Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 01-05.09.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 31 sierpnia do 5 września 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

ROBOTY DROGOWE

 • wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V – km 284+250-284+450L, 273+100-273+400, 283+500-283+700,
 • zdjęcie warstwy ściółki z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 274+540-274+730L, 273+066-273+240L, 274+040-274+120L, 282+950-283+050L, 274+960-275+120L,
 • nadzór archeologiczny – km 274+540-274+730L, 282+800-282+900, 273+066-273+240L, 282+900-282+950L, 274+040-274+120L, 282+950-283+050L, 274+960+275+120L,
 • formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntów z wykopu – km 284+115-284+250L, 283+900-284+080L, 284+600-284+900L, 274+440-274+560, DP1187F 0+180-0+295, 273+920-274+760L, 283+600-284+240L,
 • zdjęcie warstwy humusu z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 282+800-282+900L, 282+900-282+950L, 282+950-283+050L,
 • wykonanie drogi technologicznej do PZ-4 – km 284+700-284+900L,
 • wykonanie drogi technologicznej do PZ-3 – km 283+100-283+500L,
 • roboty przygotowawcze do wbicia ścianki szczelnej – km 283+619,
 • transport ram i zbrojenia z MOP Stożne na przepust P14 – km 284+585,
 • wywóz starych rur żelbetowych fi1500 na MOP Stożne – km 284+585,
 • budowa prefabrykowanego przepustu drogowego o przekroju prostokątnym z betonu B45 (C35/45) – część przelotowa o wymiarach w świetle 450x250cm – km 284+585,
 • roboty przygotowawcze do wbicia ścianki szczelnej, rozładunek ram, - km 283+619,
 • montaż zbrojenia świetlika przepustu stalą klasy A-IIIN – km 284+585,
 • mechaniczna wycinka drzew i krzewów – kolizja z wodociągiem – km 276+900-278+000, 277+950-278+150,
 • rozładunek ram, szpachlowanie połączeń powierzchni i otworów montażowych ram – km 284+585,
 • wykonanie ogrodzeń herpetologicznych – km 281+350-281+500,

ROBOTY MOSTOWE

 • przygotowanie powierzchni pod izolacje fundamentu podpory nr 1 i 2, demontaż szalunków ławy fundamentowej podpory nr 2, wykonanie izolacji poziomej powierzchni podziemnych betonu, wykonanie zasypki ław fundamentowych, montaż zbrojenia skrzydła kąta ostrego, deskowanie korpusu przyczółka nr 1 – kontynuacja, montaż zbrojenia korpusu nr 1 – siatka, – PG-1A km 274+253,
 • wykopy pod ławy fundamentowe, montaż zbrojenia ławy fundamentowej podpory nr 2, zbrojenie słupu filaru nr 2, wykopy pod ławę fundamentową nr 3 – PZ-5 km 285+100,

ROBOTY BRANŻOWE
BRANŻA WODOCIĄGOWA

 • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 90/8,2mm na podsypce grub. 20cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub. 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz z hydrantami nadziemnymi DN80 i rurami osłonowymi PE100 SDR11 200/18,2mm – km 277+100-277+360, 277+840-277+930, 277+280-277+360, 277+780-277+930, 277+600-277+890, 277+400-277+700
 • roboty przygotowawcze: wykonanie odkrywek istniejącego wodociągu w miejscach włączeń przebudowy, odkrycie istniejących kolizji z uzbrojeniem podziemnym – km 283+080-283+110,
 • wykonanie komory startowej dla przecisku rurą stalową pomiędzy węzłami Z62 a Z63, wpłukiwanie igłofiltrów, - km 279+050

BRANŻA GAZOWA

 • badania ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych grubości do 12mm – km 285+400,
 • badania penetracyjne doczołowych złączy spawanych o grubości ścianki do 20mm – km 285+400,
 • podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15cm – km 285+400,
 • odgazowanie gazociągów Dz 250 w/c – czynność trzykrotna suchym azotem, demontaż gazociągu DN250 z rur stalowych, uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. DN 400mm – dzielona opaska termokurczliwa – km 285+400
 • zasypywanie wykopów mechanicznie, przemieszczanie na odległość do 10m, grunt kategorii I-III, koparko-spycharka – zasypanie po demontażu by-passów gruntem z wykopów, zasypywanie wykopów ręcznie, zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, rozebranie ogrodzenia wykopu z taśmy – km 285+400,
 • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – gazociąg projektowany, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – by-pas, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – demontaż, gazociągi przesyłowe o śr. Nominalnej do 168,3x5,6mm – montaż by-passów, próba szczelności gazociągów Dn 150 na ciśnienie do 0,6MPa – by-passy, zasypywanie wykopów mechanicznie, przemieszczanie na odległość do 10m, grunt kat. I-III, koparko-spycharka – zasypanie rurociągu po wykonaniu prac montażowych gruntem z wykopu, odgazowanie demontowanego by-passa, gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej do 168,3x5,6mm- demontaż by-passów po zakończeniu robót, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 na odkład w gruncie kat. III – odkopanie istniejącego gazociągu, ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, badania radiograf. doczoł. złączy spaw. Konstrukcji metoda podstawowa z zast. promieniowania rentgenowskiego – grubość ścianki do 15mm, próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu 1 sprężarki, zagazowanie rurociąg, włączenie gazociągu do sieci metodą hermetyczną gazociągu Dn 250w/c, montaż rury wydmuchowej Dn80, ręczne układanie kabli jednożyłowych YKOXs 1x6mm2, 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 • przywóz piasku samochodami samowyładowczymi z odległości do 14km, z załadowaniem i wyładowaniem, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4m (przykrycie kabla), ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie: ponad 0,5 do 1,0kg/m, z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x120mm2 i YAKY 4x35mm2, układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x120 0.6/1kV i YAKY 4x35mm2, ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III, przy szerokości dna wykopu do 0,4m i głębokości rowu do 0,8m, wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległości do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kat. III, dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi do 14km – km 283+100;
 • nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4m (przykrycie kabla), ręczne układanie w rowach kablowych kabli z przykryciem folią, kabel typu XRUHAKXS 1x120+50mm2, układanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x120+50mm2, ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III, przy szerokości dna wykopu do 0,4m i głębokości rowu do 0,8m, wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległości do 1km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kat. III, dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi do 14km – km 283+730
 • zagęszczanie wykopu dla kabli NN – km 283+100;
 • zagęszczanie wykopu dla kabli SN – km 272+770;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 14,78%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 12,50%
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu – 23/172 tyg = 13,37%

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Wymagania ogólne
%
44,07
Roboty drogowe
%
2,21
Roboty przygotowawcze
%
21,73
Roboty ziemne
%
2,00
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
2,01
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
0,86
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
10,01

 

Stan na 07-13.09.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 7 do 13 września 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

ROBOTY DROGOWE

 • wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V – km 284+250-284+450, 283+500-283+700, 285+400-285+580, 275+000-275+050, 283+500-283+700, 284+250-284+450, 285+400-285+580, 273+000-273+200,
 • nadzór archeologiczny – km 274+960-275+120, 283+400-283+500L, 283+300-283+400L, PZ1,
 • formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntów z wykopu – km DP1187F 0+300-0+500, 284+600-284+940L, 273+940-274+880L, 281+195-281+460P, 284+610-284+965L, 273+940-274+100L, 284+000-283+210L, 284+800-284+975, 274+100-274+180L, 281+440-281+640L, 284+590-285+040L,
 • zdjęcie warstwy ściółki z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 274+960-275+120L, 283+400-283+500L, 283+300-283+400L, PZ1, 275+400-275+600
 • wykonanie drogi technologicznej z gruzu do PZ1 i PZ3,
 • mechaniczna wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem i wywozem karpin – km 277+950-278+150, 276+400-276+800L, 275+800-275+900L,
 • wykonanie wykopów mechanicznie wraz z ewentualnymi wykopami ręcznymi w gruncie kat. III – wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy – km 283+619,
 • wykonanie izolacji poziomej i pionowej powierzchni odziemnych betonu poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem – km 284+585,
 • szpachlowanie połączeń powierzchni i otworów montażowych ram – km 284+585,
 • rozładunek ram – km 283+619 P13,
 • transport stali – km 284+585 P14,
 • wzmocnienie podłoża oraz nawierzchni geosiatką dwukierunkowo rozciąganą z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 30kN/m
 • wzmocnienie podłoża geosiatką dwukierunkowo rozciąganą z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 20kN/m – km 283+619,
 • podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 50cm,
 • montaż zbrojenia ścian czołowych przepustu stalą klasy A-IIIN – km 284+585,
 • wykonanie drogi technologicznej do MS-4 – km 275+800-275+890,
 • budowa prefabrykowanego przepustu drogowego o przekroju prostokątnym z betonu B45 (C35/45) – część przelotowa o wymiarach w świetle 450x250cm – km 283+619,

ROBOTY MOSTOWE

 • PZ-5 km 285+100 – wykonanie ławy fundamentowej – B30, wykonanie warstwy chudego betonu pod ławę fundamentową – B15, wykop pod ławę fundamentową nr 3, zbrojenie słupów filarów podpory nr 2, wykonanie wykopów przy podporze nr 1, 2, 3, deskowanie słupów filarów podpory nr 2 (8szt), chudy beton pod ławę fundamentową podpory nr 3,
 • PG-1A km 274+253 – zbrojenie korpusu przyczółku nr 1 i skrzydeł, deskowanie korpusu nr 1,
 • MS-4 km 276+143 – burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych elementów żelbetowych - płyta przejściowa, wbicie ścianki szczelnej stalowej, roboty przygotowawcze związane z rozbiórką podpory nr 7, wyburzenie przy pomocy młotów pneumatycznych podpory nr 7, prace przygotowawcze związane z rozbiórką podpory nr 6, 8 i 9, wyburzenie przy pomocy młotów pneumatycznych podpory nr 6,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Branża wodociągowa:
  - przewierty o długości do 40m maszyną do wierceń poziomych, rurami fi 300mm w gruntach kategorii III-IV – km 279+135,
  - przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 90mm na płozach wys. Płozy 44mm, w rurach ochronnych stalowych 219,1mmx6,3mm z zamknięciem końcówek rur manszetami 80x200 – km 279+135,
  - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN 16 o średnicy 90/8,2mm na podsypce grub. 20cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grubości 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych, wraz z próbą szczelności, płukaniem, i dezynfekcją oraz hydrantami nadziemnymi DN80 i rurami osłonowymi PE100 SDR11 200/18,2mm (Z62-Z64) – km 279+135-279+175, Z20-Z22 – km 277+350-277+400

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Wymagania ogólne
%
44,50
Roboty drogowe
%
2,41
Roboty przygotowawcze
%
22,88
Roboty ziemne
%
2,81
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
4,26
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
1,40
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
10,67

Stan na 14-20.09.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 7 do 13 września 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

ROBOTY DROGOWE

 • wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V – km 274+760-275+200, 283+500-283+700, 284+250-284+450, 285+400-285+560, 285+760-286+043, 272+880-273+440,
 • nadzór archeologiczny – PZ-1 strona zachodnia, 278+200-278+400,
 • formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntów z wykopu – km 274+430-274+760, PZ-1 strona lewa, 281+180-281+750 PZ-1 strona prawa, 284+600-285+050, 285+625-285+760, 283+880-284+220,
 • zdjęcie warstwy ściółki z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – PZ-1 strona zachodnia, 278+200-278+400,
 • zdjęcie warstwy humusu z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 277+950278+200,
 • wywóz karpin – km 276+400-276+800, 277+950-278+150,
 • wykonanie zjazdu na MS-4 – km 275+800-285+850,
 • wprowadzenie TOR dla PZ-1 – km 274+350-274+450 – ułożenie barier betonowych,
 • uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej do 20mm – km 283+619,
 • uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej do 20mm – km 284+585,
 • montaż zbrojenia świetlika przepustu stalą klasy A-IIIN – km 283+619,
 • szalowanie belki ściany czołowej przepustu – km 284+585 P14,
 • wykonanie ogrodzeń herpetologicznych – 280+300-280+450, 278+700-278+900,
 • wykonanie ścian czołowych przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu – km 284+585,
 • wykonanie świetlika przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu – km 284+585,
 • montaż zbrojenia ścian czołowych przepustu stalą klasy A-IIIN – km 283+619,
 • ręczne formowanie obsypki żwirowo-piaskowej, wraz z zagęszczeniem warstwami 30cm – gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy – km 284+585,
 • szalowanie góry świetlika P14 – km 284+585,
 • szalowanie dołu świetlika i ściany czołowej – km 283+619,

ROBOTY MOSTOWE:

 • PZ-5 km 285+100 – zbrojenie fundamentu podpory nr 1, wykonanie słupów podpór pośrednich z betonu klasy B45,
 • PG-1A km 274+253 – zbrojenie korpusu przyczółku nr 1 i skrzydeł, deskowanie korpusu i skrzydełek podpory nr 1, betonowanie korpusu podpory, betonowanie skrzydełek,
 • MS-4 km 276+143 – wyburzenie przy pomocy młotów pneumatycznych podpory nr 5, prace przygotowawcze związane z rozbiórką podpory nr 8 i 9, nacinanie ławy fundamentowej podpory nr 8, 9 i 10 – kontynuacja, wykop przy podporze nr 11,
 • PG-8A 285+615 - wykonanie wykopów przy podporze nr 2, chudy beton pod ławę fundamentową nr 2,

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Branża wodociągowa:
  - prace przygotowawcze: przygotowanie terenu do prowadzenia prac. Zasypki na odcinku Z60-Z61-Z62 – km 278+800-279+135,
  - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 90/8,2mm na podsypce grubości 20cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub. 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz z hydrantami nadziemnymi DN80 i rurami osłonowymi PE100 SDR11 200/18,2mm (Z58-Z60) – km 279+050-279+135, (Z55-Z58) – km 278+900-279+100,
 • Branża elektroenergetyczna:
  - prace przygotowawcze, poprzedzające usunięcie kolizji na dwóch liniach SN – km 283+730,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
2,72
Roboty przygotowawcze
%
24,13
Roboty ziemne
%
4,39
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
4,76
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
1,78
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
11,11

Stan na 21-30.09.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 28 września do 4 października 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

ROBOTY DROGOWE

 • wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V – km 272+880-273+440, 274+760-275+200, 283+500-283+700, 284+250-284+450, 285+400-285+560, 285+760-286+043
 • formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntów z wykopu – km 273+920-274+240, 274+430-274+760, Pz-1 str. L i P, 281+180-281+750 str. P, 283+880-284+220, 284+600-285+050, 285+625-285+760,
 • formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu wraz z transportem - droga powiatowa nr 1187F,
 • montaż zbrojenia skrzydeł przepustu stalą klasy A-IIIN – km 284+585,
 • montaż zbrojenia płyt zespalających przepust stalą klasy A-IIIN – km 284+585,
 • wykonanie skrzydeł przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu – km 284+585
 • ręczne formowanie obsypki żwirowo-piaskowej, wraz z zagęszczeniem warstwami 30cm – gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy – km 283+619,
 • szalowanie świetlika i ściany czołowej – km 283+619 P-13
 • spawanie płyty przejściowej – km 284+585,
 • mechaniczne usunięcie gruntów słabonośnych wraz z wywozem i zastąpieniem usuniętych gruntów materiałem niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem – km 277+950-278+150
 • szalowanie świetlika i ściany czołowej – km 283+619,
 • rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. 9 cm – droga powiatowa 1187F wraz z odwozem,
 • zdjęcie warstwy humusu z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 275+720-275+820
 • rozładunek ram na P13a – km 283+717,
 • transport ram z P13 na MOP Stożne – km 283+619,
 • zbrojenie płyty przejściowej – km 284+585,
 • nadzór archeologiczny – droga powiatowa nr 1187F,
 • wykonanie wykopów mechanicznie wraz z ewentualnymi wykopami ręcznymi w gruncie kat. III – wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy – km 0+341 DP 1187F
 • montaż stalowej konstrukcji przepustu z blach falistych, średnicy 2000mm,

ROBOTY MOSTOWE:

 • PZ-5 km 285+100 – betonowanie fundamentu podpory nr 3, beton ciosów podłożyskowych na podporze nr 2, zbrojenie korpusu przyczółka nr 1, deskowanie korpusu przyczółka nr 1, demontaż szalunków słupów podpory nr 2, przygotowanie do montażu łożysk na podporze nr 2, montaż łożysk na podporze nr 2, wykonywanie podlewek łożysk na podporze nr 2,
 • PG-1A km 274+253 – montaż deskowania korpusu i skrzydeł podpory P2, montaż zbrojenia korpusu przyczółka nr 2 oraz skrzydła kąt rozwarty, demontaż szalunków korpusu i skrzydeł podpory P1, beton korpusu i skrzydeł + ciosów przyczółka nr 2, pielęgnacja betonu korpusu i skrzydeł przyczółka nr 2, deskowanie ścianki zaplecznej podpory nr 2,
 • MS-4 km 276+143 – burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych elementów żelbetowych – ławy fundamentowe, przygotowanie podłoża pod platformę roboczą przy podporach nurtowych, przygotowanie podłoża pod platformę roboczą przy podporze nr 4, sprężanie kotew ścianki szczelnej za przyczółkiem nr 11, kucie młotami pneumatycznymi konstrukcji żelbetowej podpory nr 4

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Branża wodociągowa:
  - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 90/8,2mm na podsypce grub. 20cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub. 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz z hydrantami nadziemnymi DN80 i rurami osłonowymi PE100 SDR11 200/18,2mm – km 278+620-279+900,
 • Branża elektroenergetyczna:
  Robót nie prowadzono
 • Branża gazowa:
  Robót nie prowadzono
 • Branża telekomunikacyjna:
  - km 283+100 - prace przygotowawcze, budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKR2 monolitycznych w gruncie kat. III (wersja z ramą typu ciężkiego), ręczne kopanie a później zasypanie rowów dla kabli w gruncie kat. III przy szerokości dna wykopu do 0,4m i głębokości rowu do 1,0m, układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, rury osłonowe dwudzielne HDPE 160/9,1, montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych – pokryw z prętami,

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
3,56
Roboty przygotowawcze
%
24,91
Roboty ziemne
%
10,80
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
6,60
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
2,53
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
12,25

Ostatnio dodane