Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.01.2017

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, wywóz humusu, rozbiórka podbudowy z kruszywa,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, wykonywanie nasypu, prowadzenie prac związanych z odwodnieniem podłoża – odmulanie rowu, wykonywanie wykopu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu w pasie rozdziału,
 • Podbudowy: wykonanie warstwy z kruszywa po wymianie, wykonanie podbudowy pod korytka ściekowe trójkątne,
 • Nawierzchnie: nie prowadzono robót,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie pasa rozdziału, montaż bram, montaż siatki dogęszczającej – prace wykończeniowe, umocnienie skarp zbiornika płytami ażurowymi, budowa ogrodzenia,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: nie prowadzono robót.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 

 • na obiekcie M-1 związane były z przejazdem wózka i ustawieniem szalunku wózka faza 33, zbrojeniem ustroju nośnego, usuwaniem wzmocnień środników dźwigarów, rozbiórką szalunków ustroju nośnego P1-F3, zbrojeniem ustroju nośnego – przęsło nurtowe F4-F5, przygotowaniem styków betonu, wyciąganiem ścianek tymczasowych przy przyczółku P1 oraz ścianek technologicznych platformy nasuwczej, betonowaniem ustroju nosnego, betonowaniem strefy przęsłowej ustroju nośnego (etap 1 i 2), szlifowaniem wpustów i kotew talerzowych, przygotowaniem stref pod montaż dylatacji;
 • na obiekcie WD-1 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-2 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B deskowanie wieńca żelbotowego;
 • na obiekcie WD-4 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-5 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie  WD-6 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-7  nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-8 zbrojenie i szalowanie wieńca wlotu;
 • na obiekcie WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200, montaż rury CFW- GRP DN 300; DN 350 i DN 600, montaż studni, montaż włazów.
 • Budowa oświetlenia – układanie rur osłonowych DVK 110, montaż rur osłonowych BE60, montaż opraw oświetleniowych 250W, montaż złączy IZK, układanie kabla zasilającego obwód nr 1 w rowach kablowych – pustakach lub kanałach zamkniętych, montaż wysięgników jednoramiennych na słupach oświetleniowych, montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 w słupach oświetleniowych, podłączenie przewodów YDY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych oraz złącz IZK, przygotowanie opraw oświetleniowych do montażu na słupach (podłączenie przewodów YDY do opraw, testy działania opraw, montaż opraw do wysięgników, układanie kabli YAKY 4x35mm2, przygotowanie terenu w projektowanym miejscu posadowienia agregatu do zasilania przepompowni nr 1, 2 i 3, wykop pod linie kablowe, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe.
 • Roboty teletechniczne – montaż kanalizacji pierwotnej 4xfi110 wraz z montażem studni SKR-2, wciąganie kanalizacji wtórnej 3xfi40 oraz wiązki mikrorurek do wykonanej kanalizacji pierwotnej, prace wykończeniowe, prace przygotowawcze do budowy kanalizacji wtórnej, budowa kanału technologicznego – roboty wykończeniowe.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 69,57%

Stan na 31.01.2017

W okresie od 16 do 31 stycznia 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne, mgliste i pochmurne z opadami  deszczu i śniegu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonywanie przejazdu tymczasowego,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, wywóz humusu, rozbiórka podbudowy z kruszywa, korytowanie prawej jezdni, rozbiórka przepustów na ul. Szczecińskiej, rozbiórka chodnika i schodów, profilowanie terenu płaskiego po wywozie humusu, odhumusowanie DZ1,
 • Roboty ziemne:  wykonywanie odwodnienia koryta drogi, wykonywanie podjazdu pod skarpę, usuwanie nadmiaru materiału z pasa rozdziału, profilowanie pasa rozdziału, wywóz materiału z ciągu pieszo – rowerowego, profilowanie pobocza i pasa rozdziału, profilowanie skarpy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod korytka ściekowe, korytowanie pod zjazd do zbiornika, wykonywanie rowu odpływowego do zbiornika, wykonywanie wykopu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego – umocnienie brukowcem,
 • Nawierzchnie: nie prowadzono robót,
 • Roboty wykończeniowe: umocnienie skarp zbiornika płytami ażurowymi, profilowanie skarp zbiornika, montaż ścieków skarpowych, wykonywanie krawężnika w ścieku o zmiennej niwelecie, wykonywanie obrzeży w ścieku o zmiennej niwelecie,  wykonywanie kostki brukowej w ścieku o zmiennej niwelecie, plantowanie humusu, umocnienie rowu do zbiornika,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: wykonywanie fundamentów pod bramownice, wykonywanie barier ochronnych stalowych w pasie rozdziału, montaż bramy, prace wykończeniowe, montaż ogrodzenia, montaż siatki dogęszczającej.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na:

 • obiekcie M-1 związane były ze zbrojeniem ustroju nośnego, rozbiórką szalunków ustroju nośnego – przęsła nurtowego F4-F5, zbrojeniem strefy nad podporą F4 i F5, betonowaniem ustroju nośnego, betonowaniem strefy zamykającej nad podporą F3 i F4, szlifowaniem wpustów, przygotowaniem stref pod montaż dylatacji, sprzątaniem konstrukcji wewnątrz, przygotowaniem otworów nad podporą F10, wybitką szalunku przesuwnego segment 35, zbrojeniem ustroju na szalunku przesuwanym segment 35, przygotowaniem powierzchni betonu pod izolację P1-P4, przygotowaniem zbrojenia do montażu dylatacji P1, przygotowaniem do betonowania faza 35, przygotowaniem powierzchni do śrutowania, śrutowaniem powierzchni betonu ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych, montażem dylatacji modułowych P1 i F7, organizacja na budowie przed montażem dylatacji, wycinaniem wzmocnień środników dźwigarów, przygotowywaniem do betonowania strefy nad podporą F3 i F4, pracami porządkowymi na wezgłowiu, rozbiórką kap chodnikowych przyczółka P13, przygotowaniem styków betonu – przęsła P1-F4 oraz dylatacji P1, przejazdem wózka do betonowania ustroju – rozpoczęcie szalowania, montażem elementów odwodnienia, demontażem szalunków wewnątrz oraz roboty porządkowe, wycinaniem zbrojenia włazów nad podporą F2, przygotowaniem powierzchni pod papę, montażem barier, przejazdem szalunku przesuwnego na segment 35 oraz wybitki ustroju nośnego – faza 36;
 • obiekcie WD-1 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-2 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-3A deskowaniem – wieńce żelbetowe konstrukcji stalowej;
 • obiekcie WD-3B deskowanie i zbrojenie wieńca żelbotowego;
 • obiekcie WD-4 nie prowadzono robót;
 • obiekcie   WD-5 nie prowadzono robót;
 • obiekcie  WD-6 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-7  nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-8 zbrojeniem i szalowanie wieńca wlotu;
 • obiekcie WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200, DN250, DN300, DN350, DN600 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż osadnika wstępnego do studni wpadowej STW2.
 • Budowa oświetlenia – układanie rur osłonowych DVK  50 i 110, montaż rur osłonowych BE60 – montaż wsporników pod słupy, przygotowanie terenu w projektowanym miejscu posadowienia agregatu do zasilania przepompowni nr 1, 2 i 3, wykop pod linie kablowe oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych 150W oraz 70W w rejonie ronda na ul. Szczecińskiej, montaż fundamentów F-150/43 dla słupów oświetleniowych SO-4, montaż linii kablowej oświetleniowej, zasypanie i zagęszczenie wykopów SO-4 na odcinku 1/13 do 1/17, demontaż słupów oświetlenia drogowego na ul. Złotego Smoka, wyłączenie napięcia w  linii SN przez służby ENEA, odłączenie kabla SN zasilającego stację transformatorową na ul. Dobrej, unieczynnienie kabla.
 • Roboty teletechniczne – prace wykończeniowe, prace przygotowawcze do budowy kanalizacji wtórnej, montaż kanału technologicznego – kanalizacja wtórna i pierwotna, budowa kanalizacji pierwotnej i wtórnej, wykonanie przecisku, montaż studni kablowych.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 70,19%

Ostatnio dodane