej linii kolejowej. W otoczeniu występuje zwarty kompleks leśny, przerwany strefą ochronną gazociągu tranzytowego. Na obszarze przeznaczonym pod budowę prawej jezdni do km 0+770 znajduje się droga dojazdowa oraz ogrodzony zbiornik retencyjno-filtracyjny. Dalej w km 0+840÷0+935 obwodnica przechodzi przez teren zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych. Wysypisko to eksploatowane było w latach 1974÷1992. Powstało ono w wyrobisku odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego (pospółki i żwiry). Tereny, po których przebiegać będzie druga jezdnia drogi są przeznaczone pod budowę dróg. Pomiędzy obwodnicą a drogą nr 3 zlokalizowany jest teren dawnego cmentarza żydowskiego. Z terenem tym sąsiaduje cmentarz żołnierzy radzieckich. Po jego zachodniej stronie zlokalizowany został węzeł Międzyrzecz Północ.


Dalej na południe, aż do linii kolejowej Wierzbno-Rzepin i drogi powiatowej nr 11559 prowadzącej do miejscowości Święty Wojciech, po lewej stronie obwodnicy znajduje się płaski teren użytkowany rolniczo, natomiast po jej lewej stronie zlokalizowany jest Międzyrzecki Park Przemysłowy. Po lewej stronie wzdłuż obwodnicy, w km 1+830÷2+200 zlokalizowany jest teren oczyszczalni ścieków. Po przekroczeniu linii kolejowej i drogi powiatowej, trasa projektowanej jezdni prawej wkracza na teren tarasu zalewowego rzeki Obry. Dalej na południe trasa obwodnicy wkracza na tereny użytkowane rolniczo, przecinając w km 3+583 drogę woj. 137. Teren po jej prawej stronie obwodnicy, przeznaczony budowę drugiej jezdni, jest już w znacznym stopniu przekształcony. W km 2+997 znajduje się pod obwodnicą przejazd gospodarczy. Przebiega tędy gruntowa droga gospodarcza, łącząca osiedle Kasztelańskie w Międzyrzeczu z miejscowością Św. Wojciech. Występują tu w zakolu Obry ogródki działkowe. Po wschodniej, lewej stronie obwodnicy, znajdują się w odległości 180-200 m od niej, najbliższe zabudowania Międzyrzecza, należące do osiedli: Kasztelańskiego i Zachodniego.


Po przekroczeniu tej drogi, obwodnica wkracza na tereny łąk i pól uprawnych. W odległości ok. 80 m na zach. od niej, znajdują się zabudowania gospodarcze Przedsiębiorstwa Rolnego (dawny PGR Międzyrzecz Drugi). Za tymi zabudowaniami znajduje się kilka budynków mieszkalnych, położonych bezpośrednio przy drodze Nr 137, w odległości ok. 200 m od trasy obwodnicy. Do km 5+315 obwodnica przebiega przez teren użytkowany rolniczo. Występują tu pola orne oraz łąki położone wzdłuż rowów melioracyjnych. W km 5+470÷5+580 obwodnica przechodzi przez teren zlikwidowanych ogródków działkowych. Od km 5+600 począwszy obwodnica wkracza na teren leśne. Pas drogowy przeznaczony pod drugą jezdnię został już przygotowany pod jej budowę. Na obszarze tym zlokalizowany jest węzeł drogowy Międzyrzecz Południe. W km 5+790 obwodnica przecina drogę czołgową (przejazd gospodarczy) prowadzącą do terenów poligonu wojskowego. Po prawej stronie znajduje się teren Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego „Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego”.

Ostatnio dodane