Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.07.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 01 do 15 lipca 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami i opadami warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, zagęszczenie nasypu, wykonanie wymiany gruntu, zbrojenie gruntu dwiema warstwami georusztu dwukierunkowego – poletko próbne 30 m, zbrojenie gruntu dwiema warstwami georusztu dwukierunkowego, georuszt jednokierunkowy, geotkanina PET 600/50 kN/m, wykonanie kolumn SDC, wykonanie tymczasowego rowu odwodnieniowego, wykop pod komorę przeciskową do wykonania przepustu dla zwierząt, zagęszczenie podłoża po wymianie gruntu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie zasypki przepustu P-2 i P-4,
 • Podbudowy: profilacja i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, stabilizacja podłoża.

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były ze skuwaniem głowic pali, wykonywaniem iniekcji podstawy pali, wykonaniem wykopów fundamentowych, wykonaniem betonów podkładowych, próbnym obciążeniem pali, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, warstwą wyrównawczą z betonu, zbrojeniem filarów, odwodnieniem wykopów fundamentowych za pomocą igłofiltrów, robotami zbrojarskimi; na obiekcie WD-1 związane były z rozkuciem głowic pali, wykonywaniem iniekcji podstawy pali, wykonaniem wykopów fundamentowych, próbnym obciążeniem pali, wykonywaniem ścianek szczelnych traconych, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu - -podpora nr 4; na obiekcie WD-2 wykopem pod ławy fundamentowe, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowanie korpusu i skrzydeł przyczółka – podpora nr1, warstwą wyrównawczą z betonu, betonowaniem korpusu przyczółka i skrzydeł – podpora nr 1; na obiekcie WD-3A odwodnieniem wykopu do wykonania zasypki, wymianą gruntu na kroku betonowym, wypompowaniem wody z wykopu, demontażem rozparcia ścianki szczelnej, przygotowaniem podłoża i deskowanie warstwą wyrównawczą – podpory nr 1 i 2, wymianą gruntu pod fundamenty, przygotowaniem podłoża pod beton wyrównawczy fundamentu – podpory P1 i P2, warstwą wyrównawczą z betonu, wymianą gruntu pod fundamenty podpory nr 1 i 2; na obiekcie WD-3B warstwą wyrównawczą z betonu, zbrojeniem ław fundamentowych, deskowaniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych; na obiekcie WD-4 przygotowaniem platform pod palownice, wykonaniem pali wielkośrednicowych; na obiekcie WD-5 odwodnieniem wykopów, zbrojeniem i deskowaniem korpusów i skrzydeł przyczółków, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, zbrojeniem filarów, betonowaniem filarów; na obiekcie WD-6 wykonaniem rozparcia ścianek szczelnych, rozbiórką umocnień stożka, wykopem pod fundament, warstwą wyrównawczą z betonu, chudym betonem pod fundament na podporze nr 2 i 3, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka – podpora nr 1; na obiekcie WD-7 skuciem głowic pali, wykopem pod montaż rozparć ścianek szczelnych, wykopem pod fundament, chudym betonem pod fundament; na obiekcie WD-8 montażem konstrukcji Multiplate; na obiekcie WD-9 zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, pielęgnacją betonu korpusu i skrzydeł przyczółka, betonowaniem korpusów i skrzydeł przyczółków, demontażem deskowania, robotami zbrojarskimi i ciesielskimi.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum łącznica C4 - wykop pod kanał Ks1.0 oraz Ks1.1, wykonanie podsypki piaskowej pod rury, rury ochronne DN1200, montaż rur GRP ø 800 mm na płozach w rurach osłonowych, wykonanie obsypki piaskowej rur wraz z zagęszczeniem, wykonywanie obsypki piaskowej rur, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – na Węźle Centrum łącznica C4 – zgrzewanie rur wodociągowych ø 400 mm, wykop pod komorę przewiertową na wodociągu RW-1, zabijanie ścianki szczelnej pod komorę przewiertową na wodociągu RW-1 (przewiert pomiędzy punktami 5b – 5d), wykonanie przewiertu rurami ø 600 mm, zasypanie wraz z zagęszczeniem wodociągu na odcinku W4-W5b, wykop pod wodociąg na odcinku WD9 – WD10, podsypka piaskowa, obsypka i zasypka wykopu ø400, montaż rurociągu ø400, wykop pod wodociąg na odcinku Wd6 – WD9.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – wykopy pod kable oświetleniowe (obejście podpory F2 WD-9), zasypywanie i zagęszczenie wykopów pod kable oświetleniowe (obejście podpory F2 WD-9), podsypka oraz zasypka kabli oświetleniowych (obejście podpory F2 WD-9), układanie kabla oświetleniowego (obejście podpory F2 WD-9) wraz z montażem rur osłonowych DVK 110.
  Odkopanie istniejących kabli oświetleniowych w km 10+040 (2kable YKY 4x35) wykop pod kable , odsłonięcie istniejących kabli oświetleniowych rurami osłonowymi DVK 110 (2 kable YKY 4+35), przewiert sterowany pod ulicą Złotego Smoka, trasowanie istniejących kabli SN wzdłuż ul. Szczecińskiej, identyfikacja kabli znajdujących się na innej trasie, wykop pod komory przewiertowe w celu przewiertu pod ul. Złotego Smoka, stawianie słupów nN, montaż uziomów przy słupach nN, montaż osprzętu na słupach nN, wykop pod słupy nN.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.

 ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
59,20
B. Roboty drogowe
2,64
Roboty przygotowawcze
17,80
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
7,10
Odwodnienie korpusu drogowego
0,59
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
13,49
D. Branża sanitarna
7,50
E. Branża energetyczna
18,00
F. Branża teletechniczna
37,50
G. Zieleń drogowa
38,40

 

 

Stan na 16-31.07.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 16 do 31 lipca 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami i opadami warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, demontaż geokraty, rozbiórka narzutu kamiennego,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, wykonanie wymiany gruntu, wywóz materiału nieprzydatnego, wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji rozpierającej CG (wykop + nasyp), wykonanie wykopu – platforma Compaction Grouting, wzmocnienie podłoża poprzez zbrojenie gruntu – ułożenie georusztu, geotkanina PET 600/50 kN/m oraz PET 200/50 kN/m, wykonanie wymiany gruntu pod przepust P17, osuszenie warstw nasypu wapnem,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie ławy z kruszywa,
 • Podbudowy: stabilizacja podłoża.

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z próbnym obciążeniem pali, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów podpór pośrednich, betonowaniem filarów podpór pośrednich, zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, betonowaniem korpusów przyczółków;
 • na obiekcie WD-1 związane były z wykonywaniem iniekcji podstawy pali, próbnym obciążeniem pali, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, zbrojeniem filarów, betonowaniem filarów;
 • na obiekcie WD-2 rozdeskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółków, izolacją powierzchni betonowych fundamentów;
 • na obiekcie WD-3A odwodnieniem wykopu, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem ściany podpory nr 1 i nr 2;
 • na obiekcie WD-3B zbrojeniem i deskowaniem ściany podpory nr 1, odwodnieniem wykopu;
 • na obiekcie WD-4 wykonaniem pali wielkośrednicowych – podpora nr 4, wykopem pod fundamenty, chudym betonem pod fundamenty, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych;
 • na obiekcie WD-5 demontażem szalunku korpusu i skrzydeł przyczółka;
 • na obiekcie WD-6 wbijaniem ścianek szczelnych, wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykop w istniejącym stożku, rozbiórką umocnień stożka, skuciem głowic pali, odwodnieniem wykopu;
 • na obiekcie WD-7 skuciem głowic pali, próbnym obciążeniem pali, iniekcją podstawy pali, odwodnieniem wykopu, chudym betonem pod przyczółki, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych;
 • na obiekcie WD-8 montażem konstrukcji Multiplate, wykopem pod ławę fundamentową, zbrojeniem fundamentu wlotu, deskowaniem fundamentu wlotu, betonowaniem fundamentu wlotu;
 • na obiekcie WD-9 zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, betonowaniem korpusów przyczółków.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum - wykop pod kanał ø 800 mm, wykonanie podsypki piaskowej pod rury, wykonanie obsypki piaskowej rur, zasypanie wykopu, ułożenie kanału z rur ø 800 mm, deskowanie ław fundamentowych pod komory, zbrojenie ław fundamentowych pod komory, betonowanie ław fundamentowych pod komory, betonowanie dna komory.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – na Węźle Centrum – wykonanie przewiertu rurami ø 600 mm na odc. W5b – W5d, montaż sprzętu w komorze przewiertowej pkt. W5d, przeciąganie rurociągu na odc. W5b – W5d.
 • Na ul. Kostrzyńskiej – wykop pod wodociąg na odcinku W17 – W19, podsypka pod rury, obsypka rur piaskiem, zasypanie wykopu, zgrzewanie rur wodociągowych ø400 mm, wykop na odcinku od W10 do komory przewiertowej, ułożenie rury ochronnej, ułożenie kanału z rur ø400 mm, ułozernie rur przewiertowych W10 – W11 w rurze ochronnej, oznakowanie terasy wodociągu W10 – W11, ułożenie rur przewodowych W9 – W11.

Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót. 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

 • na ul. Szczecińskiej – przekopy kontrolne w miejscach włączeń do istniejącej sieci w celu zlokalizowania istniejących kabli, wykop pod kable SN, wykop pod komory przewiertowe, wykonanie przewiertów sterowanych SRS 160 pod ul. Szczecińską, zasypanie wykopów, wykonanie podsypki oraz zasypki, układanie kabla 3 x HRUHAKXS 1x120 w rowach kablowych, wciąganie kabla 3 x HRUHAKXS 1x120 do rur osłonowych, układanie kabla 3 x HRUHAKXS 1x240 w rowach kablowych, wciąganie kabla 3 x HRUHAKXS 1x240 do rur osłonowych.
  Na ul. Kostrzyńskiej – wykopy pod słupy nN wzdłuż ul. Kostrzyńskiej, stawianie słupów nN, rozmostkowanie istniejącej linii nN, montaż haków wieszakowych na nowych słupach, montaż mostków rozłącznych, demontaż istniejących słupów nN, demontaż osprzętu na istniejących słupach nN.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

 • na ul. Szczecińskiej – roboty przygotowawcze w pobliżu projektowanego ronda, wykonanie rurociągu 9 x ø110 pomiędzy studniami A13’ A14’, likwidacja istniejących studni telekomunikacyjnych.
  Na ul. Kostrzyńskiej – budowa kanalizacji kablowej na Węźle CENTRUM.

Budowa kanalizacji deszczowej 

 • na Węźle Gorzów „Północ” – wykonanie wykopu pod zbiornik podziemny, wykonanie kanału z rur ø300 mm na odc. S37 – S38, na odc. S36 – S37 oraz na odc. S34 – S36, wykonanie studni S34, S35, S36, S37, S38, budowa kanalizacji deszczowej (145 mb), montaż studni, montaż zbiornika ZR3, kotwienie zbiornika ZR3, zasypanie wykopów – zbiornik ZR3.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
59,45
B. Roboty drogowe
2,98
Roboty przygotowawcze
18,10
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
8,50
Odwodnienie korpusu drogowego
0,61
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
15,54
D. Branża sanitarna
12,83
E. Branża energetyczna
18,50
F. Branża teletechniczna
37,50
G. Zieleń drogowa
38,40

Ostatnio dodane