Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.09.2015

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. prace związane z rozbiórkami, budową nasypów, wzmocnieniem podłoża, układaniem warstwy odsączającej, wykonywaniem podbudowy pomocniczej, układaniem krawężnika, montażem przepustu, montażem konstrukcji stalowej obiektu MD-1, betonowaniem ustroju nośnego obiektu WD-2, robotami wykończeniowymi obiektów PP-1 i PP-2, montażem dylatacji, zbrojeniem i deskowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-3, montażem kanalizacji deszczowej i robotami elektroenergetycznymi.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przygotowanie mieszanki U5 na warstwę odsączającą
  - Kwiecie  

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka stabilizacji cementem
  - węzeł Głębokie
 • Rozbiórka elementów ulic
  - węzeł Głębokie

ROBOTY ZIEMNE

 • Przebudowa węzła
  - węzeł Głębokie
 • Wykop w nasyp
  - węzeł Głębokie
  - km 0+000 – 0+550
 • Wykonanie nasypu z dokopu
  - km 0+700 – 1+200
  - km 3+605 – 3+640
  - km 3+530 – 3+560
  - km 4+750 – 4+950
  - km 5+750 – 5+780
  - km 5+800 – 5+890
 • Kopanie rowu
  - km 0+000 – 2+300
  - km 2+681 – 5+700
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Skarpowanie nasypu
  - km 0+000 – 2+300
  - km 2+681 – 5+700
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
  - WG-1, WG-2
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp
  - km 5+800 – 5+890
 • Układanie materaca z kruszywa na kolumnach DSM
  - km 4+785 – 4+945
 • Pomiary reperów i gwoździ
  - km 1+300 – 2+400
  - km 2+700 – 3+600
 • Uzupełnianie poboczy
  - km 0+700 – 1+200
  - km 2+681 – 3+600
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
  - WG-1, WG-2
 • Profilowanie i zagęszczanie nasypu
  - km 0+560 – 1+250
  - WG-1, WG-2
 • Korekta posadowienia materaca
  - km 4+750 – 4+950

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Montaż przejść drenarskich
  - km 0+100 – 0+500
 • Zabudowa wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 5+000 – 5+500
 • Montaż studzienek drenarskich
  - km 0+325
  - km 0+425
 • Demontaż istniejącego przepustu
  - km 1+259
 • Montaż przepustu DN1000 wraz z obsypką i zagęszczeniem
  - km 1+259
 • Montaż studni połączeniowej DN200 wraz z obsypką i zagęszczeniem
  - km 1+259

PODBUDOWY

 • Układanie warstwy odsączającej
  - km 0+000 – 0+850
  - km 2+684 – 3+560
 • Zagęszczanie warstwy odsączającej
  - km 0+000 – 0+500
  - km 2+700 – 3+100
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
  - km 1+350 – 2+300
 • Zagęszczenie i profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie po wykonaniu szczelin dylatacyjnych w warstwie stab. cem.
  - km 3+700 – 3+900
 • Wykonanie dylatacji pozornych w warstwie stabilizacji cementem
  - km 3+700 – 3+900
 • Układanie warstwy piasku do stabilizacji cementem
  - km 2+684 – 3+530
 • Układanie stabilizacji cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z kruszywa
  - km 2+700 – 3+050
  - km 3+100 – 3+560
 • Pielęgnacja warstwy stabilizacji cementem
  - km 2+700 – 3+050

ELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników trapezowych
  - km 3+600 – 4+750
  - km 5+000 – 5+100

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonywanie zasypek przyczółka i stożków
  - WD-2
  - WD-3
 • Zasypka konstrukcji Multi Plate
  - PP-1
 • Zbrojenie ustroju nośnego
  - WD-2
 • Montaż kotew talerzowych
  - WD-2, WD-3
 • Zbrojenie kap chodnikowych
  - WD-3
 • Montaż szalunku gzymsu
  - PP-1
 • Betonowanie wieńca
  - PP-1
 • Betonowanie gzymsu
  - PP-2
 • Przygotowanie szalunku ustroju nośnego
  - MD-1
 • Montaż szalunku ustroju nośnego
  - WD-2
  - MD-1
 • Betonowanie ustroju nośnego
  - WD-2
 • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego
  - WD-2
 • Montaż szalunku kap chodnikowych
  - WD-3
 • Montaż i scalanie sekcji 6, 7 konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych konstrukcji sekcji 6, 7, 8 i 9
  - MD-1
 • Wykonanie konstrukcji stalowej obiektu MD-1
  - Vistal Gdynia
 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod montaż dylatacji
  - WD-3
 • Montaż krawężników
  - WD-3
 • Demontaż ścianek szczelnych technologicznych
  - PP-1
 • Montaż i scalanie sekcji 5 konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Montaż dylatacji
  - WD-3
 • Zasypki przyczółków i stożków
  - WD-2 podpora P3
 • Deskowanie kap chodnikowych
  - WD-3
 • Deskowanie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych
  - WD-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż kolektora DN250
  - km 0+811 – 1+258
  - km 2+700
  - km 3+550
 • Montaż studni betonowych
  - km 0+811 – 1+259
  - km 2+700
  - km 0+957 – 1+258
 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 0+100 – 0+500
  - km 3+510
  - km 3+550
  - km 0+045
  - km 0+165
  - km 0+802
  - km 0+854
  - km 1+065
 • Montaż przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 0+045 – 0+500
  - km 0+727
  - km 3+510
  - km 0+956
 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 1+270 – 1+500
 • Montaż krat żeliwnych na studzienkach wpustowych
  - km 4+400 - 4+500
  - km 5+000 – 5+500
 • Wykonanie prób szczelności wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 2+100 – 2+350
  - km 1+800 – 2+100
  - km 3+100 – 3+300
 • Montaż studni DN1000
  - km 0+727
  - km 0+757
 • Montaż separatora
  - km 1+259
 • Obsypka i zagęszczanie studni DN1000
  - km 0+727
  - km 0+757
 • Montaż osadnika wraz z obsypką i zagęszczaniem
  - km 1+259

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

 • Montaż rur osłonowych
  - km 0+425
  - km 0+738,36
  - km 0+915
  - km 1+000
  - km 1+050

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 32,13 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 44,28 % (wartość zweryfikowana na podstawie PŚP nr 9)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 35,94 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
34,44
Roboty przygotowawcze
%
119,37
Roboty ziemne
%
66,36
Odwodnienie i przepusty
%
56,30
Podbudowy
%
20,96
Nawierzchnia
%
0,23
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
12,18
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
65,39
Roboty sanitarne
%
66,58
Odwodnienie
%
44,08
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
18,23
Oświetlenie
%
0,28
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
96,51
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 214 osób
 • sprzęt: 103 jednostki

Ostatnio dodane