Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.08.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. przebudowę ul. Malczewskiego, DW 137 wraz z budową rond, prace remontowe na istniejącej jezdni, roboty wykończeniowe na obiektach mostowych, montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Wprowadzenie organizacji ruchu

    - km 0+000 – 1+750
    - Węzeł Nietoperek

 

 • Prace porządkowe

    - km 1+750 – 4+300

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Demontaż istniejących barier betonowych

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 

 • Demontaż istniejących barier energochłonnych

    - istniejąca S3 km 3+600 – 4+300
    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 • Odhumusowanie skarp

     - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 • Odhumusowanie poboczy

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 • Rozbiórka podbudowy z KŁSM

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 • Rozbiórka w-wy gruntu stabilizowanego cementem

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 • Rozbiórka elementów betonowych

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie wykopu

    - DW 137 (pod chodnik)

 • Mechaniczne usuwanie nadmiaru gruntu poboczy

    - istniejąca S3 km 1+750 – 2+850
    - istniejąca S3 km 3+600 – 4+300
    - od MD-1 do km 2+850

 

PODBUDOWY

 • Skropienie podbudowy z KŁSM

    - DW 137 km 0+000 – 0+180
    - rondo R2
    - ul. Malczewskiego

 • Wykonanie podbudowy z BA

    - DW 137
    - rondo R2
    - ul. Malczewskiego

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

    - rondo R2

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM

    - istniejąca S3 km 2+850 – 3+600
    - DW 137
    - rondo R2

 • Wykonanie i profilowanie podbudowy z KŁSM

    - Węzeł Międzyrzecz WM-3,
    - WM-4 km 2+850 – 3+560 (pod krawężnik)
    - DW 137
    - ul. Malczewskiego

 

NAWIERZCHNIE

 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

    - rondo R2 (wyspa ronda)

 • Wykonanie kieszeni na wpustach kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R2 (pierścień ronda)

 • Frezowanie nawierzchni

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2
    - km 6+150 – 6+370
    - przy MD-1 i WD-2
    - istniejąca S3 km 1+750 – 4+300 (łaty)

 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

    - rondo R2 (pierścień ronda)

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie terenów płaskich

    - między łącznicami WM-3 i WM-4
   

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż ogrodzenia – prace porządkowe

    - odcinek od OUD do MD-1

 

ELEMENTY ULIC

 • Ustawianie krawężników betonowych

    - DW 137 rondo R2
    - ul. Malczewskiego
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550

 • Ustawianie obrzeży betonowych

    - DW 137 rondo R2 (pierścień ronda)

 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

    - DW 137 rondo R2
    - ul. Malczewskiego

 

ROBOTY INNE

 • Montaż płotków naprowadzających dla płazów

    - przy MD-1 (P 10 str.P)
    - przy WM-4

 

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej – prace poprawkowe

    - MD-1

 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

    - MD-1
    - WD-2
    - WD-3

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Obsypka i zagęszczenie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 2+700 – 3+500

 • Przebudowa istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 2+700 – 3+510

 • Regulacja istniejących studzienek kanalizacji deszczowej

    - rondo R2

 • Montaż pokryw na istniejących studzienkach kanalizacji deszczowej

    - rondo R2

 • Montaż krat podchodnikowych na wpustach kanalizacji deszczowej

    - rondo R2

 • Regulacja wysokościowa i montaż włazów żeliwnych

    - DW 137 rondo R2

 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Wykop pod kabel oświetleniowy

    - istniejąca S3 km 2+750 – 3+550 str. L
    - istniejąca S3 km 3+620 – 3+800 str. L
    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1 i WN-2

 • Układanie rur osłonowych kabla oświetleniowego

    - istniejąca S3 km 2+750 – 3+050 str. L

 • Układanie kabla oświetleniowego wraz z zasypką i zagęszczeniem

    - istniejąca S3 km 2+750 – 3+550 str. L
    - istniejąca S3 km 3+620 – 3+845 str. L

 • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

    - istniejąca S3 km 3+629 – 3+840

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    67,44 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     75,53 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    72,61 %

Stan na 31.08.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. układanie warstw bitumicznych na DW 137, ul. Malczewskiego i rondzie R2, przebudowę Węzła Międzyrzecz Południe wraz z towarzyszącymi robotami branżowymi, poszerzenia na istniejącej jezdni w związku z włączeniem Węzła Międzyrzecz Zachód oraz próbne obciążenie obiektu WD-3.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prace porządkowe

    - cała budowa

 • Koszenie trawy

    - km 0+000 – 2+380

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Demontaż istniejących barier energochłonnych

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2
    - km 6+152 – 6+370
    - TG km 6+152 – 6+370

 

 • Odhumusowanie skarp, poboczy i rowów

     - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni

    - Węzeł Nietoperek łącznice (jezdnia istniejąca)

 • Rozbiórka elementów betonowych

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1, WN-2

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie nasypu

    - km 5+926,60 – 6+152
    - Węzeł Nietoperek WN-2 km 0+115 – 0+290

 • Wykonanie i profilowanie rowów

    - WN-1 i WN-2

 • Profilowanie, uzupełnianie i zagęszczanie poboczy

    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550

 • Wykonanie I w-wy nasypu

    - km 5+926,60 – 6+152
    - WN-2 km 0+115 – 0+380
    - WN-1 km 0+139 – 0+313

 • Profilowanie skarp i poboczy

    - WN-1 i WN-2

 • Profilowanie poboczy i rowów

    - km 5+990 – 6+152
    - WN-2 km 0+140 – 0+380

ODWODNIENIA I PRZEPUSTY

 • Montaż przejścia drenarskiego DN160

    - km 5+944

 • Wykonanie wykopu pod drenaż w pasie rozdziału

    - km 5+900 – 6+000

 • Wykonanie drenu w pasie rozdziału

    - km 5+944 – 6+081

PODBUDOWY

 • Wykonanie warstwy mrozochronnej

    - km 5+990 – 6+060 (Węzeł Nietoperek)

 • skropienie podbudowy z BA

    - DW 137
    - rondo R2
    - ul. Malczewskiego
    - istniejąca S3 km 1+750 – 2+ 380

 • Profilowanie podbudowy z KŁSM

    - km 2+840 – 3+550 (poszerzenie)
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550

 • Oczyszczanie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 1+750 – 4+300

 • Profilowanie podbudowy z KŁSM

    - istniejąca S3 km 3+500 – 3+560,
    - istniejąca S3 km 3+610 – 3+670,
    - łaty km 3+700 – 4+300

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem z warstwą zabezpieczającą z kruszywa

    - TG km 5+925 – 6+152
    - WN-2 km 0+115 – 0+380
    - WN-1 km 0+139 – 0+313

NAWIERZCHNIE

 • Układanie w-wy wiążącej 

    - DW 137
    - rondo R2
    - ul. Malczewskiego

 • Układanie w-wy wyrównawczej z BA

    - istniejąca S3 km 1+750 – 2+ 380

 • Wykonanie kieszeni wpustów kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550

 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni

    - przy dylatacji istniejących obiektów MD-1 i WD-2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp

    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550

 • Humusowanie poboczy

    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550
    - WM-3 i WM-4

 • Umocnienie dna rowu

    - WN-1

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż oznakowania pionowego

    - cała budowa

 • Montaż barier energochłonnych

    - istniejąca S3 km 1+700 – 4+300
    - przy MD-1 i WD-2

ELEMENTY ULIC

 • Ustawianie krawężników betonowych trapezowych 15x21x30 cm

    - istniejąca S3 km 2+800 – 3+650
    - km 5+982,77 – 6+146,30
    - WN-1 km 0+139 – 0+313

 • Uzupełnianie spoin krawężników trapezowych

    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+690

 • Przebudowa krawężników kamiennych

    - MD-1 i WD-2

 

ROBOTY INNE

 • Montaż płotków naprowadzających dla płazów

    - przy WM-4
    - km 2+700 -  km 3+130

 • Zasypka płotków naprowadzających dla płazów

    - przy WM-4

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej – prace poprawkowe

    - MD-1

 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

    - MD-1
    - WD-3

 • Wykonanie wykopu pod wydłużenie fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2
    - WD-3

 • Układanie betonu wyrównawczego pod wydłużenie fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2

 • Montaż zbrojenia fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2
    - WD-3

 • Montaż poręczy schodów skarpowych

    - MD-1

 • Umocnienie skarpy przy istniejącym wieńcu płytą ażurową

    - PP-2

 • Prace porządkowe

    - MD-1

 • Montaż szalunku i zbrojenia fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2 i WD-3

 • Próbne obciążenie obiektu

    - WD-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 

 • Montaż studni betonowych kanalizacji deszczowej

    - km 5+974
    - km 5+984 (pas rozdziału)
    - km 5+926 – 6+100 (Węzeł Nietoperek)

 • Montaż kolektora odwodnienia DN250

    - km 5+974
    - km 5+984 (pas rozdziału)
    - km 5+926 – 6+100 (Węzeł Nietoperek)

 • Montaż przykanalika DN200

    - km 5+926 – 6+100 (Węzeł Nietoperek)

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej

    - km 5+926 – 6+100 (Węzeł Nietoperek)

 • Montaż krat żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 2+800 – 3+000

 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 2+800 – 3+000

 • Próby szczelności kanalizacji deszczowej

    - DW 137

 • Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji przeciwdeszczowej

    - Węzeł Nietoperek

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Układanie rur osłonowych SRS pod kabel oświetleniowy

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-2 km 0+145

 • Wykonanie wykopu pod kabel oświetleniowy

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1 i WN-2 km 0+145
    - km 5+980 – 6+050

 • Układanie kabla oświetleniowego wraz z zasypką i zagęszczeniem

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1 i WN-2
    - km 5+980 – 6+050
    - WN-2 km 1+150 – 0+320

 • Demontaż istniejących słupów oświetleniowych

    - Węzeł Nietoperek łącznice WN-1 i WN-2

 • Montaż rur osłonowych DVK 75 pod kabel oświetleniowy

    - pod obiektem WD-3

 • Montaż rury osłonowej dwudzielnej AROT pod kabel oświetleniowy

    - pod obiektem WD-3

 • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

    - istniejąca S3 km 2+800 – 3+550

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    69,13 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     78,45 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    73,46 %

Ostatnio dodane