Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2016

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia zaplanowanych  robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. roboty ziemne, bitumiczne, wykończeniowe, związane z montażem elementów ulic i urządzeń BRD, prace wykończeniowe na obiektach mostowych , montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Naprawa płotków zabezpieczających migrację płazów

    - cała budowa

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Transport materiału z rozbiórki

    - węzeł Głębokie

 

 • Rozbiórka drogi dojazdowej DZ-2

    - km 0+000 – 0+150

 • Odhumusowanie terenu

    - DW 137 km 0+110 – 0+214 (pas rozdziału, jezdnia chodnik)
    - DW 137 km 0+300 – 0+450 (pas rozdziału)

 

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie nasypu

    - DW 137 wraz z rondem R1 i R2 strona południowa
    - DW 137 km 0+300 – 0+450 (pas rozdziału)
    - rondo R1 km 0+404 – 0+449,82

 

 • Profilowanie i humusowanie terenów płaskich

    - km 3+000 – 3+600

 

PODBUDOWY

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z     kruszywa 0/31,5

    - DW 137 km 0+300 – 0+498 wraz z rondem R1 i R2 cz. północna
    - rondo R1 km 0+010 – 0+070
    - DZ-2 km 0+000 – 0+150

 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z KŁSM

    - km 5+500 – 5+880
    - DZ-1, DZ-3
    - DZ-2 km 0+000 - 0+150

 • Oczyszczanie warstw bitumicznych

    - km 0+500 – 2+300
    - km 2+684,20 – 2+750
    - km 1+100 – 1+400
    - km 3+500 – 3+562
    - WG-1, WG-2

 • Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 2+684,20 – 2+750
    - km 3+500 – 3+562
    - WM-4

 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego

    - WM-3

 • Ułożenie I w-wy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 2+684,20 – 2+740

 • Ułożenie II w-wy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 2+684,20 – 2+750
    - km 3+490 – 3+680

 • Frezowanie 2 warstwy podbudowy

    - km 0+000 – 0+340

 

NAWIERZCHNIE

 • Układanie warstwy wiążącej

    - WM-3 km 0+300 – 0+600
    - WM-4

 • Oczyszczanie warstw bitumicznych

    - km 0+500 – 2+300
    - km 2+684,20 – 2+750
    - km 1+100 – 1+400
    - km 3+500 – 3+562
    - WG-1, WG-2

 • Układanie kostki betonowej

    - km 0+450 – 0+860

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Układanie ścieków korytkowych – prace wykończeniowe

    - km 0+450 – 0+800

 • Układanie ścieków skarpowych

    - km 0+500 – 1+749

 • Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi

    - km 0+200 – 1+800

 • Humusowanie terenów płaskich

    - km 2+700 – 3+600
    - km 3+800 – 5+700

 • Prace przygotowawcze do hydroobsiewu

    - km 0+000 – 5+700

 

URZĄDZENIA BRD

 • Prace przygotowawcze pod montaż stalowych barier ochronnych

    - 0+000 – 1+000

 • Prace przygotowawcze po montaż ogrodzenia

    - km 4+500 – 5+800 str. L
    - km 3+600 – 4+500 str. L

 • Montaż ogrodzenia

    - km 3+580 – 5+780 str. L

 

EELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników trapezowych

    - km 0+450 – 0+860
    - km 5+680 – 5+880
    - WM-1, WM-2
    - rondo R1
    - DW 137

 • Wykonanie fundamentów pod tablice bramowe

    - km 2+700 – km 5+812

 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych krawężników

    - km 2+700 – 3+600
    - km 4+600 – 5+800

ROBOTY MOSTOWE

 • Zbrojenie i montaż szalunku kap chodnikowych

    - MD-1

 • Zbrojenie  i betonowanie gzymsu oraz pielęgnacja betonu

    - PG-3

 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

    - MD-1

 • Zbrojenie i montaż szalunku kap chodnikowych skrzydeł

    - WD-3

 • Montaż szalunku gzymsu

    - PG-3

 • Betonowanie kap chodnikowych skrzydeł

    -  WD-3

 • Pielęgnacja betonu kap chodnikowych

    - WD-3

 • Montaż krawężników

    - WD-3

 • Montaż krawężnika przy skrzydłach przyczółków

    - WD-3

 • Montaż kotew bariery energochłonnej

    - MD-1
    - WD-2

 • Montaż barier energochłonnych

    - WD-2
    - WD-3

 • Ułożenie papy termozgrzewalnej

    - WD-2

 • Montaż szalunku i zbrojenie wieńca

    - PG-3

 • Prace porządkowe

    - WD-3

 • Demontaż deskowania kap chodnikowych skrzydeł przyczółków

    - WD-3

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Montaż opraw na słupach oświetleniowych

    - km 2+800 – 3+850

 • Montaż słupów oświetleniowych

    - WM-1, WM-2
    - km 2+700 – 3+800
    - km 5+230 – 5+450

 • Montaż opraw oświetleniowych na słupach

    - km 3+550 – 3+800
    - km 5+230 – 5+530
    - WM-1, WM-2, WM-4

 • Regulacja pionowa słupów oświetleniowych

    - km 2+800 – 3+850
    - WM-4

 

ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż krat żeliwnych na studzienkach wpustowych

    -WM-3, WM-4

 • Montaż płyt i pierścieni odciążających  na studzienkach wpustowych

    - km 5+698 – 5+865

 • Montaż włazów żeliwnych na studzienkach wpustowych

    - km 5+698 – 5+865

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    54,72 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     62,50 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     54,23 %

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie:     145 osób
 • sprzęt:        56  jednostek

Stan na 30.04.2016

W okresie sprawozdawczym występowały umiarkowane warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. prace związane z budową rond R1 i R2, roboty bitumiczne, humusowanie, układanie warstwy ochronnej z asfaltu twardo lanego na obiekcie WD-2, budowę kanalizacji deszczowej na DW 137 oraz montaż elementów oświetlenia na węźle „Międzyrzecz”.

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie wykopu na nasyp

    - km 0+740

 • Profilowanie skarp i terenów płaskich

    - km 0+000 – 2+300
    - km 2+700 – 3+600
    - WM-1, WM-2, WM-4

 • Profilowanie rowów

    - km 2+700 – 3 +600
    - WM-1, WM-2, WM-4

 • Profilowanie pasa rozdziału

    - WM-3, WM-4

 • Wykonanie poboczy

    - WM-1, WM-2, WM-4

 

PODBUDOWY

 • Oczyszczenie I warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 0+000 – 1+470
    - km 1+950 – 2+380
    - km 2+900 – 3+500
    - km 3+600 – 4+000
    - km 4+660 – 5+140

 • Oczyszczenie  i skropienie warstw podbudowy z betonu asfaltowego

    - WG-2

 • Oczyszczenie warstw bitumicznych

    - łącznica WG-1, WG-2
    - km 0+900 – 1+470

 • Skropienie I warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 0+010 – 1+470
    - km 1+950 – 2+380
    - km 3+600 – 3+700

 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego     mechanicznie

    - km 5+500 – 5+880
    - DZ-1

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

    - rondo R1 i R2

 • Ułożenie II w-wy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 0+010 – 1+470
    - km 1+750 – 2+380

 • Oczyszczanie i skropienie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

    - km 5+510 – 5+885

 • Oczyszczenie II warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 0+010 – 0+600
    - km 1+000 – 1+500
    - przejazd awaryjny km 1+652 – 1+745
    - km 1+750 – 2+380
    - km 2+680 – 3+500

 • Skropienie II warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 1+000 – 1+500
    - przejazd awaryjny km 1+652 – 1+745
    - km 1+750 – 2+380

 • Ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu B20

    - rondo R1

 • Ułożenie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 18cm

    - km 1+652,2 – 1+745


NAWIERZCHNIE

 • Układanie warstwy wiążącej

    - km 1+050 – 1+470
    - km 1+750 – 2+320

 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej

    - chodnik DW 137

 • Wykonanie kieszeni na ściekach skarpowych

    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Układanie ścieków korytkowych – prace wykończeniowe

    - WM-1, WM-2

 • Przygotowanie podłoża pod układanie ścieków korytkowych

    - PP-1

 • Hydroobsiew

    - km 0+000 – 5+600
    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4

 • Humusowanie skarp i terenów płaskich

    - km 0+000 – 2+300
    - km 2+700 – 3+600
    - WM-1, WM-2, WM-4

 • Humusowanie rowów

    - km 2+700 – 3+600
    - WM-1, WM-2, WM-4

 

URZĄDZENIA BRD

 • Wykonywanie fundamentów pod konstrukcje stalowe bramownic

    - km 0+686
    - km 1+531,50
    - km 3+091,50
    - km 3+472
    - km 5+812

 • Montaż ogrodzenia

    - km 0+800 – 1+100 str. L
    - km 3+600 – 4+500 str. L

 • Montaż ogrodzenia – prace przygotowawcze

    - km 0+000 – 0+800 str. P
    - km 1+700 – 2+300 str. P
    - WG-1

 

EELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników kamiennych

    - rondo R1 i R2

 • Układanie krawężników betonowych

    - rondo R1 i R2
    - WM-1 i WM-2 – przy wylotach ścieków skarpowych

 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych krawężników betonowych

    - km 1+500 – 2+300

 • Układanie krawężników betonowych – prace wykończeniowe

    - WM-3, WM-4 przy wylotach ścieków skarpowych

 • Układanie obrzeży betonowych

    - rondo R1 i R2


ROBOTY MOSTOWE

 • Demontaż szalunku kap chodnikowych

    - MD-1

 • Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej

    - MD-1
    - WD-3

 • Wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu twardolanego

    - WD-2

 • Montaż kolektora odwodnieniowego – prace przygotowawcze

    - MD-1

 • Montaż barier energochłonnych

    - MD-1


ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Wykonanie wykopu pod kabel oświetleniowy

    - DW 137 rondo R1 część północna

 

 • Układanie kabla oświetleniowego

    - DW 137 rondo R1 cześć północna, rondo R2

 • Montaż opraw na słupach oświetleniowych

    - WM-3

ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 •  Montaż studni kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R1 i R2

 • Montaż przykanalika kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R1 i R2

 • Montaż wpustu kanalizacji deszczowej

    - DW 137 R1 i R2

 • Montaż włazów na studni kanalizacji deszczowej

    - km 5+500 – 5+800

 • Regulacja wysokościowa na studni kanalizacji deszczowej

    - km 5+500 – 5+800

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    56,31 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     65,10 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     57,45 %

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie:     126 osób
 • sprzęt:        46  jednostek

Ostatnio dodane