Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.03.2017

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni na drodze technologicznej, zdjęcie humusu,
 • Roboty ziemne:  wykonywanie wykopu, wykonywanie nasypu , profilowanie i zagęszczenie nasypu pod pobocze, profilowanie podłoża, wymiana materiału w pasie rozdziału, profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, profilowanie pasa rozdziału i pobocza, profilowanie terenu płaskiego, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie koryta pod drogę, profilowanie skarp nasypu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, drenaż pod rowem, drenaż skarpowy – wykonanie obrukowania,
 • Podbudowy: wykonanie warstwy odsączającej, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne,
 • Nawierzchnie: nie prowadzono robót,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie skarp, sprzątanie i profilowanie terenów płaskich, montaż konstrukcji bramowych, wykonywanie rowu odpływowego, wykonywanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze, wykonywanie ścieku, plantowanie skarpy nasypu, wykonywanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie fundamentów pod bramownice, umocnienie rowu wg KPED, wykonanie połączeń ścieku z wpustem, roboty brukarskie,
 • Ekrany akustyczne: wykonanie pali oraz montaż słupów HEB,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: nie prowadzono robót.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były ze sprzątaniem i czyszczeniem konstrukcji wewnątrz, montażem desek gzymsowych na lewej kapie P1-F4, szlifowaniem betonu ustroju nośnego przęsłaF4-F5 oraz obróbką wpustów, zbrojeniem kapy chodnikowej lewej P1-F4, szalowaniem i zbrojeniem dylatacji P1-F7, betonowaniem kapy chodnikowej prawej i lewej, podwieszaniem szalunków kap chodnikowych – sekcja 2, wykonaniem izolacji arkuszowej na lewej kapie – przęsła F4 – F5; F7 – F9, montażem kolektora, montażem kotew barieroporęczy na kapie lewej, montażem krawężnika na lewej kapie – przęsła P1-F7 i F4 oraz na przęsłach F7-F9, wykonaniem umocnienia narzutem kamiennym – podpora F2, F3 i F4, demontażem szalunków przęsła nurtowego – sekcja 1, zabetonowaniem wnęk dylatacyjnych P1 i F7, śrutowaniem powierzchni betonu ustroju nośnego na przęsłach F10 – P13 oraz pod kapy na przęsłach F4 – F7, demontażem namiotów i przygotowaniem powierzchni pod izolację, układaniem papy – kapa lewa F4-F5, montażem balustrady na kapie prawej, zagęszczaniem i profilacją zasypki pod płytę przejściową P1, czyszczeniem i malowaniem powierzchni po wzmocnieniach środników konstrukcji stalowej, betonowaniem kapy chodnikowej lewej + kapa prawa poszerzona przy F4, zbrojeniem kapy chodnikowej, przygotowaniem powierzchni betonowej ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, dogęszczeniem zasypki pod płytę przejściową P1;
 • obiekcie WD-1 wykonywaniem przeciwspadku z ATL;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 wykonaniem wykopu i deskowania na P1;
 • WD-5 układanie papy na płycie ustroju nośnego, wykonywanie warstwy gruntującej przed ułożeniem papy, układaniem krawężnika zanikającego na dojazdach, wykonywaniem asfaltu twardolanego na ustroju, wykonywaniem asfaltu twardolanego na ustroju, wykopem i deskowaniem na P4;
 • WD-6 prace porządkowe na ustroju nośnym, układanie papy na płycie ustroju nośnego;
 • WD-7  układanie papy na płycie ustroju nośnego, czyszczenie powierzchni ustroju nośnego pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej na ustroju, wykonywaniem asfaltu twardolanego;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót.
 • Budowa oświetlenia – montaż wsporników pod słupy oświetleniowe, wykopy pod komory przewiertowe, montaż agregatu prądotwórczego do zasilania przepompowni nr 1, 2 i 3, przewiert fi 110 pod łącznicami N1 i N2 na trasie kabla zasilającego przepompownię  P2, przewiert fi 160 pod łącznicami N1, N2, N7, N8 oraz trasą główną S3 na trasie kabla zasilającego przepompownię P3, wykopy pod kabel nN, układanie rur DVK 110 i 160, wykonanie podsypki piaskowej, zasypywanie wykopów kablowych, układanie kabla YAKY 4x150mm2 w wykopie.
 • Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Stan na 31.03.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 marca 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne i pochmurne z opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: naprawa dróg serwisowych, czyszczenie asfaltu,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni na drodze technologicznej, zdjęcie humusu, wywóz humusu, frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórka ścieków, rozbiórka barier, rozbiórka przepustów, rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie nasypu pod pobocze/pas rozdziału, profilowanie podłoża, wymiana materiału w pasie rozdziału, profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, profilowanie i zagęszczenie GWN, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanie koryta pod drogę, profilowanie skarp nasypu, profilowanie pobocza, profilowanie pasa rozdziału i pobocza, wykonywanie rowu, układanie warstwy odsączającej z geotkaniny,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu (WD-4 i WD-5), montaż przepustu z rur żelbetowych, wykonywanie drenażu skarpowego, wykonywanie rowu odpływowego,
 • Podbudowy: stabilizacja cementem, stabilizacja z dowozu gr. 10 cm, profilowanie pasa rozdziału, zasypanie stabilizacji kruszywem, wykonanie stabilizacji na rondzie wschodnim (węzeł Centrum), profilacja podłoża pod warstwy konstrukcyjne i podstawę nasypu, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – osuszanie tefrą, profilowanie podłoża, kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – profilacja i skropienie, wykonywanie podbudowy z betonu,
 • Nawierzchnie: nie prowadzono robót,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie skarp i plantowanie terenów płaskich, montaż barier stalowych, wykonywanie ścieków w rejonie wpustów, plantowanie terenów pod obiektem WD-4 i WD-5, umocnienie rowu wg KPED, drenaż skarpowy, układanie korytek ściekowych trójkątnych, rozbiórka barier energochłonnych, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia, humusowanie pasa rozdziału, nasadzenia zieleni drogowej,  humusowanie skarp nasypu, układanie krawężnika, roboty brukarskie, wykonywanie ścieku przykrawędziowego trójkątnego, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami, korytowanie pod ściek przykrawędziowy,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: nie prowadzono robót.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z montażem desek gzymsowych na lewej kapie P1-F4, F7-F9, F6-F7 i F5, szlifowaniem powierzchni betonu przy dylatacji P1 – nakładanie żywicy, zbrojeniem kap chodnikowych, betonowaniem kap chodnikowych, wykonaniem izolacji termozgrzewalnej na ustroju nośnym w zakresie kap chodnikowych P1-F2, F4-F8 i F10-F13, montażem kotew, barier i barieroporęczy, montażem krawężnika, czyszczeniem i malowaniem powierzchni po wzmocnieniach środników konstrukcji stalowej, frezowaniem i szlifowaniem powierzchni ustroju nośnego – prace naprawcze, rozszafowywaniem podwieszeń kap P1-F3, spoinowaniem desek gzymsowych i krawężnika, wymianą zasypki pod płytę przejściową P1, naprawą powierzchni ustroju nośnego (kapy chodnikowe F4-F5), przygotowaniem i malowaniem wewnętrznych styków konstrukcji stalowej, podwieszaniem szalunków kap, rozbiórką szalunków ustroju nośnego, szalowaniem-spawaniem zbrojenia włazów wejściowych nad podporami F2 i F8, betonowaniem włazów ewakuacyjnych F2, śrutowaniem powierzchni betonu P1-P13 (jezdnia), rozpoczęciem demontażu podpory tymczasowej, prace porządkowe;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 wykonaniem wykopu, deskowaniem oraz betonowaniem murków oraz umocnień stożków na P1, montażem schodów skarpowych na P1, obrukowaniem stożków w pasie rozdziału, umocnieniem stożka przyczółka P1;
 • WD-5 wykopem, umocnieniem deskowania oraz betonowaniem murków oporowych umocnień stożków P1 i P5;
 • WD-6 wykonaniem murków pod umocnienia stożków - podpora P4 i P2, wykopem, wykonaniem deskowania na P-1 oraz betonowaniem;
 • WD-7  montażem schodów skarpowych – profilacją/umocnieniem stożka P1;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót.
 • Budowa oświetlenia – wykopy pod kabel nN, układanie rur DVK 110, wykonanie podsypki piaskowej, zasypywanie wykopów kablowych, montaż układu SZR przepompowni nr 1, uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3m i 6m (metoda udarowa), złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montaż złączy IZK, wykopy pod komory przewiertowe, wykonywanie przewiertów sterowanych fi 160.
 • Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 74,54%

 

Ostatnio dodane