Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.09.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 września 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE 
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka narzutu kamiennego,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie nasypu – warstwy stabilizowane wapnem, wykonanie wykopu, profilowanie i zagęszczenie nasypu, wykonanie wymiany gruntu, górna warstwa nasypu (GWN) – poletko próbne, wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji rozpierającej CG, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, kolumny SDC,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie ławy z kruszywa pod P8, wykonanie zasypki przepustu P23, składanie przepustu,
 • Podbudowy: nie prowadzono robót.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z obcięciem ścianek szczelnych do poziomu ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem korpusów przyczółków, betonowaniem korpusów przyczółków, zbrojeniem i deskowaniem oczepów filarów/poprzecznicy, betonowaniem oczepów filarów/poprzecznicy, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, dostawą elementów konstrukcji stalowej, przygotowaniem platformy pod rozładunek i montaż;
 • WD-1 związane były z przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, demontażem deskowania korpusu przyczółka, scalaniem konstrukcji stalowej, demontaż deskowania oczepu filarów;
 • WD-2 przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, wbijaniem ścianek szczelnych, wykonaniem wykopu pod fundament, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem filarów;
 • WD-3A odwodnieniem wykopu, betonowaniem ściany podpory P1 (segment skrajny i środkowy), deskowania ściany podpory P1 (segment skrajny i środkowy), demontażem deskowania ściany podpory P1 (segment środkowy); na obiekcie WD-3B deskowaniem ściany P1 (segment środkowy i skrajny), betonowaniem ściany P1 (segment środkowy);
 • WD-4 wykonaniem pali wielkośrednicowych, wbijaniem ścianek szczelnych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, iniekcją podstawy pali, wykonaniem próbnego obciążenia pali wielkośrednicowych, wykonaniem wykopu pod fundament, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu, deskowaniem ścianki żwirowej, betonowaniem ścianki żwirowej, betonowaniem filarów;
 • WD-5 nie prowadzono robót; na obiekcie WD-6 wykonaniem wykopów pod fundamenty, iniekcją podstawy pali, skuwaniem głowic pali, warstwą wyrównawczą z betonu, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, próbnym obciążeniem pali;
 • WD-7 zbrojeniem korpusu przyczółków, betonowaniem korpusów przyczółków;
 • WD-8 zasypką konstrukcji Multiplate, wyciągnięciem tymczasowych ścianek szczelnych;
 • WD-9 demontażem tymczasowego rozparcia ścianki szczelnej, odwodnieniem wykopu (igłofiltry), wykonaniem wymiany gruntu, wykonaniem korka betonowego, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, demontażem deskowania korpusu przyczółka, betonowaniem ciosów podłożyskowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, demontażem deskowania filarów.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum - wykop pod miejsce przecięcia za komorą K1, zasypanie wykopu, ułożenie kanału z rur ø 800 mm, próba szczelności kanału z rur ø 800 mm i przepięcie od strony północnej, pompowanie ścieków, zbrojenie płyty dennej komory K1 i ścianki K2, betonowanie płyty dennej komory K1, szalowanie komory K2, montaż armatury w komorach, wykonanie elementów drobnowymiarowych pod armaturę w komorze K2.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – na ul. Kostrzyńskiej – zasypka wykopu, zasypka wodociągu 400 mm, montaż armatury, przepięcie wodociągu, próba szczelności wodociągu, płukanie sieci wodociągowej i pobranie próbek, dogrzanie odejść na przyłącza wodociągowe i hydranty oraz montaż przyłączy, hydrantów i zaworów.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – na ulicy Kostrzyńskiej – zasypywanie wykopów nad kablem SN wraz z zagęszczeniem, roboty porządkowe, wykopy w miejscach włączeń do istniejącej sieci, podsypka oraz zasypka pod kabel SN – szer. 0,6 m, podsypka oraz zasypka pod kabel SN – za każde dalsze 0,2m szerokości, wykop pod komorę przewiertową, wykonanie przewiertu sterowanego SRS 160 pod ul. Kostrzyńską, ułożenie kabla 3x(YHAKXs 1x70 mm2, wciągnięcie kabla 3x(YHAKXs 1x70 mm2 do rur osłonowych, przestawienie istniejącego złącza ZKSN w projektowaną lokalizację, wykonanie uziomu złącza ZKSN – montaż w wykopie, wykonanie uziomu złącza ZKSN – odcinki dł. 3m ze stali profilowanej miedziowane, wykonanie uziomu złącza ZKSN – odcinki dł. 1,5m ze stali profilowanej miedziowane, wykonanie uziomu złącza ZKSN – łączenie przewodów, montaż głowic na kablach SN, montaż muf na kablach SN, wyłączenie napięcia, pomiar linii SN i pomiar szczelności.
 • Na ul. Małyszyńska/Stalowa – wyłączenie napięcia, uzbrojenie słupa nN Kg, skrócenie przęsła linii napowietrznej, montaż mufy przelotowej kabla YAKY 4x120 mm2, prace porządkowe.
 • Bramownica viaToll – wyłączenie napięcia (na czas wyłączenia podłączony został agregat prądotwórczy), przestawienie istniejącej szafki pomiarowej, wykonanie mufy nN na kablu YAKY 4x16 mm2, wprowadzenie kabla YAKY 4x16 mm2 do złącza bramownicy.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – na ul. Kostrzyńskiej – wstawianie studni SKR-2.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż kanału z rur kanalizacyjnych GPR DN350 wraz z podsypką oraz montaż studni, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GPR DN450 wraz z podsypką oraz montaż studni, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GPR DN200 wraz z podsypką oraz montaż studni, wykop pod zbiornik retencyjny nr 2.
 • Montaż rur kanalizacyjnych wraz z podsypką, obsypką i zasypką oraz montaż studni i przykanalików na odcinkach: S25-S26-S27-S28, S5c-S5a-S6-S7-S8-S9, S371-S372-S373-S374, S364-S365-S366-S367, S369-S370-S371.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
69,60
B. Roboty drogowe
8,33
Roboty przygotowawcze
27,30
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
28,90
Odwodnienie korpusu drogowego
5,30
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
25,75
D. Branża sanitarna
18,00
E. Branża energetyczna
20,50
F. Branża teletechniczna
63,91
G. Zieleń drogowa
38,40

Stan na 16-30.09.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 30 września 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka drenażu skarpowego, rozbiórka georusztu,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie nasypu – warstwy stabilizowane wapnem, wykonanie wykopu, wykonanie wymiany gruntu, górna warstwa nasypu, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, kolumny SDC, wykonanie nasypu – skarpowanie, ułożenie georusztu dwukierunkowego,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie zasypki przepustu, składanie przepustu + malowanie, warstwa wyrównawcza, wykop pod ławę, wykonanie ławy z kruszywa,
 • Podbudowy: nie prowadzono robót.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z demontażem deskowania korpusu przyczółka, zbrojeniem i deskowaniem oczepów filarów, betonowaniem oczepów filarów, zbrojeniem i deskowaniem filarów, , betonowaniem filarów, dostawą elementów konstrukcji stalowej, przygotowaniem do scalania elementów konstrukcji stalowej, scalaniem elementów konstrukcji stalowej, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej;
 • WD-1 związane były z przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, scalaniem konstrukcji stalowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, wykonanie izolacji cienkopowłokowej, scalanie konstrukcji stalowej;
 • WD-2 przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, deskowaniem ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, przygotowaniem platformy pod ustrój nośny;
 • WD-3A odwodnieniem wykopu, przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, demontażem deskowania ściany podpory P1 (segment środkowy), montaż konstrukcji stalowej SuperCor (S.C.-33B);
 • WD-3B deskowaniem ściany P1 (segment środkowy i skrajny), betonowaniem ściany P1 (segment środkowy), przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, montaż konstrukcji stalowej SuperCor (S.C.-1NA);
 • WD-4 wbijaniem ścianek szczelnych, iniekcją podstawy pali, wykonaniem wykopu pod fundament, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu, betonowaniem filarów, deskowaniem filarów, deskowaniem ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych, skuwaniem głowic pali, wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykonaniem wykopu pod fundamenty;
 • WD-5 montażem łożysk, wbijaniem ścianki szczelnej, wykonaniem wykopu pod fundament, warstwą wyrównawczą z betonu, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej;
 • WD-6 zbrojeniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, próbnym obciążeniem pali;
 • WD-7 deskowaniem korpusu przyczółków, betonowaniem korpusów przyczółków, deskowaniem ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych, deskowaniem i zbrojeniem ścianek zaplecznych, montażem łożysk, demontażem deskowania korpusów przyczółków, betonowaniem ścianki zaplecznej, deskowaniem i zbrojeniem poprzecznic P1 i P2, betonowaniem poprzecznic P1 i P2, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej;
 • WD-8 zasypką konstrukcji Multiplate; na obiekcie WD-9 przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, deskowania ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych, montażem łożysk, demontażem deskowania filarów, zasypywaniem ław fundamentowych, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, przygotowaniem podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI 

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum - ułożenie kanału z rur ø 800 mm, przełożenie rur od strony północnej poniżej K1 z istniejącym kanałem, przygotowanie ręczne zbrojenia, szalowanie wokół rur w komorze K2, betonowanie ścian komory K2 do wysokości rur, zbrojenie ścian komory K1, pompowanie ścieków, połączenie kanału północnego.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – na ul. Kostrzyńskiej – zakończenie robót porządkowo – wykończeniowych wraz z likwidacją komory przewiertowej między W21-W22, umocnienie włazów i skrzynek, oznakowanie terasy wodociągu i armatury.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – na ulicy Kostrzyńskiej – wykopy w miejscach włączeń do istniejącej sieci, zasypanie miejsc włączeń do istniejącej sieci, podsypka oraz zasypka pod kabel SN – szer.0,6 m, podsypka oraz zasypka pod kabel SN – za każde dalsze 0,2m szerokości, wykop pod komorę przewiertową, układanie rury osłonowej DVK 160, układanie kabla YAKY 4x120 mm2 w wykopie, wciąganie kabla YAKY 4x120 mm2 do rury osłonowej, ułożenie kabla 3x(YHAKXs 1x70 mm2), wciągnięcie kabla 3x(YHAKXs 1x70 mm2) do rur osłonowych, przestawienie istniejącego złącza ZKSN w projektowaną lokalizację, wykonanie uziomu złącza ZKSN – montaż w wykopie, wykonanie uziomu złącza ZKSN – odcinki dł.1,5m oraz 3m ze stali profilowanej miedziowane, wykonanie uziomu złącza ZKSN – łączenie przewodów, montaż głowic na kablach SN, montaż muf na kablach SN, wyłączenie napięcia, pomiar linii SN (i pomiar szczelności).
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – na ul. Kostrzyńskiej – budowa rurociągów 2x110 oraz rurociągów wtórnych 32/2,9, wstawianie studni SKR-2 na wbudowane kanalizacje, przepięcie kabla światłowodowego linii OKZ 81010, montaż muf przelotowych RAYCHEM, wdmuchiwanie kabla światłowodowego XOTKtdD 16Jm+Jn linii OKD173 do wbudowanej kanalizacji.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni, wykop pod zbiornik retencyjny nr 1, betonowanie podbudowy pod zbiornik, budowa przykanalików, montaż zbiornika.
  Montaż rur kanalizacyjnych wraz z podsypką, obsypką i zasypką oraz montaż studni i przykanalików na odcinkach: S-383-S-384-S385-S386; S381-S382-S383; S363-S364-S365; S5d-S5c-S5a; S146-S147-S149-S151; S120-S121-S122-S124-S125-S126-S127-S128-S129-S130, S148-S156, S354-S3528, S124-S128.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
72,30
B. Roboty drogowe
11,76
Roboty przygotowawcze
33,20
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
41,50
Odwodnienie korpusu drogowego
6,20
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
29,50
C. Roboty mostowe
28,31
D. Branża sanitarna
25,50
E. Branża energetyczna
20,70
F. Branża teletechniczna
63,91
G. Zieleń drogowa
38,40

Ostatnio dodane