Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.08.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 sierpnia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z burzami warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: zdjęcie warstwy humusu, wykonanie nasypu, wykonanie nasypu – materac nad kolumnami SDC, wykonanie wykopu - korytowanie, wykonanie wymiany gruntu, stabilizacja nasypu – osuszanie warstw nasypu wapnem, wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji rozpierającej CG (wykop + nasyp), geotkanina PET 600/50 kN/m i 200/50 kN/m, wykonanie wymiany gruntu, wykonanie wymiany gruntu pod przepust, wzmocnienie podłoża poprzez zbrojenie gruntu – ułożenie georusztu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: warstwa odsączająca – poletko próbne.

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, betonowaniem korpusów przyczółków, zbrojeniem i deskowaniem filarów podpór pośrednich, betonowaniem filarów podpór pośrednich, demontażem deskowania korpusów przyczółków, zbrojeniem i deskowaniem oczepów filarów, betonowaniem oczepów filarów;
 • na obiekcie WD-1 związane były ze zbrojeniem i deskowaniem korpusów i skrzydeł przyczółków, betonowaniem korpusów i skrzydeł przyczółków, zbrojeniem filarów, betonowaniem filarów, zbrojeniem oczepu filarów, betonowaniem oczepu filarów;
 • na obiekcie WD-2 deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółków, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółków;
 • na obiekcie WD-3A odwodnieniem wykopu, zbrojeniem i deskowaniem ściany podpory nr 1 i nr 2, betonowaniem ściany podpory nr 1, montażem dylatacji wewnętrznej ściany P1 i P2, montażem kotew do konstrukcji SUPERCOR;
 • na obiekcie WD-3B deskowaniem ściany podpory nr 1;
 • na obiekcie WD-4 wykonaniem próbnego obciążenia pala, iniekcją podstawy pali, skuwaniem głowic pali, wbijaniem ścianek szczelnych, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych;
 • na obiekcie WD-5 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-6 wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykonaniem próbnego obciążenia pala, iniekcją podstawy pali, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych;
 • na obiekcie WD-7 demontażem rozparcia ścianki szczelnej, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem korpusu przyczółka;
 • na obiekcie WD-8 deskowaniem fundamentu wlotu, betonowaniem fundamentu wlotu;
 • na obiekcie WD-9 wbijaniem ścianek szczelnych, wykonaniem wykopu pod fundamenty, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu, demontażem deskowania korpusów przyczółków, montażem rozparcia ścianki szczelnej, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem filarów.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum - wykop pod kanał ø 800 mm, zasypanie wykopu, wykonanie podsypki piaskowej pod rury, wykonanie obsypki piaskowej rur, ułożenie kanału z rur ø 800 mm, wbijanie ścianki szczelnej Z4-Z5-Z6, deskowanie ław fundamentowych pod komory, zbrojenie ław fundamentowych pod komory K2, betonowanie ław fundamentowych pod komorę K2, betonowanie dna komory K2.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – na ul. Kostrzyńskiej – wykonywanie wykopu pod rurociąg, podsypka, obsypka i zasypka, zgrzewanie rur wodociągowych ø 400 mm, ułożenie kanału z rur ø 400 mm.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – na ul. Szczecińskiej – zasypanie i zagęszczenie wykopów, wykonanie podsypki oraz zasypki, układanie kabla 3 x HRUHAKXS 1x120 w rowach kablowych, wciąganie kabla 3 x HRUHAKXS 1x120 do rur osłonowych, układanie kabla 3 x HRUHAKXS 1x240 w rowach kablowych, wyłączenie napięcia, pomiary kabla, wykop pod złącze ZKSN, montaż rur osłonowych dwudzielnych, wykop pod osłonięcie rurami dwudzielnymi kabli SN.
 • Na ulicy Małyszyńskiej/Stalowej – wykop pod słup nN, stawianie słupa nN, montaż osprzętu na słupie nN (hak wieszakowy), montaż osprzętu na słupie nN (mostki rozłączne).
 • Na ulicy Kostrzyńskiej – demontaż istniejącej linii nN, demontaż istniejących słupów nN, demontaż osprzętu na istniejących słupach nN, wykopy pod słupy nN, stawianie słupów nN, montaż osprzętu na słupach nN.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – na ul. Szczecińskiej – układanie kanalizacji 16-otworowej od studni 2T(A1’) do istniejącej studni A80, wyprawianie studni, regulacja wysokościowa włazów, zagęszczenie wykopów na wykonanych rurociągach teletechnicznych, budowa kanalizacji kablowej, wciąganie kabla XzTKMXpw 250x4x0,8 do wykonanej kanalizacji kablowej, wciąganie wtórników światłowodowych, ułożenie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami A12’ i A12/1’.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – na Węźle Gorzów „Północ” – budowa kanalizacji deszczowej, montaż studni, wykonanie wykopu pod rurociąg, wykonanie wpustów ulicznych, zdjęcie humusu pod zbiornik nr 2, podsypka, obsypka i zasypka, ułożenie mieszanki betonowej pod studnie.

 ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
64,00
B. Roboty drogowe
4,54
Roboty przygotowawcze
23,40
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
14,00
Odwodnienie korpusu drogowego
0,62
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
17,21
D. Branża sanitarna
14,00
E. Branża energetyczna
19,00
F. Branża teletechniczna
60,60
G. Zieleń drogowa
38,40

Stan na 16-31.08.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 16 do 31 sierpnia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
  • Dział ogólny: wykonanie badań geotechnicznych,
  • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka drogi technologicznej DZ-7a, rozbiórka narzutu kamiennego na łącznicy C3,
  • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, wykonanie wymiany gruntu, górna warstwa nasypu (GWN) – poletko próbne, stabilizacja nasypu – osuszanie warstw nasypu wapnem, wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji rozpierającej CG, geotkanina PET 600/50 kN/m i 200/50 kN/m, wykonanie wymiany gruntu pod przepusty, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, wzmocnienie podłoża poprzez zbrojenie gruntu – ułożenie geotkaniny separacyjnej i georusztu dwukierunkowego,
  • Odwodnienie korpusu drogowego: zagęszczenie ławy z kruszywa pod P17, zagęszczenie podłoża pod ławą z kruszywa pod P18, składanie przepustów P17, P20 i P21,
  • Podbudowy: warstwa odsączająca – poletko próbne, stabilizacja podłoża – poletko próbne.

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z obcięciem ścianek szczelnych do poziomu ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, zbrojeniem i deskowaniem oczepów filarów, betonowaniem oczepów filarów/poprzecznicy, zbrojeniem ław fundamentowych, przygotowaniem platformy pod montaż konstrukcji stalowej;
 • na obiekcie WD-1 związane były ze zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, betonowaniem korpusów i skrzydeł przyczółków – etap II, zbrojeniem i deskowaniem oczepu filarów, betonowaniem oczepu filarów, betonowanie ciosów podłożyskowych, osadzenie konstrukcji stalowej ustroju nośnego P1-F2, F2-F3, F4-P5, F3–F4, betonowaniem ciosów podłożyskowych, przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową;
 • na obiekcie WD-2 przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową;
 • na obiekcie WD-3A odwodnieniem wykopu, betonowaniem ściany podpory nr 2, montażem kotew do konstrukcji SUPERCOR, deskowaniem ściany podpory P1 (segment skrajny), demontażem deskowania ściany podpory nr 2;
 • na obiekcie WD-3B deskowaniem ściany podpory nr 1, betonowaniem ściany podpory nr 1, demontażem deskowania ściany podpory nr 1;
 • na obiekcie WD-4 wykonaniem pali wielkośrednicowych, skuwaniem głowic pali, wbijaniem ścianek szczelnych tymczasowych (montaż rozparcia ścianek szczelnych), wykonaniem wykopów pod fundamenty, wykonywaniem warstwy wyrównawczej z betonu, betonowaniem ław fundamentowych, wykonaniem iniekcji podstawy pali, odwodnieniem wykopów fundamentowych, zbrojeniem ław fundamentowych, zbrojeniem korpusu i skrzydeł przyczółka, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka;
 • na obiekcie WD-5 zbrojeniem i deskowaniem ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych;
 • na obiekcie WD-6 wbijaniem ścianek szczelnych, montażem rozparcia ścianki szczelnej, wykonaniem wykopów pod fundamenty, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, iniekcją podstawy pali, warstwą wyrównawczą z betonu, zbrojeniem filarów;
 • na obiekcie WD-7 zbrojeniem korpusu przyczółków, betonowaniem korpusów przyczółków;
 • na obiekcie WD-8 dokończeniem ławy z kruszywa, zbrojeniem i deskowaniem fundamentu wieńca, betonowaniem fundamentu wieńca, izolacją cienką fundamentu wieńca, dokręcaniem śrub montażowych konstrukcji Multiplate, zasypką konstrukcji Multiplate;
 • na obiekcie WD-9 montażem rozparcia ścianki szczelnej, betonowaniem ścianki zaplecznej, zbrojeniem filarów, betonowaniem filarów, betonowaniem ciosów podłożyskowych, odwodnieniem wykopu (igłofiltry), wykonaniem wykopu pod wymianę gruntu.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum - wykop pod kanał ø 800 mm, zasypanie wykopu, wykonanie podsypki piaskowej pod rury, wykonanie obsypki piaskowej rur, ułożenie kanału z rur ø 800 mm, zbrojenie ław fundamentowych pod komory i płyty dennej komory K2, ścianki szczelne pod komorę, betonowanie ław fundamentowych pod komorę K2, wykonanie podbudowy z betonu na komorze K1, szalowanie komory K2, montaż armatury na komorach.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – na ul. Kostrzyńskiej – wykonywanie wykopu pod rurociąg, podsypka, obsypka i zasypka, zgrzewanie rur wodociągowych ø 400 mm, ułożenie kanału z rur ø 400 mm, próba szczelności wodociągu, dezynfekcja rurociągu, płukanie sieci wodociągowej.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – na ul. Szczecińskiej – osłonięcie istniejących kabli SN rurami dwudzielnymi pod łącznicami N7 i N8.
  Na ulicy Kostrzyńskiej – demontaż istniejącej linii nN, demontaż istniejących słupów nN, demontaż osprzętu na istniejących słupach nN, przekopy kontrolne i wykop pod kable SN wzdłuż ul. Kostrzyńskiej, zasypywanie wykopów nad kablem SN, wykonanie podsypki i zasypki kabla SN, wykop pod komory przewiertowe, wykonanie przewiertu SRS 160, układanie rur ochronnych DVK 160, układanie kabla 3x(XRUHAKXS 1x120mm2).
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – ułożenie kanalizacji teletechnicznej. Na ul. Szczecińskiej – montaż rurociągów wtórnych z rur RHDPE 32/2,9. Na ul. Kostrzyńskiej – budowa kanalizacji kablowej na węźle Centrum.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – na Węźle Gorzów „Północ” – budowa kanalizacji deszczowej, montaż studni, wykonanie wpustów ulicznych, wykop pod zbiornik retencyjny nr 2, montaż kanalizacji deszczowej z rur GRP DN250.

STAN ZAAWANSOWANIA

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
68,00
B. Roboty drogowe
6,26
Roboty przygotowawcze
24,80
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
20,90
Odwodnienie korpusu drogowego
1,80
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
22,43
D. Branża sanitarna
16,00
E. Branża energetyczna
20,00
F. Branża teletechniczna
60,60
G. Zieleń drogowa
38,40

 

Ostatnio dodane