Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.01.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 stycznia 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły pochmurne z opadami deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: utrzymanie dróg technologicznych, naprawa drogi serwisowej na Węźle Centrum,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu pod zbiornik przy DZ1, zdjęcie warstwy humusu na łącznicy S1 i S2, demontaż barier energochłonnych,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie nasypu – materac, wykonanie nasypu – górna warstwa nasypu, profilowanie i zagęszczenie nasypu - GWN, transport materiału na nasyp – hałdowanie, wykop pod zbiornik, wykop z wywozem materiału nieprzydatnego,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: transport materiału (piasek) do wykonania stabilizacji podłoża cementem, rozkładanie kruszywa na warstwę stabilizacji cementem, hałdowanie kruszywa łamanego.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były ze zbrojeniem i deskowaniem oczepów filarów, przygotowaniem ciosów do montażu łożysk, przygotowanie do montażu konstrukcji stalowej, spawaniem i przygotowaniem styków konstrukcji stalowej – sekcja I, betonowaniem filara – II etap, pielęgnacją betonu filara poprzez dogrzewanie, deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej, pielęgnacją betonu ścianki zaplecznej poprzez dogrzewanie, deskowaniem ciosów podłożyskowych, dostawą łożysk – sekcja I, montażem łożysk – sekcja II, dostawą konstrukcji stalowej, montażem łuku – sekcja I, montażem stężeń, spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej – sekcja I, montażem avenbecku, przygotowaniem platformy pod montaż deskowania przejezdnego;
 • WD-1 związane były z wykonaniem zasypki za przyczółkiem, demontażem deskowania ustroju nośnego, montażem zbrojenia ścianki żwirowej podpory P5;
 • WD-2 demontażem deskowania ustroju nośnego, wykonywaniem zasypki za przyczółkiem, wykonywaniem drenażu poziomego za przyczółkiem – korytko betonowe, wykonywaniem drenażu poziomego za przyczółkiem – rura drenarska;
 • WD-3A nie prowadzono robót; na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 demontażem deskowania ustroju nośnego, deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych, przygotowaniem terenu pod rusztowanie dla ustroju nośnego;
 • WD-5 przygotowaniem wnęk do montażu dylatacji, demontażem deskowania wzdłuż krawędzi wsporników ustroju nośnego, demontażem podparcia tymczasowego belek prefabrykowanych, montażem dylatacji modułowych;
 • WD-6 wykonaniem zasypki za przyczółkiem, deskowaniem i zbrojeniem skrzydła przyczółka, deskowaniem i betonowaniem ścianki zaplecznej, drenażem pionowym na  ścianie przyczółka, drenażem poziomym za przyczółkiem (korytko betonowe i rura drenarska), montażem łożysk garnkowych;
 • WD-7 deskowaniem wnęk dylatacyjnych;
 • WD-8 nie prowadzono robót; na obiekcie WD-9 demontażem deskowania ustroju nośnego, porządkowaniem i czyszczeniem  elementów deskowania.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – na Węźle Centrum – niwelacja terenu pod zbiornik nr 4, przygotowanie odwodnienia terenu pod wykop zbiornika nr 4, odhumusowanie pod zbiornik nr 4, wykop pod zbiornik nr 4.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Stan na 31.01.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 stycznia 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły mgły z częściowym zachmurzeniem oraz opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu na trasie głównej S3,
 • Roboty ziemne: dostawa materiału na nasyp, wykop z wywozem materiału nieprzydatnego, wykonanie wykopu na trasie głównej S3, hałdowanie materiału na nasyp, wykonanie warstwy nasypu, nasyp z dokopu, zagęszczenie nasypu, zagęszczenie GWN, hałdowanie kruszywa łamanego na podbudowę, profilowanie i zagęszczenie nasypu na trasie głównej S3,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: hałdowanie kruszywa łamanego na podbudowę

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z pielęgnacją betonu filara  F7 poprzez dogrzewanie, deskowaniem i zbrojeniem oczepu filara, pielęgnacją betonu ścianki zaplecznej przyczółka P13 poprzez dogrzewanie, dostawą elementów konstrukcji stalowej, spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej – sekcja I, demontażem deskowania filara F7, deskowaniem filara F7, transportem deskowania w rejon filara F3 i rozpoczęcie deskowania filara, demontażem deskowania ścianki zaplecznej przyczółka P13, deskowaniem gzymsu na skrzydłach przyczółka P13, przygotowaniem platformy montażowej szalunku przesuwnego do betonowania płyty ustroju nośnego, betonowaniem filarów, przygotowaniem i betonowaniem gzymsów skrzydeł przyczółka, dostawa prowadnic do wózka rewizyjnego;
 • na obiekcie WD-1 związane były z wykonaniem zasypki za przyczółkiem P1 i P5, demontażem deskowania ustroju nośnego, montażem zbrojenia ścianki żwirowej podpory P5, betonowaniem ścianki żwirowej z pielęgnacją betonu podpory P5, montażem deskowania ścianki żwirowej podpory P5, pielęgnacją betonu ścianki żwirowej podpory P5, demontażem deskowania ścianku żwirowej, przygotowaniem powierzchni ścianki żwirowej przed wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, kosmetyką betonu ustroju nośnego w obrębie wpustów i sączków, demontażem deskowania płyty pomostowej, dostawą pospółki na zasypkę przyczółków, wykonaniem izolacji ciankopowłokowej podpór;
 • na obiekcie WD-2 wykonywaniem zasypki za przyczółkiem P3 i P1, wykonywaniem drenażu poziomego za przyczółkiem P1 i P3, demontażem płyt drogowych (platforma pod rusztowanie dla ustroju nośnego), przygotowaniem powierzchni betonu podpór przed wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, dostawą pospółki na zasypkę przyczółków, odtworzeniem barier energochłonnych zdemontowanych na czas wykonywania ustroju nośnego – uzupełnianie humusu na skarpach nasypu drogowego;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót; na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 przygotowaniem terenu pod rusztowanie dla ustroju nośnego, układaniem płyt drogowych pod rusztowanie dla ustroju nośnego przy podporze P2, wykonywanie izolacji cienkopowłokowej przyczółka;
 • na obiekcie WD-5 demontażem deskowania wsporników ustroju nośnego, zbrojeniem wnęk dylatacyjnych (po montażu dylatacji), deskowaniem wnęk dylatacyjnych, betonowaniem wnęk dylatacyjnych, zasypką za przyczółkiem; na obiekcie  WD-6 wykonaniem zasypki za przyczółkiem podpory P4, zbrojeniem skrzydła podpory P1 od strony zachodniej (II etap), deskowaniem skrzydła podpory P1 od strony zachodniej (II etap), wykonaniem namiotu i ogrzewanie skrzydła podpory P1 (przygotowanie do betonowania), demontażem deskowania ścianki zaplecznej podpory P1, betonowaniem skrzydła podpory P1 od strony zachodniej (II etap) z pielęgnacją betonu, deskowaniem poprzecznicy pod belki prefabrykowane podpory F2 i F3, zbrojeniem korpusu przyczółka, deskowaniem korpusu przyczółka, betonowaniem poprzecznic na podporze F2, przygotowaniem powierzchni betonu korpusu przyczółka i skrzydeł do wykonania izolacji cienkopowłokowej;
 • na obiekcie WD-7 przygotowaniem wnęk dylatacyjnych;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 demontażem płyt drogowych (podłoże pod rusztowanie dla ustroju nośnego), szlifowaniem powierzchni płyty ustroju nośnego.


ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod zbiornik nr 4, wykop pod separator SP+OS2 i SP+OS3, roboty porządkowe, montaż kanału DN 200, montaż rury DN 450, montaż studni DN 100/ montaż studni S5, montaż studni DN 1200-S4, montaż studni DN 500, montaż separatora i osadnika SP=OS3 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki, deskowanie, zbrojenie i montaż kotew fundamentu pod zbiornik nr 4 na Węźle Centrum, montaż rur kanalizacyjnych DN 600 wraz z podsypką, zasypką i obsypką,
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT

Ostatnio dodane