Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 kwietnia 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, pochmurne z opadami deszczu i śniegu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: frezowani i rozbiórka nawierzchni,
 • Roboty ziemne: wykonywanie wykopu, skarpowanie wykopu, wykop z odwozem – wcięcie w istniejącą skarpę, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu  z dokopu – profilowanie i zagęszczanie GWN, nasyp z wykopu, profilowanie nasypu, zagęszczanie nasypu, skarpowanie nasypu, nasyp pod stabilizację cementem, wywóz materiału nieprzydatnego, nasyp z dokopu, zagęszczenie i profilowanie podłoża, osuszenie nasypu wapnem, nasyp z osuszaniem i zagęszczeniem, rozbiórka nadnasypów przeciążeniowych, ułożenie georusztu dwukierunkowego, osuszanie podłoża spoiwem Tefra, ułożenie geosiatki, rozkładanie geowłókniny, budowa wału przy zbiorniku, wywóz materiału nieprzydatnego, wykonywanie nasypu, zawijanie materaca,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: zagęszczenie warstwy odsączającej, przygotowanie warstwy kruszywa pod stabilizację cementem, stabilizacja cementem + pielęgnacja.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty

 • na obiekcie M-1 związane były z ustawieniem wózka do betonowania płyty pomostu (faza 7), zbrojeniem płyty pomostu – faza 6, 7, 8 i 9, betonowaniem płyty pomostu – przęsło F11-F12 (faza 6, 7, 8 i 9), montażem kotew talerzowych i sączków, montażem i spawaniem elementów konstrukcji stalowej D4-D8, montażem awenbeku, wykonywaniem podpory nasuwczej w rzece Warcie, ustawieniem geodezyjnym dźwigarów D7P i D7L, groszkowaniem styku, piaskowaniem i wykonaniem warstw zabezpieczenia antykorozyjnego w obszarze styków montażowych, dostawą konstrukcji stalowej, dostawą cięgien Macalloy, montażem toru pod wózek rewizyjny, betonowaniem płyty zespolonej z dolnym pasem dźwigara nad podporą F8, zasypką przyczółka P13;
 • na obiekcie WD-1 związane były z montażem podestów roboczych pod deskowanie kap chodnikowych, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej – kapy chodnikowe i linia odwodnienia, wykonaniem styków z urządzeniami dylatacyjnymi, zasypką pod płytę przejściową P1 i P5, wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, układaniem krawężników mostowych, montażem drenów poprzecznych pod krawężnikami, izolacją cienkopowłokową podpór P1 i P5;
 • na obiekcie WD-2 montażem zbrojenia ścianki żwirowej P1, montażem deskowania ścianki żwirowej P1, betonowaniem ścianki żwirowej P1, wykonaniem izolacji cienkopowłkowej P1 i P3, wykonaniem zasypki P1 i P3, przygotowaniem wnęk dylatacyjnych przed montażem urządzeń dylatacyjnych, montażem urządzeń dylatacyjnych, skarpowaniem i wykonaniem betonu podkładowego pod schody skarpowe, układaniem płyt drogowych pod deskowanie schodów S1 i S3;
 • na obiekcie WD-3A wykonywaniem zasypki konstrukcji SuperCor, ułożeniem geowłókniny, nasypem nad konstrukcją SuperCor, ułożeniem geomembrany;
 • na obiekcie WD-3B wykonaniem nasypu nad konstrukcją stalową SuperCor, ułożeniem geowłókniny, ułożeniem geomembrany;
 • na obiekcie WD-4 deskowaniem płyty ustroju nośnego przęsło F5, betonowaniem fundamentu pod bramownicę nr 3 przy podporze F5, F6 doP7, zbrojeniem fundamentu pod bramownicę nr 3, zbrojeniem płyty ustroju nośnego, wymianą gruntu pod fundament nr 3 (przy podporze F6 a P7), montażem wież MK pod bramownicę 3 przy podporze F6, montażem kotew talerzowych – przęsło P1-F4, montażem wpustów mostowych, montażem sączków mostowych, montażem rozparć między P7 z P6, montażem belek HEB bramowanicy nr 3, wyciąganiem ścianek szczelnych tymczasowych, betonem wyrównawczym pod fundamenty podparcia MK, montażem zbrojenia fundamentu bramownicy nr3, układaniem płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego, ustawianiem rusztowań i deskowanie płyty ustroju nośnego od podpory F5 do podpory P6;
 • na obiekcie WD-5 wykonaniem zasypki oraz stożków przyczółka P5, montażem pomostów roboczych do wykonania kap chodnikowych, przygotowaniem powierzchni betonu do ułożenia izolacji grubej pod kapami chodnikowymi, układaniem papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi;
 • na obiekcie  WD-6 zbrojeniem płyty pomostu, wykonywaniem zasypek oraz stożka P1, deskowaniem płyty pomostu, montażem kotew talerzowych, montażem wpustów, montażem sączka, betonowaniem płyty ustroju nośnego + pielęgnacja;
 • na obiekcie WD-7 wykonywaniem zasypek za obiektem, papą pod kapy chodnikowe, naprawą powierzchni ustroju nośnego, wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 naprawą powierzchni ustroju nośnego, papą pod kapy chodnikowe, wyciąganiem ścianek szczelnych tymczasowych P1 i P4, wykonaniem warstwy gruntującej pod izolację z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej:
 • montaż studni DN1000: S29; S30; S202; S203; S204; S281; S282; S285; S321; S296; S165; S164; S322; S323; S297; S296; S281; S282; S285; S286,
 • montaż studni DN500,
 • montaż rury CFG-GRP DN250: S28-S29; S28-wp29 S30; S281-S282
 • montaż kanału DN200 (S24-wp24),
 • montaż kanału DN 350,
 • montaż kanału DN 450 – S164-SP+OS1a,
 • montaż kanału DN 500,
 • montaż separatora SP+OS1a,
 • wykop pod separator SP+OS1a,
 • montaż separatora SP+OS9,
 • budowa wpustów ściekowych: wp22; wp23; wp24; wp26; wp29; wl205, 206, 207, 208, 426, 424,
 • montaż studni wpadowej,
 • wykop i montaż separatora SP+OS9,
 • budowa rurociągu DN200 i 350 od wi252 – S295-S094-wi251; S295-S296,
 • budowa rurociągu DN200 od S301-wp258,
 • montaż studni S294; S295,
 • montaż rurociągu (rurociąg tłoczny DN450),
 • montaż rurociągu (rurociąg tłoczny DN250).
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT    47,96 %

Stan na 30.04.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.W okresie od 16 do 30 kwietnia 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, pochmurne z opadami deszczu ze śniegiem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni bitumicznej, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozbiórka stabilizacji cementem, profilowanie i zagęszczenie podłoża po rozbiórce nawierzchni, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka krawężników, rozbiórka chodnika, rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej,
 • Roboty ziemne: wykonywanie wykopu, skarpowanie wykopu, wykop rowu - kaskady, wykonanie wykopu z wywozem gruntu nieprzydatnego, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu  z dokopu, wykonywanie i profilowanie nasypu GWN, osuszenie nasypu wapnem, wykonanie nasypu wraz z osuszaniem warstwy wapnem, układanie geowłókniny separacyjnej, wymiana gruntu, wykonywanie kolumn SDC, układanie georusztu jednokierunkowego, zagęszczenie gruntu po wymianie – podłoże pod nasyp, profilowanie i zagęszczenie podłoża, skarpowanie najazdów, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, profilowanie i zagęszczenie nasypu pod przejazd awaryjny, schodkowanie nasypu istniejącego,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie warstwy odsączającej, wykonywanie warstwy odsączającej (nasyp), układanie warstwy do stabilizacji cementem, dostawa materiału do stabilizacji cementem, nasyp – materiał na stabilizację, wykonywanie warstwy odsączającej – profilowanie i zagęszczenie, wykonywanie podbudowy z kruszywa, profilowanie i zagęszczenie kruszywa.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty

 • na obiekcie M-1 związane były ze zbrojeniem płyty pomostu – faza 12, 13, 14 i 15, betonowaniem płyty pomostu faza 12, 13 i 14, montażem kotew talerzowych i sączków, spawaniem elementów konstrukcji stalowej, wykonywaniem podestów podpory tymczasowej, wypełnianiem rur podpory tymczasowej w rzece Warcie, dostawą desek gzymsowych, betonem wyrównawczym pod płytę przejściową, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego pod izolację, czyszczeniem i przygotowaniem powierzchni styków oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, przejazd i ustawienie wózka do betonowania płyty ustroju nośnego faza 14/15, deskowanie płyty ustroju nośnego, szlifowanie i naprawa powierzchni betonu płyty pomostu;
 • na obiekcie WD-1 związane były z układaniem krawężników mostowych, wykonaniem drenażu podłużnego za krawężnikiem, montażem zbrojenia kapy chodnikowej prawej, betonowaniem płyty przejściowej P1, montażem zbrojenia płyty przejściowej P1, deskowaniem płyty przejściowej P1, montażem desek gzymsowych;
 • na obiekcie WD-2 przygotowaniem powierzchni betonowej ścianek żwirowych do wykonania izolacji cienkopowłkowej, wykonaniem zasypki P1 i P3, układaniem płyt drogowych pod deskowanie schodów S1 i S3, montażem deskowania murków oporowych przy schodach skarpowych, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej P1 i P3;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 zbrojeniem płyty ustroju nośnego, montażem kotew talerzowych, montażem wpustów mostowych, montażem sączków mostowych, betonem płyty przejściowej P1, betonowaniem płyty ustroju nośnego, pielęgnacją betonu płyty ustroju nośnego, wykonywaniem betonu wyrównawczego pod płytę przejściową P7;
 • na obiekcie WD-5 układaniem papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, dokręceniem górnych części kotew talerzowych pod kapami chodnikowymi;
 • na obiekcie  WD-6 wykonywaniem zasypek oraz stożka P1, montażem dylatacji modułowej na P1 i P4, dokręceniem górnych zęści kotew talerzowych pod kapami chodnikowymi, układaniem papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, dostawą dylatacji na P1, przygotowaniem wnęk dylatacyjnych;
 • na obiekcie WD-7 montażem krawężnika, montażem desek gzymsowych;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 układaniem papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, dokręceniem górnych części kotew talerzowych pod kapami chodnikowymi.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – budowa kanalizacji 4xø110 pomiędzy studniami A/74-A/74/3, demontaż studni A/74/1 i A/74/2, osłonięcie rurami dwudzielnymi A 120PS istniejących kabli w miejscach zdemontowanych studni.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni, montaż rury CFG-GRP DN300,  montaż rury CFW-GRP DN350; DN 250; DN 300; DN 450; DN 500, montaż kanału z rur GRP DN200 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż kanału z rur GRP DN 250 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż kanału z rur GRP 350 i GRP DN400 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż kanału z rur DN500 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż separatora i osadnika SP+OS7 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na głębokości do 4,0m lub w wykopach umocnionych na głębokości do 3,0m ø 450 wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego ø 450, montaż pierścieni regulacyjnych i płyt pokrywowych – montaż studni DN500, wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego ø450, demontaż studni wpadowych na starej DK3.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 

Ostatnio dodane