Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.08.2016

W okresie od 01 do 15 sierpień 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, oraz opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.


ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka nawierzchni,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu – przygotowanie odwodnienia, wykop i wywóz materiału nieprzydatnego, zagęszczenie nasypu, profilowanie i zagęszczenie nasypu, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu  z dokopu,  wykonywanie nasypu z wykopu, wykonywanie nasypu w pasie rozdziału, wykonywanie nasypu GWN, schodkowanie nasypu, profilowanie i zagęszczenie GWN, układanie geosiatki Secugrid 40/20 i 120/40, skarpowanie i profilowanie skarp, układanie geowłókniny, układanie georusztu dwukierunkowego, profilowanie podłoża pod nasyp,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie warstwy odsączającej, wykonywanie podbudowy zasadniczej AC, skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową, ulepszenie podłoża tefrą gr. 20 i 50 cm,  układanie podbudowy zasadniczej z masy bitumicznej, wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej AC, skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową, układanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej,
 • Roboty wykończeniowe: układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie połączenia ścieku trójkątnego z wpustem, humusowanie skarp nasypu, wykonywanie połączenia ścieku przykrawędziowego z wpustem,

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na:

 • obiekcie M-1 związane były ze wzmocnieniem łożysk nasuwczych, odcinaniem uszu montażowych konstrukcji stalowej – szlifowanie, porządkowaniem placu budowy, montażem podpory tymczasowej w rzece, montażem krawężnika P13, dostawą krawężników granitowych – sekcja II, pracami przygotowawczymi do nasuwu, pracami związanymi z przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowej do zabezpieczenia antykorozji, spawaniem wzmocnień konstrukcji stalowej, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej;
 • obiekcie WD-1 przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, wykonywaniem powłoki antykorozyjnej betonu podpór i ustroju nośnego – malowanie, montażem pasów profilowych barieroporęczy, wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej ustroju nośnego, dostawą barier ochronnych i barieroporęczy do montażu, zasypką stożka P1;
 • obiekcie WD-2 przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, wykonywaniem powłoki antykorozyjnej betonu podpór i ustroju nośnego – malowanie, montażem deskowania schodów S1, demontażem deskowania schodów, montażem zbrojenia schodów S1, betonowaniem schodów S1, montażem podestów na skrzydłach P1 i P3, betonowaniem deski gzymsowej – podpora P3, warstwą wyrównawczą pod fundament słupków – podpora P3, betonem pod słupki – podpora P3, montażem desek gzymsowych – podpora P1;
 • obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-4 montażem kotew pod bariery ochronne, montaż krawężników na skrzydle – podpora P1, rozbiórką platform z płyt drogowych, betonowaniem kap chodnikowych na skrzydełkach – podpora P1, demontażem deskowania kap chodnikowych (prawa), szalowaniem i zbrojeniem kap chodnikowych – przyczółek P1, montażem słupków barieroporęczy na ustroju nośnym, wykonywaniem powłoki antykorozyjnej podpór i ustroju nośnego – malowanie, dostawą słupków barieroporęczy, dostawą barier ochronnych i barieroporęczy do montażu, wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, montażem słupków barier ochronnych, asfaltem twardo lanym;
 • obiekcie WD-5 przygotowaniem powierzchni pod wykonanie antykorozji, montażem pasów profilowych barieroporęczy, demontażem deskowania kap chodnikowych, zasypką stożka P4, dostawą barieroporęczy do montażu, wykonaniem powłoki antykorozyjnej podpór i ustroju nośnego - malowanie;
 • obiekcie  WD-6 wykonywaniem zasypki za przyczółkiem P1, przygotowaniem powierzchni pod wykonanie antykorozji, dostawą barier ochronnych i barieroporęczy do montażu, montażem słupków barier ochronnych, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie;
 • obiekcie WD-7  montażem barier ochronnych SP-06 – montażem barieroporęczy, wykonywaniem powłoki antykorozyjnej podpór i ustroju nośnego – malowanie, dostawą słupków barieroporęczy, dostawą barier ochronnych i barieroporęczy do montażu, betonem wyrównawczym pod kapy na skrzydłach i krawężnik zanikajacy P2;
 • obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-9 montażem barier ochronnych i barieroporęczy, montażem krawężnika na skrzydłach oraz krawężnika zanikającego P4, montażem pasów profilowych barieroporęczy, betonem wyrównawczym pod kapy na skrzydłach i krawężnik zanikający, przygotowaniem betonu podpór i ustroju nośnego do zabezpieczenia antykorozyjnego.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni DN100,  montaż kanału DN200; DN250; DN350; DN400, montaż krat żeliwnych na przykanalikach, montaż i regulacja wysokości kraty żeliwnej wpustu deszczowego, roboty porządkowe, przywrócenie drogi serwisowej do stanu sprzed przystąpienia do robót.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F150 pod słupy oświetleniowe, wciąganie  kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 w rury osłonowe, układanie rury osłonowej DVK 110, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Stan na 31.08.2016

W okresie od 16 do 31 sierpnia 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.


ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka umocnień rowu, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu – rowy i wywóz materiału nieprzydatnego, profilowanie i zagęszczenie poboczy, wykonanie nasypu (z profilowaniem pobocza), wykonywanie nasypu  z dokopu,  wykonywanie nasypu z wykopu, wykonywanie nasypu (wraz z terenem zielonym), wykonywanie nasypu pod chodnik, skarpowanie nasypu, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nasyp, profilowanie i zagęszczenie GWN, układanie geosiatki Secugrid 40/20, układanie georusztu dwukierunkowego, osuszanie podłoża spoiwem Tefra, skarpowanie stożka, wykop rowu kaskadowego,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy zasadniczej AC, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 9cm, profilowanie nasypu pod stabilizację, osusanie podłoża spoiwem Tefra gr. 50cm,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej AC,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie skarp nasypu, profilowanie i humusowanie terenów płaskich, wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonywanie ścieków w rejonie wpustów, układanie korytek ściekowych

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na:

 • obiekcie M-1 związane były z montażem podpory tymczasowej w rzece, pracami związanymi z przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowej do zabezpieczenia antykorozji, spawaniem wzmocnień konstrukcji stalowej, przygotowaniem do wzmocnienia konstrukcji stalowej, podwieszaniem szalunków pod kapy chodnikowe, szalowaniem dylatacji P13 – sekcja II, przygotowaniem do nasuwania konstrukcji stalowej mostu – spawanie wzmocnień, naprawą powierzchni ustroju nośnego (sekcja 2);
 • obiekcie WD-1 montażem podestów na skrzydłach P1 i P5, montażem krawężnika na skrzydłach oraz krawężnika zanikającego P5, wykonaniem próbnych obciążeń statycznych, montażem zbrojenia/kotew na skrzydłach P1 i P5, montażem barier energochłonnych SP-06 i barieroporęczy – montaż słupków i prowadnic, betonowaniem kap na skrzydłach P1, przygotowaniem konstrukcji stalowej przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, montażem desek na skrzydłach P1 i P5;
 • obiekcie WD-2 przygotowaniem powierzchni schodków do wykonania nawierzchni z żywic, demontażem desek gzymsowych na skrzydłach P3, montażem desek gzymsowych na skrzydłach P3, betonowaniem gzymsów P1, montażem zbrojenia i deskowania fundamentów pod balustradę, betonowaniem fundamentów pod balustradę, montażem balustrad na skrzydełkach, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów F1 przy podporze P1, wykonaniem próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, kosmetyką betonu schodów-szlifowanie powierzchni przed wykonaniem nawierzchni z żywic, profilowaniem stożków, wykonywaniem powłoki antykorozyjnej betonu podpór i ustroju nośnego, zasypką fundamentu balustrad oraz skarpowania stożków P1 i P3, spoinowaniem desek gzymsowych;
 • obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-4 wykonywaniem powłoki antykorozyjnej podpór i ustroju nośnego – malowanie, montażem podestów na skrzydłach P7, deskowaniem i ułożeniem warstwy betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P7, montażem kolektora odwodnieniowego, wykonywaniem próbnych obciążeń statycznych, montażem desek gzymsowych na skrzydłach P7, montażem zbrojenia/kotew na skrzydłach P1 i P5, montażem balustrad na skrzydełkach, betonowaniem kap na skrzydłach P7, rozkuwaniem fundamentów tymczasowych;
 • obiekcie WD-5 wykonaniem zasypki P1, wykonaniem powłoki antykorozyjnej podpór i ustroju nośnego – malowanie, betonem podkładowym pod kapy na skrzydłach P5, drenażem poziomym za przyczółkiem P1, izolacja cienką powierzchni pionowych za przyczółkiem P1;
 • obiekcie  WD-6 wykonywaniem zasypki za przyczółkiem P1, P4 - dogęszczenie, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, wykonaniem powłoki antykorozyjnej podpór i ustroju nośnego pod malowanie, profilowaniem podłoża pod płytę przejściową P1 i P4;
 • obiekcie WD-7  montażem kolektora odwodnieniowego, montażem krawężnika na skrzydłach oraz krawężnika zanikającego P2, betonem podkładowym pod płytę przejściową P1, montażem zbrojenia płyty przejściowej P1, izolacją bitumiczną płyty przejściowej P1, montażem schodów skarpowych P1 i P2, podwieszeniem deskowania kap chodnikowych P2;
 • obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-9 przygotowaniem do wykonania próbnego obciążenia obiektu, umocnieniem stożków kostką betonową, wykonaniem powłoki antykorozyjnej – malowanie, montażem schodów skarpowych P1 i P4.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni DN100,  demontaż studni istniejącej na kanalizacji, montaż kanału DN200; DN250; DN300; DN350, montaż krat żeliwnych na przykanalikach, pompowanie wody – czyszczenie zbiornika podziemnego ZB2 – montaż armatury, pompowanie wody – czyszczenie przepompowni P1, P2 i P3 – montaż armatury, połączenie kołnierzowe kanału tłocznego z przepompownią P1, zabezpieczenie przepompowni P2 i P3, montażem osadnika przed studnią wpadową Sd1/Sd2.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F150 pod słupy oświetleniowe, wciąganie  kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 w rury osłonowe, układanie rury osłonowej DVK 110, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2, demontaż słupów oświetleniowych, przewiert 2xfi110 pod ul. Szczecińską (rondo), regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych NETIA, montaż linii kablowych oświetleniowych YAKY 4x35mm2, wykop pod układanie rury osłonowej DVK110, wykop oraz ułożenie projektowanych rur kablowych DVK110.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Ostatnio dodane