Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2016

W okresie sprawozdawczym występowały umiarkowane warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. roboty bitumiczne, w tym układanie warstwy ścieralnej wraz z oznakowaniem poziomym, przebudowę DW 137 z budową rond, montaż oznakowania pionowego i ogrodzenia, zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych obiektów mostowych, nawierzchnię kap chodnikowych, umocnienia stożków skarpowych oraz montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.


WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - km 0+000 – 1+750

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Frezowanie warstwy ścieralnej istniejącej jezdni - łącznice węzła „Głębokie”

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie nasypu z materiału pochodzącego z wykopu - wyspa centralna ronda R1
 • Wykonanie wykopu
      - DW 137 km 0+180 – 0+450
 • Profilowanie skarp i poboczy
      - km 5+400 – 5+880
 • Profilowanie terenów płaskich
      - km 0+780
 • Profilowanie i zagęszczanie pasa rozdziału
      - km 2+700 – 2+800

PODBUDOWY

 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z KŁSM - km 1+670 – 1+690 (przejazd awaryjny)
      - ciąg pieszo – rowerowy pod obiektem PP-1
 • Skropienie podbudowy z BA
      - km 0+540 – 0+580
      - km 2+680 – 2+970
      - WM-1
 • Skropienie warstwy wiążącej
      - km 0+000 – 2+380
      - km 1+652 – 1+745 (przejazd awaryjny)
  - km 3+127 – 3+556
      - km 3+610 – 5+878
      - km 4+245 – 4+338 (przejazd awaryjny)
  - WG-1, WG-2
      - WM-2, WM-4 km 0+080 – 0+180
 • Oczyszczenie warstw bitumicznych
      - węzeł „Głębokie”
  - km 0+000 – 2+300
      - km 2+660 – 5+880
      - km 1+650 – 1+745 (przejazd awaryjny)
      - km 4+245 – 4+338 (przejazd awaryjny)
      - WG-1, WG-2
      - WM-1, WM-2, WM-4
 • Wykonanie warstwy stabilizacji cementem wraz z warstwa zabezpieczającą
      - DW 137 km 0+10 – 0+450
 • Wykonanie podbudowy z betonu cementowego
      - pierścień ronda R1
 • Zagęszczanie podbudowy z KŁSM
      - DZ-1
      - DW 137 km 0+180 – 0+450 str. L
 • Profilowanie podbudowy z KŁSM
      - DW 137 km 0+180 – 0+450 str. L
 • Układanie podbudowy z BA gr. 18 cm
      - km 1+670 – 1+690 (przejazd awaryjny)
 • Skropienie podbudowy z BA
      - km 1+652 – 1+745 (przejazd awaryjny)
      - km 4+245 – 4+338 (przejazd awaryjny)
 • Układanie warstwy wiążącej
      - km 1+652 – 1+745 (przejazd awaryjny)
      - km 4+245 – 4+338 (przejazd awaryjny)

NAWIERZCHNIE

 • Ułożenie siatki wzmacniającej nawierzchnię - km 2+680 – 2+970
 • Ułożenie warstwy wiążącej
      - 2+680 – 2+970
      - 2+320 – 2+350
      - WM-1
      - WM-2 km 0+140 – 0+380
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
      - rondo R1
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
      - rondo R1
 • Ułożenie warstwy ścieralnej
      - km 0+000 – 2+380
  - km 5+600 – 5+880
      - WG-1, WG-2
      - WM-4 km 0+080 – 0+180
      - ciąg pieszo – rowerowy pod obiektem PP-1

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Hydroobsiew - cała budowa
 • Humusowanie terenów płaskich
      - km 0+780
 • Humusowanie skarp i poboczy
      - km 5+400 – 5+880
 • Humusowanie pasa rozdziału
      - km 2+700 – 2+800
      - km 3+500 – 3+557
      - km 3+608 – 3+750
      - km 5+400 – 5+880

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż barier ochronnych stalowych - km 5+000 – 5+500
      - WG-1, WG-2
 • Montaż ogrodzenia
      - zbiornik odparowujący
      - km 0+520 – 1+100
      - km 1+400 – 1+750
      - WG-1
      - OUD – 2+200
 • Betonowanie fundamentu pod osłony energochłonne
      - km 0+900
      - km 3+100
 • Wykonanie oznakowania poziomego
      - km 0+000 – 2+380
      - km 5+600 – 5+880
      - WG-1, WG-2
      - WM-4 km 0+080 – 0+276
 • Montaż oznakowania pionowego
      - cała budowa
 • Montaż osłony energochłonnej
      - 0+910

ELEMENTY ULIC

 • Montaż krawężnika betonowego - km 5+500 – 5+520
      - rondo R1, R2
      - WM-1
 • Montaż krawężnika kamiennego
      - rondo R1

ROBOTY INNE

 • Montaż ścianek naprowadzających dla płazów - km 2+280 – 2+390

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - MD-1
      - WD-3
 • Umocnienie stożków skarpowych kostką betonową
      - MD-1, - WD-2, - WD-3
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych
      - MD-1
      - WD-2
 • Wykonanie drenażu na płycie pomostowej
      - MD-1
      - WD-2

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż przykanalika kanalizacji deszczowej - rondo R1
 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
      - rondo R1
      - DW 137
 • Montaż studni kanalizacji deszczowej
      - rondo R1, R2
 • Montaż kolektora kanalizacji deszczowej
      - rondo R1
      - DW 137
 • Regulacja wysokościowa krat żeliwnych na wpustach
      - WM-1, WM-2
 • Montaż krat żeliwnych na wpustach
      - DW 137
 • Montaż osadnika i separatora
      - rondo R2

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Wykonanie fundamentów słupów oświetleniowych - rondo R1
 • Montaż opraw na słupach oświetleniowych
      - PP-1
      - PP-2
      - PG-3
 • Montaż kabla oświetleniowego
      - km 5+400 – 5+860
      - PG-3
      - WD-3
  - rondo R1
 • Montaż kabla zasilającego oświetlenie
      - km 5+400 – 5+860
      - WD-2
 • Montaż rury osłonowej do czujnika stacji METEO   
      - km 2+325
 • Przyłączenie zasilania
      - węzeł „Głębokie”
 • Prace wykończeniowe przy słupach
      - WM-1, WM-2

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    61,19 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     66,34 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    65,16 %

Stan na 30.06.2016

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. roboty bitumiczne, w tym układanie warstwy ścieralnej wraz z oznakowaniem poziomym, montaż oznakowania pionowego i urządzeń brd, przebudowę DW 137 z budową rond, prace wykończeniowe przy obiektach mostowych, montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.


WYMAGANIA OGÓLNE 

 • Przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu  (km 0+000 – 1+750)
 • Transport materiału z rozbiórki (frez) na teren Obwodu Drogowego w Skwierzynie (km 1+500)

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 • Rozbiórka barier energochłonnych (km 0+020 – 0+200), (km 0+880 – 1+200), (istniejąca S-3 km 0+880 – 1+750)
 • Rozbiórka podbudowy z KŁSM istniejącej jezdni (DW 137 km 0+000 – 0+180 str. P)

ROBOTY ZIEMNE 

 • Wykonanie nasypu z materiału pochodzącego z wykopu (wyspa centralna ronda R1)
 • Wykonanie wykopu (DW 137 km 0+000 – 0+450 str. P)
 • Profilowanie i zagęszczanie skarp i poboczy (km 5+500 – 5+880)
 • Profilowanie terenów płaskich (km 0+780)
 • Profilowanie pasa rozdziału i poboczy (km 0+180 – 0+360)

PODBUDOWY 

 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z KŁSM (DW 137 km 0+180 – 0+450 str. L)
 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (DW 137 km 0+180 – 0+450 str. L)
 • Skropienie warstwy wiążącej (km 2+610 – 4+800), (km 1+652 – 1+745 (przejazd awaryjny), (km 4+245 – 4+338)
 • Oczyszczenie warstwy wiążącej (km 1+652 – 1+745 (przejazd awaryjny), (km 4+245 – 4+338), (istniejąca S3 km 0+000 – 1+750)
 • Układanie podbudowy z BA (DW 137 km 0+180 – 0+450 str. L wraz z rondem R1)
 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z warstwą zabezpieczającą (DW 137 km 0+180 – 0+450 str. L wraz z rondem R1)

NAWIERZCHNIE 

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (istniejąca S3 km 0+150 – 0+460), (DW 137 km 0+000 – 0+180 str. P)
 • Układanie warstwy ścieralnej SMA
      - km 2+380 – 4+400
      - km 4+700 – 5+500
      - km 1+652 – 1+745 (przejazd awaryjny)
      - km 4+245 – 4+338 (przejazd awaryjny)
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
      - rondo R1
 • Frezowanie nawierzchni
      - istniejąca S3 km 0+000 – 1+750
      - istniejące łącznice węzła Głębokie
 • Ułożenie kostki brukowej betonowej
      - wyspa rozdzielająca rondo R1
 • Układanie warstwy wiążącej
      - WM-1
      - DW 137 km 0+180 – 0+450 str. L wraz z rondem R1

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 • Hydroobsiew (cała budowa)
 • Układanie korytek ściekowych
      - istniejąca S3 km 0+150 – 0+460 str. L
      - istniejąca S3 km 0+860 – 0+992
 • Humusowanie pasa rozdziału
      - km 0+180 – 0+360
 • Koszenie traw
      - km 3+600 – 4+500

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż barier energochłonnych (km 0+900 – 0+950)
      - km 2+250 – 2+390
      - km 2+680 – 3+000
      - km 3+400 – 3+700
      - WG-1, WM-2
 • Montaż ogrodzenia
      - km 1+400 – 1+750 str.P
      - WG-1
      - OUD – 2+000 str. L
 • Prace przygotowawcze pod montaż ogrodzenia
      - OUD – 2+000 str. L
 • Wykonanie oznakowania poziomego z taśm wtapianych
      - km 2+380 – 3+700
      - km 4+700 – 5+500
 • Montaż oznakowania pionowego
      - cała budowa
 • Montaż osłony energochłonnej
      - 0+910

ELEMENTY ULIC

 • Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej (pierścień ronda R1)

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
 • MD-1
      - PG-3
      - WD-3
      - WD-2
 • Umocnienie stożków skarpowych kostką betonową
  - WD-3
  - MD-1
  - WD-2
 • Montaż wpustów
      - MD-1
      - WD-2
 • Wykonanie schodów skarpowych
      - WD-2
 • Umocnienie skarp przy wieńcach kostką kamienną 14/16 na zaprawie cementowej
      - PP-1
      - PP-2
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych
      - MD-1
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie antykorozji powierzchni betonowych
      - PP-1 i PP-2

ROBOTY BRANŻOWE

ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż kolektora DN250 kanalizacji deszczowej (DW 137)
 • Montaż kolektora DN300 kanalizacji deszczowej (DW 137)
 • Montaż studni kanalizacji deszczowej
      - DW 137
 • Montaż krat żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej
      - WM-1, WM-2
      - DW 137
 • Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej
      - DW 137
 • Montaż włazów żeliwnych na studniach kanalizacji deszczowej
      - DW 137
 • Montaż wpustu kanalizacji deszczowej
      - DW 137 rejon ronda R2
      - km 0+367
 • Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji deszczowej
      - km 0+800 – 0+920
 • Montaż przykanalików kanalizacji deszczowej
      - DW 137 rejon ronda R2
 • Zasypka i zagęszczenie wpustów kanalizacji deszczowej
      - DW 137 rejon ronda R2
 • Zasypka i zagęszczenie przykanalików kanalizacji deszczowej
      - DW 137 rejon ronda R2

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Montaż słupów oświetleniowych (WD-2), (DW 137) (km 5+200 – 5+800)
 • Wykop pod kabel oświetleniowy
      - rejon km 0+000
      - km 0+000 – 0+500
      - DW 137
 • Układanie kabla oświetleniowego
      - rejon km 0+000
      - km 0+000 – 0+500
      - DW 137
 • Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych
      - km 5+200 – 5+800

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    62,78 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     70,53 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    69,34 %

 

Ostatnio dodane