Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.05.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. prace związane z przebudową DW 137 wraz z budową rond, roboty bitumiczne, profilowanie i humusowanie skarp, izolacje obiektu MD-1, montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni (DW 137 km 0+180 – 0+450 str. P)
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie istniejącej jezdni (DW 137 km 0+180 – 0+450 str. P)

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie wykopu (DW 137 km 0+180 – 0+450 str. P)
 • Profilowanie skarp (WM-1, WM-2 – DW 137, WM-3, WM km 2+700 – 3+600 str. P)
 • Profilowanie przeciwskarp (WM-1, WM-2 – DW 137, WM-3)
 • Profilowanie terenów płaskich (WM-1, WM-2 – DW 137, WM-3, WM-4)
 • Profilowanie rowów (WM-1, WM-2 – DW 137, WM-3, WM-4 km 2+700 – 3+600 str. P)
 • Profilowanie i zagęszczanie pasa rozdziału km 0+450 – 0+860)
 • Zagęszczanie pasa rozdziału (WM-1, WM-2, WM-4)

PODBUDOWY

 • Oczyszczenie I warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (km 2+960 – 3+100, km 5+510 – 5+885)
 • Skropienie ławy betonowej przy krawężniku (km 5+510 – 5+885)
 • Oczyszczenie warstwy wiążącej (km 0+000 – 2+300)
 • Skropienie I warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (km 2+960 – 3+490, km 5+510 – 5+885)
 • Skropienie warstwy wiążącej (WM-4 km 0+130 – 0+290)
 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem z warstwą zabezpieczającą z kruszywa (DW 138 km 0+180 – 0+450 str. P, DZ-3 km 0+000 – 0+041)
 • Oczyszczenie II w-wy podbudowy z betonu asfaltowego (km 0+600 – 1+000, km 1+480 – 1+580, km 2+700 – 3+200, km 4+610 – 5+140, km 5+510 – 5+885)
 • Układanie II warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (km 2+960 – 3+490, km 3+610 – 3+750, km 4+690 – 5+140, km 5+510 – 5+885)
 • Oczyszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (WG-1, WM-1, WM-2, WM-3, WM-4, km 2+960 – 3+127)
 • Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (WG-1)
 • Skropienie II warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (km 0+600 – 1+000)
 • Układanie I w-wy podbudowy z betonu asfaltowego (km 5+510 – 5+885)

NAWIERZCHNIE

 • Układanie warstwy wiążącej (WG-1, WG-2 km 0+010 – 1+060)
 • Ułożenie warstwy ścieralnej – odcinek próbny (km 1+580 – 1+640)
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej chodnik (DW 137)
 • Układanie warstwy ścieralnej (WM-4 km 0+130 – 0+290)
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rondo R1

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Umocnienie wlotów i wylotów na przepustach (km 5+295)
 • Umocnienie dna rowu przy ściekach skarpowych (WM-2)
 • Hydroobsiew cała budowa
 • Wykonanie ścieków skarpowych (WM-2)
 • Umocnienie dna rowu (km 0+360 – 0+370, WM-3, WM-4)
 • Humusowanie skarp i rowów (WM-2, WM-4)
 • Humusowanie terenów płaskich (km 2+700 – 3+600 str. P, WM-2, WM-4)

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż ogrodzenia (km 0+000 – 0+520 str. P, km 0+885 – UOD str. L, km 1+100 – 1+750 str. P, WG-1)

EELEMENTY ULIC

 • Układanie obrzeży betonowych (rondo R1 i R2)

ROBOTY INNE

 • Montaż płotków naprowadzających dla płazów (km 0+600 – 0+800 (zbiornik))

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej (MD-1)
 • Wykonanie antykorozji powierzchni betonowych – prace przygotowawcze (MD-1, WD-2)
 • Montaż kolektora odwodnieniowego – prace przygotowawcze (MD-1)
ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Wykonanie wykopu pod kabel oświetleniowy (rejon km 0+000)
 • Układanie kabla oświetleniowego (rejon km 0+000)
 • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe (rejon km 0+000)
 • Montaż słupów oświetleniowych (rejon km 0+000)
 • Regulacja pionowa słupów oświetleniowych (rejon km 0+000)

ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej (DW 137 R1)

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    57,90 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     65,10 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     59,49 %

 

Stan na 31.05.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. prace związane z budową rond R1 i R2 i przebudową DW 137, roboty bitumiczne, układanie warstwy ochronnej asfaltu twardolanego, montaż ogrodzenia, barier stalowych, elementów oświetlenia, próbne obciążenia obiektów mostowych.

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni DW 137 km 0+180 – 0+450
 • Rozbiórka podbudowy z KŁSM istniejącej jezdni
  DW 137 km 0+180 – 0+450

ROBOTY ZIEMNE

 • Profilowanie pasa rozdziału

    - km 0+450 – 0+650
    - km 0+900 – 2+380
    - km 5+500 – 5+800
    - km 2+300 – MD-1
    - km 2+700 – 2+800
    - km 3+300 – WD-2

 • Profilowanie poboczy

    - km 5+500 – 5+800
    - DZ-2 km 0+000 – 0+200 str.L

 • Zagęszczanie pasa rozdziału

    - km 5+500 – 5+800

 • Profilowanie skarp

    - km 5+500 – 5+800

 • Wykonanie wykopu

    - DW 137 km 0+180 – 0+450

PODBUDOWY

 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

    - DW 137 km 0+180 – 0+450
    - rondo R1
    - WM-1, WM-2

 • Profilowanie podbudowy z KŁSM

    - DZ-1

 • Oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - DW 137 km 0+180 – 0+450
    - rondo R1
    - WM-1, WM-2

 • Oczyszczenie II w-wy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 2+940 – 3+300

 • Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - DW 137 km 0+180 – 0+450
    - rondo R1
    - WM-1, WM-2

 • Skropienie II warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 2+940 – 3+566
    - km 3+608 – 3+750
    - km 4+610 – 5+140
    - km 5+510 + 5+885

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM

    - DW 137 km 0+180 – 0+450
    - rondo R1

 • Oczyszczanie i skropienie w-wy podbudowy z KŁSM

    - przejazd awaryjny km 4+245 – 4+338

 • Oczyszczenie i układanie I w-wy podbudowy z betonu asfaltowego

    - przejazd awaryjny km 4+245 – 4+338

 • Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 – zabruk pachwinowy

    - WM-1 – Rondo R1
    - WM-3 – Rondo R2

 • Układanie II w-wy podbudowy z betonu asfaltowego

    - przejazd awaryjny km 4+245 – 4+338

 • Oczyszczanie warstw bitumicznych

    - km 2+680 – 2+960
    - km 1+700 – 2+380

 • Oczyszczanie warstwy wiążącej

    - km 1+400 – 2+380

NAWIERZCHNIE

 • Układanie warstwy wiążącej

    - DW 137 km 0+180 – 0+450
    - rondo R1
    - km 2+940 – 3+300
    - km 3+370 – 3+566
    - km 3+608 – 3+750
    - km 4+610 – 5+140
    - km 5+500 – 5+885
    - WM-2

 • Wykonanie dylatacji bitumicznych

    - rondo R2

 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

    - rondo R2
    - rondo R1 (pierścień wewnętrzny)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Hydroobsiew

    - cała budowa

 • Humusowanie pasa rozdziału

    - km 0+000 – 0+650
    - km 0+900 – 2+300
    - km 3+900 – 4+900
    - km 3+300 – WD-2

 • Wykonanie ścieków skarpowych

    - WG-1, WG-2

 • Wykonanie kieszeni ścieków skarpowych

    - rondo R1

 • Roboty wykończeniowe przy robotach brukarskich

    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
    - rondo R1 i R2

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż barier ochronnych stalowych

    - km 0+000 – 0+470
    - km 0+500 – 1+000
    - km 1+100 – 2+380
    - WG-1, WG-2
    - WD-2 – km 4+200
    - km 4+600 – 5+500
    - WM-3, WM-4
    - km 4+200 – 4+600

 • Montaż ogrodzenia

    - WD-2 – rondo Nietoperek str. L
    - km 0+600 – 0+800 (zbiornik)
    - km 1+450 – 1+750

EELEMENTY ULIC

 • Ustawianie krawężników betonowych

    - rondo R1

ROBOTY INNE

 • Montaż płotków naprowadzających dla płazów

    - km 0+600 – 0+833 (zbiornik)
    - DZ-2 km 0+000 – 0+170
    - km 0+700 – 0+800 str. P
    - km 2+288 – 2+390

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu twardolanego

    - WD-3

 • Wykonanie antykorozji powierzchni betonowych

    - MD-1

 • Montaż kolektora odwodnieniowego

    - MD-1

 • Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych

    - MD-1

 • Umocnienie stożków kostką betonową

    - WD-2

 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

    - WD-3

 • Profilowanie stożków i skarp pod umocnienie

    - WD-2, WD-3

 • Umocnienie skarp stożków

    - WD-2

 • Próbne obciążenie obiektu

    - MD-1
    - WD-2

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Wykonanie przewiertów dla rur przepustowych na kabel oświetleniowy

    - km 3+300
    - km 3+625
    - PG-3

 • Montaż instalacji zasilającej oświetlenie

    - km 3+300
    - km 3+625
    - PG-3

 • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

    - DW 137 rejon ronda R1 i R2

 • Regulacja pionowa słupów oświetleniowych

    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4

ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Regulacja wysokościowa oraz montaż pierścieni odciążających oraz płyt na wpustach     kanalizacji deszczowej

    - rondo R1

 • Montaż przykanalika DN200

    - DW 137 rejon ronda R1

 • Montaż studni betonowej kanalizacji deszczowej DN1000

    - DW 137 rejon ronda R1

 • Montaż kolektora odwodnienia kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R1

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    59,60 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     66,34 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     62,53 %

Ostatnio dodane