Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.10.2016

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka kruszywa, rozbiórka stabilizacji, rozbiórka asfaltu, rozbiórka ścieku korytkowego,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu - rowy, profilowanie i zagęszczenie poboczy, profilowanie skarp i zagęszczenie podłoża, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu z dokopu, profilowanie i zagęszczenie KRZ oraz GWN (profilowanie skarpy), profilowanie skarp i półek, wykonywanie pasa rozdziału - nasyp, wykonywanie poboczy – nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, układanie geowłókniny, wykonywanie najazdu na nasyp – wykop, profilowanie nasypu przed wykonaniem stabilizacji, wykonywanie stabilizacji, wykonywanie stabilizacji na powierzchni wyniesionej pomiędzy DK3 a łącznicą N5, skarpowanie, wykonanie gwoździ gruntowych na odcinku 6a, układanie materiału do stabilizacji cementem, wykonywanie wyspy – nasyp, zagęszczenie GWN i warstwy odsączającej przez warstwę,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu w pasie rozdziału,
 • Podbudowy: wykonywanie warstwy odsączającej, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, skropienie krawędzi warstwy podbudowy z AC 22P i warstwy wiążącej z AC 16W,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie skarp i rowów, wykonywanie umocnienie rowów, profilowanie skarpy, darniowanie skarpy nasypu, układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie połączeń ścieków przykrawędziowych trójkątnych z wpustami, wykonywanie ścieku skarpowego, rozbiórka ścieku korytkowego, wykonanie gwoździ gruntowych na odcinku 6a,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: montaż krawężnika granitowego,

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 • na obiekcie M-1 związane były z montażem cięgien prętowych Macalloy, naprawą powierzchni ustroju nośnego – sekcja 2, pracami antykorozyjnymi konstrukcji stalowej ustroju nośnego – sekcja 2, podwieszeniem szalunków pod kapy chodnikowe, nasuwem konstrukcji stalowej ustroju nośnego, przepięciem lin do nasuwu na zakotwienie bierne ZB-1 na koniec dźwigarów D1, pracami porządkowymi, pracami przygotowawczymi do nasuwu, pracami przygotowawczymi do demontażu avenbeku, demontażem avenbeku, rozpoczęciem prac montażowych elementów D14 oraz D15 (L i P), montażem elementów D14 oraz D15, ustawieniem krawężnika na ustroju nośnym;
 • na obiekcie WD-1 wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej ustroju nośnego, oczyszczaniem konstrukcji stalowej przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonaniem opornika betonowego umocnienia stożka P1 – etap 2, montażem deskowania oporników betonowych umocnienia stożków – etap 2, demontażem deskowania oporników betonowych umocnienia stożków;
 • na obiekcie WD-2 gruntowaniem powierzchni schodów przed położeniem nawierzchni z żywic, wykonaniem nawierzchni z żywic na schodach, demontażem deskowania oporników betonowych umocnienia stożków, betonowaniem schodów monolitycznych S4, profilowaniem stożków, montażem zbrojenia i deskowania schodów monolitycznych S4;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-5 montażem krawężników na skrzydłach P1 i P5, pracami przygotowawczymi do wykonania kap chodnikowych na podporze P1, montażem kotew barieroporęczy, montażem słupków barieroporęczy, betonowaniem kapy chodnikowej – przyczółek P1, montażem zbrojenia kap na skrzydłach P1, montażem deskowania kap na skrzydłach P1, montażem desek gzymsowych na skrzydłach P1;
 • na obiekcie  WD-6 montażem szalunków pod kapy na skrzydłach P4, montażem desek gzymsowych na skrzydłach, przygotowaniem wykopu pod opornik betonowy umocnienia stożków, wykonaniem opornika betonowego umocnienia stożka P1 – etap 1;
 • na obiekcie WD-7  montażem nakrętek zrywalnych balustrad, wykonaniem warstwy gruntującej nawierzchni epoksydowej na kapach długości obiektu i na kapach skrzydeł P2;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 wykonaniem warstwy gruntującej nawierzchni epoksydowej na kapach na długości obiektu, montażem nakrętek zrywalnych balustrad.
ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni DN100,  demontaż i montaż studni S61 (przesunięcie kręgów na studni), montaż kanału DN200; DN250; DN300; DN400 wraz z posypką, obsypką i zasypką, montaż i regulacja krat żeliwnych na wpustach deszczowych, przesunięcie wpustu deszczowego, montaż włazów na studniach, montaż pierścieni regulacyjnych i płyt pokrywowych, demontaż istniejącego urządzenia oczyszczającego zgodnie z odp. na ZT 198, montaż rury CFW-GRP DN 200; DN 300; DN 400.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F120 i F150 pod słupy oświetleniowe, wciąganie  kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 w rury osłonowe, układanie rury osłonowej DVK 110 i DVK 50, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2, demontaż słupów oświetleniowych, wykop pod linie kablowe oświetleniowe, montaż linii kablowej oświetleniowej, montaż słupów oświetleniowych, montaż uchwytów do montowania rury BE50 na WD-4, montaż rur osłonowych na obiekcie WD-5 i WD-9, montaż rur osłonowych DVR 50 i DVK 110, montaż złączy słupowych IZK, montaż kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna, wykonanie przepustu DVK pod C1, montaż studni kablowych, montaż uziomów na końcach obwodów oświetleniowych, montaż muf przelotowych, zasypanie i zagęszczenie wykopów na trasie, pomiary rezystencji uziomów.
 • Roboty teletechniczne – montaż kanalizacji pierwotnej wraz z montażem studniSKR-2, montaż kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna, montaż studni kablowych, montaż rur osłonowych, prace porządkowe.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 64,29 %


Stan na 31.10.2016

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: nie prowadzono robót,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, profilowanie i zagęszczenie poboczy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu wraz z profilowaniem, zagęszczenie nasypu, porofilowanie i zagęszczenie GWN, profilowanie i zagęszczenie półki skarpowej, profilowanie i zagęszczenie poboczy oraz pasa rozdziału, wykonywanie nasypu z dokopu – teren zielony, wykonywanie pasa rozdziału - nasyp, układanie geowłókniny separacyjnej, profilowanie podłoża przed wykonaniem stabilizacji, wykonywanie stabilizacji cementem, układanie materiału do stabilizacji cementem, wykonanie warstwy odsączającej, wykonywanie pobocza – nasyp, skarpowanie i profilowanie poboczy – wywóz materiału nieprzydatnego, profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej i warstwy stabilizowanej cementem (dostawa kruszywa na stabilizację),
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, wykonywanie obrukowania przepustów,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie pobocza z kruszywa, zagęszczenie pobocza z kruszywa, wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej, czyszczenie warstwy wiążącej przed SMA,
 • Roboty wykończeniowe: układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie połączeń ścieków przykrawędziowych trójkątnych z wpustami,  wykonanie gwoździ gruntowych na odcinku 6a, wykonywanie podbudowy z masy betonowej pod kostkę granitową, wykonywanie ławy ścieku przykrawędziowego trójkątnego, układanie kostki granitowej, wykonywanie ławy krawężnika betonowego,
 • Ekrany akustyczne: wykonywanie ekranu akustycznego  – montaż podwalin, montaż paneli, betonowanie głowic ekranu oraz wykonywanie pali, prace porządkowe,
 • Elementy ulic: montaż krawężnika granitowego,

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 • na obiekcie M-1 związane były z naprawą powierzchni ustroju nośnego – sekcja 2, pracami porządkowymi po montażu konstrukcji stalowej, pracami przygotowawczymi do opuszczenia konstrukcji stalowej na rzędne docelowe, opuszczeniem konstrukcji stalowej na rzędne docelowe – podpora 1, 2, 3 i 4, przygotowywaniem podestów roboczych do montażu cięgien Macalloy, montażem krawężnika na ustroju nośnym sekcja 2, montażem kotew pod bariery i barieroporęcze, montażem desek gzymsowych, zbrojeniem kap chodnikowych, betonowaniem kap chodnikowych, dozbrajeniem kapy chodnikowej lewej na przepustach P13-F11, pracami porządkowymi na ustroju nośnym – sekcja 2, izolacją termozgrzewalną na ustroju nośnym pod kapy chodnikowe, montażem balustrad, koszeniem i pracami przygotowawczymi przed wykonaniem umocnienia materacem gabionowym, szalowaniem pak chodnikowych na skrzydłach przyczółka P13, wklejaniem prętów łączących ściany boczne z kapami – przyczółek P13, demontażem podestów pod kapy chodnikowe, spoinowaniem desek gzymsowych i krawężników F11-P13, robotami naprawczymi (naprawa trzpieni i ciosów) – podpora P4;
 • na obiekcie WD-1 wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej ustroju nośnego, wykonywaniem powłoki antykorozyjnej ustroju nośnego – malowanie, oczyszczaniem nawierzchni z asfaltu twardolanego przed wykonaniem drenów podłużnych na ustroju nośnym oraz warstwy SMA, profilowaniem stożków, wykonywaniem drenu podłużnego i poprzecznego na ustroju nośnym, osadzeniem wpustów- montażem wpustów mostowych;
 • na obiekcie WD-2 wykonaniem umocnienia stożków, montażem obrzeży przy schodach S4, profilowaniem stożków;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 wykonywaniem powłoki antykorozyjnej podpór – malowanie;
 • na obiekcie WD-5 wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na ściance żwirowej i płycie przejściowej P1, wykonywaniem powłoki antykorozyjnej podpór – malowanie;
 • na obiekcie  WD-6 montażem szalunków pod kapy na skrzydłach P1 i P4, montażem deskowania betonu podkładowego kap chodnikowych – przyczółek P1, montażem zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1, montażem krawężników na skrzydłach P1 – krawężnik zanikający, pracami porządkowymi przed śrutowaniem ustroju nośnego;
 • na obiekcie WD-7  nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 umocnienie stożków kostką betonową, montażem schodów skarpowych.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – regulacja krat żeliwnych na przykanalikach i wpustach deszczowych, montaż włazów żeliwnych na studniach, montaż pierścieni regulacyjnych, pokrywowych i krat żeliwnych, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200, DN400 wraz z podsypką, obsypką i zasypką.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F150 pod słupy oświetleniowe, wciąganie  kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 w rury osłonowe, układanie rur osłonowych DVR 50, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2, montaż linii kablowej oświetleniowej, montaż rur BE 50 na obiekcie WD-1, montaż rur osłonowych DVR 50 i DVK 110, montaż złączy słupowych IZK wewnątrz słupa, prace porządkowe, wykopy pod linie kablowe oświetleniowe, pomiary kabli oświetleniowych, prace przygotowawcze, zasypywanie i zagęszczanie wykopów, uporządkowanie terenu po wykopach od WD-7 do 1/21 (SO-4).
 • Roboty teletechniczne – montaż kanalizacji pierwotnej wraz z montażem studniSKR-2, montaż kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna i wtórna, montaż studni kablowych, montaż rur osłonowych, prace przygotowawcze do wykonania przewiertu sterowanego pod ul. Kasprzaka, wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Kasprzaka i pod drogą S3.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 65,72%

Ostatnio dodane