Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.05.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.W okresie od 01 do 15 maja 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne oraz częściowo zachmurzone z przelotnymi opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.


ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni bitumicznej, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozbiórka stabilizacji cementem, rozbiórka chodników, rozbiórka nawierzchni w celu dowiązania w km 11+250 ÷ 11+280,
 • Roboty ziemne: wykonywanie wykopu, wykonanie wykopu z wywozem gruntu nieprzydatnego, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu  z dokopu, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, zagęszczenie nasypu, układanie geowłókniny separacyjnej, profilowanie podbudowy z kruszywa, skarpowanie najazdów, schodkowanie nasypu istniejącego, skarpowanie nasypu, skarpowanie wykopu, wykonywanie stabilizacji cementem, ułożenie warstwy gr. 20cm do stabilizacji cementem, ulepszenie podłoża spoiwem Tefra, ułożenie georusztu dwukierunkowego/geomembrany, ułożenie georusztu dwukierunkowego, układanie geosiatki, układanie geowłókniny,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: ułożenie korytek ściekowych trójkątnych, układanie maty drenażowej,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie warstwy odsączającej – profilowanie i zagęszczenie, wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zagęszczenie.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 • na obiekcie M-1 związane były ze zbrojeniem płyty pomostu – faza 16, 17 i 18, betonowaniem płyty pomostu faza 15, 17 i 18, montażem kotew talerzowych i sączków, spawaniem elementów konstrukcji stalowej, betonowaniem płyty pomostu – strefa zamykająca nad podporą F12, przejazd wózka do betonowania płyty ustroju nośnego, wycięcie ścianek szczelnych do rzędnej projektowej, betonowanie ciosów podłożyskowych, prace związane z antykorozją konstrukcji stalowej, prace porządkowe związane z ochroną środowiska;
 • na obiekcie WD-1 związane były z montażem zbrojenia kap chodnikowych, betonowaniem kap chodnikowych, montażem desek gzymsowych, montażem kotew krawężników, przygotowaniem powierzchni płyty przejściowej przed wykonaniem izolacji, montażem kolektora odwodnieniowego, montażem kotew barier energochłonnych, ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej na ściance żwirowej P1 z wyprowadzeniem na płytę przejściową, wykonaniem drenażu podłużnego za krawężnikiem, wykonaniem nacięć dylatacyjnych w kapach chodnikowych;
 • na obiekcie WD-2 montażem deskowania murków oporowych przy schodach skarpowych, montażem zbrojenia murka oporowego przy schodach skarpowych, betonowaniem murków oporowych przy schodach skarpowych S1 i S2, montażem deskowania wnęk dylatacyjnych, montażem kolektora odwodnieniowego; na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót; na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 demontażem deskowania ustroju nośnego (zewnętrzne elementy deskowania wsporników), kosmetyką powierzchni betonowej płyty ustroju nośnego, przygotowaniem wnęk dylatacyjnych przed montażem  urządzeń dylatacyjnych, montażem urządzeń dylatacyjnych;
 • na obiekcie WD-5 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie  WD-6 wykonywaniem zasypek oraz stożka P1, montażem desek gzymsowych, przygotowaniem wnęk dylatacyjnych, dozbrajaniem wnęk dylatacyjnych, układaniem krawężnika kamiennego, montażem kotew barier energochłonnych, montażem zbrojenia kap chodnikowych;
 • na obiekcie WD-7 zbrojeniem kap chodnikowych, montażem kotew pod barieroporęcze, montażem desek gzymsowych;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 zbrojeniem płyt przejściowych, betonowaniem płyt przejściowych.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni DN100 i DN500, montaż rury CFW-GRP; DN200; DN 250; DN 300; DN350; DN400; DN450; montaż kanału DN200 - przykanaliki, montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na głębokości do 4,0m lub w wykopach umocnionych na głębokości do 3,0m, montaż pierścieni regulacyjnych i płyt pokrywowych Węzeł Północ – montaż studni DN500, wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego ø450, przeniesienie wpustu deszczowego WP_SZ1 i WP_SZ2 – likwidacja istniejącej studni i przykanalika.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

 

Stan na 31.05.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 maja 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, oraz burzami i przelotnymi opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: nie prowadzono robót,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu z wywozem gruntu nieprzydatnego, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu z dokopu, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, profilowanie i zagęszczenie nasypu, układanie geowłókniny separacyjnej, układanie geotkaniny PET 600/50, schodkowanie skarpy, ułożenie georusztu dwukierunkowego, układanie georusztu jednokierunkowego, układanie geosiatki Secugrid 40/20, układanie maty drenażowej,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie warstwy odsączającej – profilowanie i zagęszczenie, wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zagęszczenie i profilowanie podłoża, wykonywanie warstwy z piasku grubości 20cm na stabilizację, wykonywanie drenażu, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • Roboty wykończeniowe: wykonywanie ścieków trójkątnych, układanie

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 

 • M-1 związane były ze zbrojeniem i szalowaniem płyty pomostu ustroju nośnego – faza 19, przejazdem i ustawieniem wózka do betonowania płyty ustroju nośnego faza 19, czyszczeniem, przygotowaniem powierzchni i wykonywaniem warstw antykorozji styków zewnętrznych, pracami związanymi z antykorozją stalową, mobilizacją i przygotowaniem do realizacji programu naprawczego łuków, przygotowaniem do betonowania płyty ustroju nośnego – faza 19;
 • na obiekcie WD-1 związane były z betonowaniem kapy chodnikowej lewej, przygotowaniem do spoinowania desek gzymsowych, spoinowaniem desek gzymsowych, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej płyty przejściowej P1, przygotowaniem powierzchni kap przed wykonaniem nawierzchni z żywic, spoinowaniem krawężników;
 • na obiekcie WD-2 montażem kolektora odwodnieniowego, monta zem zbrojenia schodów S1, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed wykonaniem nawierzchni z żywic;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 demontażem deskowania ustroju nośnego, montażem deskowania płyty przejściowej P1, montażem zbrojenia płyty przejściowej P1 i P7, betonowaniem płyty przejściowej P1 i P7, demontażem arentaży urządzenia dylatacyjnego P1, betonowaniem wnęk dylatacyjnych;
 • na obiekcie WD-5 układaniem krawężnika kamiennego, montażem kolektora odwodnieniowego za przyczółkiem P5;
 • na obiekcie  WD-6 montażem deskowania i zbrojenia wnęk dylatacyjnych, betonowaniem wnęk dylatacyjnych – kosmetyka betonu, montażem kotew krawężników, montażem zbrojenia kap chodnikowych, montażem deskowania przewieszonej części kap chodnikowych, wykonaniem nacięć dylatacyjnych kap chodnikowych;
 • na obiekcie WD-7 montażem zbrojenia kap chodnikowych, betonowaniem kap chodnikowych, montażem desek gzymsowych, przygotowaniem powierzchni kap przed wykonaniem nawierzchni z żywic;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 montażem krawężnika, montażem desek gzymsowych, zbrojeniem kap chodnikowych, montażem kotew pod bariery i barieroporęcze.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni DN1000 i DN500,  montaż rury CFW-GRP; DN200; DN250; DN300; DN350; DN400; DN450; DN500; montaż kanału DN200, montaż pierścieni odciążających oraz płyt pokrywowych, wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego 250mm - ø450, montaż rur z rurociągów z rur PE (ø450), montaż rury rozprężonej, wykonywanie próby szczelności powietrzem sprężonym na kanale tłocznym DN450, montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na głębokości do 4m lub w wykopach umocnionych na głębokości do 3m – 250mm.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Ostatnio dodane