Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2016

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: nie prowadzono robót,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu z wywozem gruntu nieprzydatnego, wykonanie nasypu GWN, wykonywanie nasypu  z dokopu, wykonywanie nasypu, wykonywanie nasypu z dokopu (schodkowanie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem materaca (materac nad przepustem), ułożenie georusztu dwukierunkowego, układanie georusztu jednokierunkowego, układanie geosiatki Secugrid 40/20, układanie maty drenażowej, rozkładanie geotkaniny materaca nad przepustem P7, układanie geotkaniny PET 600/50,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu podłużnego wraz z wlotami,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie warstwy odsączającej – profilowanie i zagęszczenie, wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pielęgnacja warstwy stabilizowanej cementem, zagęszczenie i profilowanie podłoża, wykonywanie warstwy z piasku grubości 20cm na stabilizację, wykonywanie warstwy kruszywa,
 • Roboty wykończeniowe: wykonywanie ścieków trójkątnych, układanie krawężnika, skarpowanie wykopu, skarpowanie nasypu, układanie korytek,

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z czyszczeniem, przygotowaniem powierzchni i wykonywaniem warstw antykorozji styków zewnętrznych, rozpoczęcie prac związanych z naprawą geometrii łuków, realizacja programu naprawczego łuków, zakończeniem spawania złącza montażowego dla łuku lewego, zbrojeniem płyty pomostu – przęsło F8-F9 – faza 20, 21 i 22, betonowaniem płyty pomostu – przęsło F8-F9 – faza 20, 21 i 22, przejazdem i ustawieniem wózka do betonowania płyty pomostu – faza 20, montażem kolektora odwodnieniowego – wpięcie do studni, pracami antykorozyjnymi w obrębie styków konstrukcji stalowej, pracami porządkowymi i naprawami na ustroju nośnym;
 • na obiekcie WD-1 związane były z przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej, drenażem podestów roboczych – strona prawa, montażem zbrojenia płyty przejściowej P5, betonem podkładowym płyty przejściowej P5, montażem balustrad na ustroju nośnym, ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym, montażem kolektora odwodnieniowego za przyczółkiem P5 (wpięcie do studni);
 • na obiekcie WD-2 montażem kolektora odwodnieniowego (wpięcie do studni), montażem zbrojenia schodów S2, montażem deskowania schodów S1 i S2, betonowaniem schodów S1 i S2 – etap I (fundament), wykonywaniem izolacji cienkopowłokowej murków oporowych S1 i S2, montażem balustrad na ustroju nośnym, demontażem deskowania schodów S1 i S2, zasypką murków oporowych S1 i S2;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót; na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 demontażem deskowania ustroju nośnego, montażem deskowania wnęki dylatacyjnej P7, betonowaniem wnęki dylatacyjnej P7, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej, ułożeniem papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym – pod kapami chodnikowymi, wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na ściance żwirowej i płycie przejściowej P1 i P7, wykonaniem zasypki – rampy najazdowej przy podporze F6;
 • na obiekcie WD-5 montażem desek gzymsowych, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, montażem pomostów roboczych do wykonania kap chodnikowych, betonem podkładowym płyty przejściowej P5, montażem zbrojenia płyty przejściowej P5, montażem zbrojenia kap chodnikowych, układaniem krawężnika kamiennego;
 • na obiekcie  WD-6 spoinowaniem krawężników, spoinowaniem desek gzymsowych, demontażem deskowania przewieszonej części kap chodnikowych, kosmetyką betonu ustroju nośnego i przewieszonej części kap chodnikowych, montażem balustrad na ustroju nośnym, odkopaniem ścianek szczelnych;
 • na obiekcie WD-7 spoinowaniem desek gzymsowych, betonem wyrównawczym pod płytę przejściową, przygotowaniem ścianki zaplecznej P2 pod izolację, montażem balustrad, zbrojeniem płyty przejściowej;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 montażem desek gzymsowych, zbrojeniem kap chodnikowych, montażem kotew pod bariery, nacinaniem dylatacji na kapach chodnikowych, betonowanie  kap chodnikowych, przygotowaniem powierzchni kap pod żywicę, spoinowaniem desek gzymsowych, izolacją płyt przejściowych, wykonywaniem izolacji zgrzewalnej na ustroju nośnym, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, ułożeniem papy na ściankach zaplecznych, pracami porządkowymi na ustroju nośnym.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni DN1000 (montaż studni wpadowej)  i DN500,  montaż rury CFW-GRP; DN250; DN300; DN350; DN400; DN450; DN500; montaż kanału DN200 – montaż przykanalików, wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego 250mm - ø450, montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na głębokości do 4m lub w wykopach umocnionych na głębokości do 3m – 250mm, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN500, DN250, DN200 wraz  z podsypką, obsypką i zasypką, wykop pod zespół oczyszczający SP+OS5, montaż kanału tłocznego z rur kanalizacyjnych PEHD DN250 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż krat żeliwnych na wpustach ulicznych, montaż igłofiltrów i wykop pod zespół oczyszczający SP+OS6, montaż krat żeliwnych na wpustach deszczowych.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Stan na 30.06.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 30 czerwca 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, oraz burzami i opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni – przygotowanie pod włączenie do istniejącej jezdni, zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu z wywozem gruntu nieprzydatnego, wykonanie nasypu/skarpowanie, wykonywanie nasypu  z dokopu, wykonywanie nasypu, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, układanie georusztów, układanie geosiatki Secugrid 40/20, układanie maty drenażowej, skarpowanie i profilowanie skarp, wykonywanie rowu – pobocza,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zagęszczenie i profilowanie podłoża, wykonywanie warstwy z piasku grubości 20cm na stabilizację, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • Roboty wykończeniowe: układanie krawężnika, układanie korytek, wykonanie połączenia ścieku przykrawędziowego z wpustem, rozbiórka paneli w ekranie (czyszczenie i wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z realizacją programu naprawczego łuków, zbrojeniem płyty pomostu – przęsło F8-F9 – faza 22, 23 i 24, betonowaniem płyty pomostu – przęsło F8-F9 – faza 22, 23 i 24, betonowaniem strefy zamykającej płyty pomostu ustroju nośnego nad podporą F11, zbrojeniem płyty przejściowej – przyczółek P13, betonowaniem płyty przejściowej – przyczółek P13, dostawą dylatacji modułowych, szalowaniem strefy zamykającej nad F10, osadzaniem wpustów; sączków i kotew talerzowych – faza 23;
 • na obiekcie WD-1 wykonywaniem betonu podkładowego pod kapy chodnikowe przy P1, wykonywaniem izolacji cienkopowłokowej na płycie przejściowej P5;
 • na obiekcie WD-2 montażem deskowania schodów S1 i S2, montażem balustrad na ustroju nośnym, zasypką murków oporowych S1 i S2, wykonywaniem zasypki P1 i P3;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót; na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 demontażem deskowania ustroju nośnego, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej na płycie przejściowej P1 i P7, układaniem krawężnika kamiennego, montażem podestów roboczych pod deskowanie kap chodnikowych, pielęgnacją betonu ustroju nośnego, montażem elementów kotew talerzowych;
 • na obiekcie WD-5 montażem desek gzymsowych, spoinowaniem desek gzymsowych, montażem zbrojenia kap chodnikowych, montażem drenów za krawężnikami, montażem kotew barieroporęczy, uszczelnieniem połączeń pomiędzy prefabrykowanymi deskami gzymsowymi a ustrojem nośnym, wykonywaniem nacięć dylatacyjnych kap chodnikowych, wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na ściance żwirowej i płycie przejściowej P5, wykonywaniem izolacji cienkopowłokowej na płycie przejściowej P5, oczyszczanie desek gzymsowych i krawężników;
 • na obiekcie  WD-6 wykonywanie drenażu pionowego za przyczółkiem, wykonywanie zasypki za przyczółkiem P4;
 • na obiekcie WD-7 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 montażem balustrad na ustroju nośnym.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni DN1000 i DN1500,  montaż rury CFW-GRP; DN300; DN350; DN400, montaż kanału DN200, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200, DN250; DN300; DN350, DN400 wraz  z podsypką, obsypką i zasypką, montaż pierścieni obciążających z krat żeliwnych, montaż włazów na studniach S312, S3313, S314, S334, przesuniecie wpustu wl 101.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT    54,93 %

Ostatnio dodane