Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.12.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 grudnia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły pochmurne warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.


ROBOTY DROGOWE

 • Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,

•    Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka objazdu z płyt drogowych,
•    Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, wykonanie nasypu – nasyp przeciążający, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, osuszanie wapnem warstw nasypu, ułożenie geowłókniny - materac, wykonanie nasypu (wypełnienie materaca), wykonanie nasypu - górna warstwa nasypu
•    Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie przepustu żelbetowego śr. 1000 mm, wykonanie wykopu pod przepust, montaż przepustu, pompowanie wody z wykopu,
•    Podbudowy: stabilizacja podłoża – poletko próbne, wykonanie warstwy odsączającej – profilowanie i zagęszczenie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z wykonaniem dodatkowych pali – zabetonowaniem koszy zbrojeniowych, zasypką za przyczółkiem, dostawą elementów konstrukcji stalowej, spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej – sekcja I, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem ścianki zaplecznej, drenażem poziomym za przyczółkiem (rura drenarska z obsypką grysem, studnie chłonne z obsypką grysem), zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, przygotowaniem styków do spawania – sekcja I, montażem poprzecznic – sekcja II, przygotowaniem platformy do nasuwania konstrukcji stalowej;
 • na obiekcie WD-1 związane były z drenażem poziomym za przyczółkiem (ława pod rurę, rura drenarska i obsypka grysem, geomembrana na ścianie przyczółka), wykonaniem izolacji cienkopowłokowej podpór, wykonanie zasypki, zbrojeniem ustroju nośnego, montaż sączków, montaż wpustów, montaż łożysk garnkowych, oczyszczenie deskowania ustroju przed betonowaniem, betonowaniem ustroju nośnego;
 • na obiekcie WD-2 wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, wykonaniem zasypek, montażem wpustów, montażem desek gzymsowych, montażem kabli sprężających, przygotowaniem pomostów roboczych do wykonania sprężenia ustroju nośnego, wykonaniem sprężenia płyty ustroju nośnego, oczyszczeniem deskowania przed betonowaniem ustroju, betonowaniem ustroju nośnego, pielęgnacją ustroju nośnego, częściowym demontażem stężeń rusztowania;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B wykonaniem zasypek pomiędzy podporami P1 i P2 oraz za podporą P2;
 • na obiekcie WD-4 zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, zbrojeniem i deskowaniem korpusu i8 skrzydeł przyczółka, betonowaniem filarów, deskowaniem ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych, wykonaniem zasypki za przepustem, drenażem poziomym za przyczółkiem (koryto dla ław pod rurę drenarską);
 • na obiekcie WD-5 wykonaniem izolacji cienkopowłokowej przyczółka, zbrojeniem płyty ustroju nośnego, uszczelnieniem pomiędzy belkami prefabrykowanymi;
 • na obiekcie  WD-6 zbrojeniem i deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, betonowanie skrzydeł przyczółka, zbrojeniem i deskowaniem oczepu filarów, betonowaniem korpusów przyczółka, betonowaniem oczepu filarów, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej podpór, deskowaniem ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych;
 • na obiekcie WD-7 przygotowaniem wnęk do montażu dylatacji, dostawą dylatacji modułowych na budowę, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej podpór;
 • na obiekcie WD-8 wykonaniem zasypki obiektu, ułożeniem geowłókniny, ułożeniem geomembrany, profilowanie zasypki pod ułożenie geowłókniny i geomembrany;
 • na obiekcie WD-9 zbrojeniem ustroju nośnego, zasypką za przyczółkiem, oczyszczeniem deskowania przed betonowaniem ustroju nośnego, betonowaniem ustroju nośnego, pielęgnacją betonu ustroju nośnego, dostawą desek gzymsowych, przygotowaniem wnęk do montażu dylatacji.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum – roboty wykończeniowe komór kanalizacyjnych, osadzenie stopni w komorze K1, montaż pokrywy komory K1 wraz z osadzeniem włazu żeliwnego.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni, montaż studzienek ściekowych, betonowanie fundamentu zbiornika, montaż zbiornika podziemnego ZB1 i obsypka, przegląd i9 zabezpieczenie studni na wykonanej kanalizacji deszczowej. Montaż kanału z rur kanalizacyjnych wraz z podsypką, obsypką i zasypką - przykanaliki.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – ułożenie rur ochronnych karbowanych DVR 75 na trasie kabla oraz ułożenie przepustów ochronnych DVK 110, prace przygotowawcze, wykopy pod rury osłonowe oraz przepusty oświetleniowe, wykonanie podsypki piaskowej, zasypanie i zagęszczenie wykopów, układanie rur osłonowych DVR 75 oraz DVK 110, demontaż słupów oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Kostrzyńskiej (11 szt.), demontaż linii kablowej oświetlenia zasilającej zdemontowane słupy.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót

Zaawansowanie
[%]

A. Wymagania ogólne

74,65

B. Roboty drogowe

16,43

Roboty przygotowawcze

38,90

Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża

57,10

Odwodnienie korpusu drogowego

18,90

Podbudowy

0,40

Nawierzchnie

0,00

Roboty wykończeniowe

0,00

Oznakowanie poziome

0,00

Oznakowanie pionowe

0,00

Bariery ochronne

0,00

Ogrodzenia dróg

0,00

Ekrany akustyczne

0,00

Elementy ulic

0,00

Roboty inne

65,40

C. Roboty mostowe

48,98

D. Branża sanitarna

43,00

E. Branża energetyczna

21,40

F. Branża teletechniczna

70,30

G. Zieleń drogowa

38,40

Stan na 31.12.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 grudnia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły pochmurne z opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, wykonanie nasypu – nasyp przeciążający, stabilizacja cementem, ułożenie geowłókniny - materac, wykonanie nasypu (wypełnienie materaca), wykonanie nasypu – górna warstwa nasypu, zagęszczenie i profilowanie warstwy kruszywa łamanego na podbudowę, profilowanie i zagęszczenie nasypu - GWN, transport materiału na nasyp – hałdowanie,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie przepustu żelbetowego śr. 1000 mm, montaż przepustu, pompowanie wody z wykopu, wykonanie materaca pod przepust,
 • Podbudowy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, pompowanie wody z wykopu pod przepust.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej – sekcja I, zbrojeniem filarów, betonowaniem oczepów filarów, deskowaniem ścianki zaplecznej, demontażem deskowania;
 • na obiekcie WD-1 związane były z wykonaniem zasypki podpory P1 i P5, betonowaniem ustroju nośnego, wykonaniem zasypki za przyczółkiem – dogęszczenie, pielęgnacją betonu ustroju nośnego;
 • na obiekcie WD-2 demontażem deskowania ustroju nośnego;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B wykonaniem ścianek szczelnych tymczasowych;
 • na obiekcie WD-4 zbrojeniem i deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, drenażem poziomym za przyczółkiem, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, zasypką za przyczółkiem P1, betonowaniem ścianki żwirowej i gzymsów skrzydeł;
 • na obiekcie WD-5 zbrojeniem płyty ustroju nośnego, montażem sączków odwodnieniowych, regulacją wysokościową górnej siatki zbrojenia do łaty wibracyjnej, montażem kotew talerzowych, montażem wpustów, betonowaniem ustroju nośnego, pielęgnacją betonu ustroju nośnego;
 • na obiekcie  WD-6 betonowaniem korpusów przyczółka podpory P1, deskowaniem i zbrojeniem korpusu przyczółka P1, betonowaniem ciosów podłożyskowych, zasypką za przyczółkiem P4, deskowaniem ciosów podłożyskowych;
 • na obiekcie WD-7 demontażem deskowania ustroju nośnego, montażem dylatacji;
 • na obiekcie WD-8 ułożeniem geowłókniny, ułożeniem geomembrany, betonowaniem ławy u wlotu konstrukcji, zbrojeniem fundamentu, wyciąganiem ścianki szczelnej tymczasowej, izolacją cienkopowłokową fundamentu;
 • na obiekcie WD-9 demontażem deskowania ustroju nośnego, montażem dylatacji, wyciąganiem ścianki szczelnej tymczasowej.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – przegląd i zabezpieczenie studni na wykonanej kanalizacji deszczowej, obsypka i zasypka zbiornika podziemnego ZB1.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – ul. Szczecińska – ułożenie rur ochronnych karbowanych DVR 75 na trasie kabla oraz ułożenie przepustów ochronnych DVK 110, ułożenie przepustów oświetleniowych pod łącznicami N7 i N8, zasypanie i zagęszczenie wykopów.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 37,36 %

Ostatnio dodane