Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.03.2016

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia zaplanowanych robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. prace związane z rozbiórkami nawierzchni w pasie rozdziału, budową nasypu, profilowaniem pasa rozdziału i poboczy, montażem elementów odwodnienia i oświetlenia, betonowaniem kap chodnikowych skrzydeł przyczółków.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Magazynowanie kruszywa

    - km 5+600

 • Doziarnianie kruszywa

    - Kwiecie

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka warstwy gruntu stabilizowanego cementem

    - km 0+000 – 1+650

 • Rozbiórka podbudowy z KŁSM

    - km 0+300 – 1+650

 • Odhumusowanie terenu

    - DW 137

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie nasypu

    - km 5+700 – 6+100

 • Skarpowanie nasypu

    - km 5+700 – 6+100

 • Profilowanie pasa rozdziału

    - km 1+000 – 2+300

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

    - km 0+238

 • wykonanie drenażu

    - km 0+320 – 0+620
- km 0+670 – 0+770

PODBUDOWA

 • Wykonanie warstwy odsączającej

    - km 5+750 – 5+880

 • Wykonanie podsypki piaskowej

    - droga leśna

 • Oczyszczenie podbudowy z BA

    - cała budowa

 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z KŁSM

    - z obu stron obiektów MD-1, WD-2

NAWIERZCHNIE

 • Oczyszczenie warstwy wiążącej

    - cała budowa

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Układanie ścieków korytkowych

    - WM-1, WM-2

 • Roboty przygotowawcze pod układanie ścieków korytkowych

    - WM-3, WM-4

 • Umocnienie dna rowu przy wylotach ścieków skarpowych

    - km 0+000 – 1+700

 • Humusowanie skarp nasypu

    - km 3+300 – 3+500

 • Humusowanie poboczy

    - km 2+050 – 2+300
    - km 2+700 – 3+500
    - km 4+200 – 5+500

 • Humusowanie pasa rozdziału

- km 1+350 – 2+300
- km 2+700 – 3+500
- km 3+700 – 4+245
- km 4+340 – 5+000

 • Humusowanie przeciwskarp i terenów płaskich

- km 0+000 – 1+600

ELEMENTY ULIC

 • Układanie obrzeży betonowych

    - DW 137
ROBOTY MOSTOWE

 • Deskowanie kap chodnikowych

    - MD-1

 • Deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych

    - MD-1

 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych skrzydeł

    - MD-1

 • Montaż krawężników na skrzydłach przyczółków

    - MD-1

 • Przygotowanie powierzchni betonu pod papę termozgrzewalną w zakresie kap chodnikowych

    - MD-1

 • Beton wyrównawczy pod bariery energochłonne

- WD-2

 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2

 • Wykonanie murków oporowych

- WD-2

 • Montaż kolektora odwodnieniowego

    - WD-2
    - WD-3

 • Wykop i beton wyrównawczy pod barierę energochłonną

    - WD-0
ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej

    - km 0+300 – 0+900

 • Montaż przykanalików kanalizacji deszczowej

    - km 0+500 – 0+900


ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych

    - km 2+800 – 3+550
    - km 3+620 – 3+840
    - WM-1
    - WM-2

 • Montaż kabla oświetleniowego

    - km 3+300 – 3+550
    - km 3+620 – 3+840
    - WM-2

 • Wykop pod kabel oświetleniowy

    - km 5+230 – 5+330

 • Wykop pod kabel zasilający oświetlenie

    - km 3+400 – 3+550

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    51,43 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     62,50 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    52,30 %

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie:     116 osób
 • sprzęt:        43  jednostki

Stan na 31.03.2016

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia zaplanowanych  robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. budowę nasypu oraz układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym także podbudowy z BA, betonowanie kap chodnikowych, izolację płyty pomostowej obiektów mostowych, montaż elementów oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Transport materiału z rozbiórki

    - węzeł Głębokie

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania

    - km 0+800 – 0+900 - rów
    - WG-1 – rów

 • Wykonanie nasypu

    - km 5+900 – 5+590
    - rondo zachodnie
    - DW 137

 • Profilowanie i zagęszczanie pasa rozdziału

    - km 0+300 – 1+000

ODWODNIENIA I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenażu wraz z zasypką i zagęszczeniem

    - km 0+670 – 0+870

 

 • Montaż przejścia drenarskiego

    - km 5+805

 • Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

    - km 1+259

 • Regulacja wysokości studzienek drenarskich

    - km 0+000 – 1+300

PODBUDOWY

 • Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

    - km 2+300 – 2+380
    - km 2+680 – 2+750
    - WM-3 km 0+300 – 0+600
    - WM-4 km 0+030 – 0330

 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wraz z warstwą     zabezpieczającą z kruszywa

    - km 5+700 – 5+880

 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego

    - WM-3 km 0+300 – 0+600

 • Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej

    - km 0+300 – 2+300

 • Przygotowanie mieszanki U5 na warstwę odsączającą

    - Kwiecie

 • Wykonanie warstwy odsączającej

    - km 5+750 – 5+880

 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego     mechanicznie

    - km 3+605 – 3+740
    - przy MD-1 i WD-2 str. L i P
    - WM-3, WM-4
    - droga leśna

 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

    - km 3+610,49 – 3+740
    - km 3+540 – 3+562,64

 • Ułożenie I w-wy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 3+610,49 – 3+720
    - km 3+490 – 3+562,64

NAWIERZCHNIE

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

    - DW 137 – chodnik

 • Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej

    - km 0+300 – 2+300


ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Wycinka masy i prace przygotowawcze pod wykonanie korytek ściekowych

    - 0+150 – 0+300

 • Układanie ścieków korytkowych

    - km 0+150 – 0+840
    - WM-3, WM-4

 • Układanie ścieków skarpowych

    - WM-2

 • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

    - DW 137 chodnik
    - ciąg pieszo-rowerowy PP-2

 • Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi

    - km 0+800 – 0+900

 • Humusowanie pasa rozdziału

    - km 1+000 – 1+350
    - km 5+250 – 5+500

 

 • Humusowanie rowu

    - km 0+800 – 0+900
    - WG-1

 • Humusowanie terenów płaskich

    - WG-1, WG-2

 • Humusowanie pobocza

    - km 3+605 – 3+800

ROBOTY MOSTOWE

 • Zbrojenie kap chodnikowych

    - MD-1

 • Prace przygotowawcze pod wykonanie murków oporowych

    - MD-1
    - WD-3

 • Betonowanie murków oporowych stożków

    - MD-1
    - WD-3

 • Montaż szalunku i zbrojenie kap chodnikowych

    - MD-1

 • Montaż szalunku i zbrojenie kap chodnikowych skrzydeł

    - WD-3

 • Montaż krawężników

    - MD-1

 • Zbrojenie, montaż szalunku i betonowanie fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-0

 

 • Ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

    - MD-1

 • Ułożenie papy termozgrzewalnej

    - WD-2

 • Beton ochronny na płytach przejściowych

    - MD-1


ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Układanie kabla zasilającego oświetlenie wraz z zasypką i zagęszczaniem

    - DW 137 rondo zachodnie
    - km 3+400 – 3+550
    - km 5+230 – 5+530

 • Wykop pod kabel zasilający oświetlenie

    - DW 137 rondo zachodnie

 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych

    - km 5+230 – 5+430

ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż krat żeliwnych na studzienkach wpustowych

    - km 0+000 – 0+800
    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4

 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej

    - km 0+300 – 0+840

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    53,13 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     62,50 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     52,93 %

 ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie:     151 osób
 • sprzęt:        67  jednostek

Ostatnio dodane