Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 kwietnia 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne i pochmurne z opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonywanie objazdu – GWN na ul. Kostrzyńskiej,
 • Roboty przygotowawcze: nie prowadzono robót,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pobocza, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, profilowanie i zagęszczenie GWN, profilowanie terenów płaskich, wykonywanie stabilizacji cementem, na ul. Małyszyńskiej – wykonywanie wykopu – rozbiórka nawierzchni – profilowanie podłoża, wykonywanie nasypu GWN,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu pod rowem, wykonywanie drenażu w pasie rozdziału,  czyszczenie przepustu P2, umocnienie wlotu i wylotu przepustu P20, wykonywanie pobocza z kruszywa, obrukowanie drenażu skarpowego,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy z kruszywa, oczyszczenie podbudowy, warstwa odsączająca – dowóz materiału, wykonywanie stabilizacji cementem, zagęszczenie warstwy piasku gr. 20 cm, wykonywanie podbudowy AC 22P, frezowanie podbudowy i warstwy wiążącej,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej z AC 16W, skropienie podbudowy, czyszczenie nawierzchni przed ułożeniem SMA,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie  skarp, układanie korytek ściekowych, wykonywanie ścieku przykrawędziowego trójkątnego, układanie kostki granitowej, roboty brukarskie, plantowanie skarpy, wykonanie rowu odpływowego, montaż krawężnika betonowego, wykonywanie połaczeń ścieku przykrawędziowego z wpustami,
 • Ekrany akustyczne: montaż paneli E-13,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier stalowych, wykonywanie ogrodzenia, montaż barier stalowych.
ROBOTY MOSTOWE

Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z montażem desek gzymsowych prawych F5-F7, zbrojeniem kapy chodnikowej prawej F5-F7 oraz na skrzydełkach P1, betonowaniem kapy chodnikowej prawej F4-F5 oraz lewej F5-F7 – na skrzydełkach P1, montażem kotew, barier i barieroporęczy, spoinowaniem krawężników, czyszczeniem konstrukcji stalowej wewnątrz, malowaniem konstrukcji stalowej wewnątrz, przygotowaniem i malowaniem wewnętrznych styków konstrukcji stalowej, frezowaniem ustroju nośnego F4-F5, naprawą powierzchni ustroju nośnego, demontażem i zdawaniem szalunków ustroju nośnego – sekcja 1, spawaniem, szalowaniem i betonowaniem otworów ewakuacyjnych w ustroju nośnym F3, demontażem deskowania przęsła nurtowego ustroju nośnego, wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej F7 – F10, montażem barier P5-P7, przygotowaniem powierzchni betonu pod nawierzchnie polimerowe na kapach;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B umocnieniem skarp kostką kamienną;
 • WD-4 umocnieniem stożka przyczółka P1, montażem reperów na filarach, przygotowaniem powierzchni betonu kap chodnikowych na skrzydełkach do wykonania nawierzchni epoksydowej;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 wykonywaniem podwaliny pod umocnienia stożków podpory P1, montażem schodów skarpowych, niwelacja rowu kolejowego od strony P4, przygotowaniem powierzchni betonu kap chodnikowych na skrzydełkach do wykonania nawierzchni epoksydowej;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.
Roboty branżowe i likwidacja kolizji
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż komory nadawczej do przecisku pod wałem rzeki Warty.
 • Budowa oświetlenia - wykonanie podsypki piaskowej, montaż złączy IZK, montaż rur BE50 na obiekcie M-1, montaż kabli YAKY 4x4mm2 obwód nr 1 (prawa kapa chodnikowa), montaż kotew pod latarnie nawigacyjne na projektowanym moście M-1 (oprawy oświetleniowe), wykop pod kabel zasilający szafę SO-8, posypka i zasypka pod kabel zasilający szafę SO-9, zasypanie wykopu pod kabel zasilający szafę SO-9, ułożenie rur osłonowych DVK 110, ułożenie w wykopie kabla YAKY 4x120 mm2 do zasilania szafy SO-8, ułożenie w rurach osłonowych kabla YAKY 4x120 mm2 do zasilania szafy SO-8, montaż słupów oświetleniowych h = 12 m, wymiana opraw oświetleniowych na istniejącej jezdni S3 2/26, 2/14-2/16 i 2/17-2/19, demontaż stacji transformatorowej zasilającej szafę SO-1.
 • Roboty teletechniczne – regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 78%

 

Stan na 30.04.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 30 kwietnia 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne i pochmurne z opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonywanie drogi przejazdowej na łącznicy S2,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka krawężników, rozbiórka barier,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, wykonywanie pobocza, profilowanie i korytowanie, zagęszczenie przejazdu awaryjnego, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wykonywanie nasypu wraz z profilowaniem, wykonywanie nasypu na poszerzeniu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu pod rowem, wykonywanie drenażu skarpowego i umocnienie brukowcem, montaż półek we przepuście, umocnienie skarp – oczyszczanie przepustu,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy z kruszywa pod krawężnikami, wykonywanie skropienia podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej, skropienie emulsją, wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie warstwy odsączającej – profilowanie i zagęszczenie,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej z AC 16W, czyszczenie nawierzchni przed ułożeniem SMA, czyszczenie warstwy wiążącej, wykonywanie warstwy wiążącej po robotach naprawczych, wykonywanie warstwy wiążącej na przejeździe awaryjnym, wykonywanie warstwy SMA, skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie  skarp, profilowanie skarp, wykonanie rowu odpływowego, montaż krawężnika betonowego, profilowanie krawędzi skarpy pod pobocze, profilowanie/humusowanie terenów zielonych, lokalna poprawa korytek ściekowych trójkątnych, roboty brukarskie, koszenie trawy, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier stalowych, wykonywanie ogrodzenia, profilowanie terenów zielonych, montaż barier w pasie rozdziału, oczyszczanie kaskady w rejonie przepustu P2.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowej wewnątrz, naprawą powierzchni ustroju nośnego, demontażem i zdawaniem szalunków ustroju nośnego i kap chodnikowych, spawaniem, szalowaniem i betonowaniem otworów ewakuacyjnych w ustroju nośnym F4, F5 i F6, przygotowaniem powierzchni betonu pod izolację z papy – powierzchni kap pod żywicę, czyszczeniem i przygotowaniem powierzchni pod antykorozję stali – łuki, wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej F3-F4 i F7-F10, wykonywaniem izolacji arkuszowej na szerokości jezdni F4-F5 i F5-F6, czyszczeniem wpustów i sączków, asfaltem twardo lanym na ustroju nośnym F7-F10, rozbiórką podwieszenia kap chodnikowych, piaskowaniem i malowaniem styków konstrukcji stalowej (zewnętrznej) – łuki, betonowaniem otworów ewakuacyjnych w ustroju nośnym F6, zabezpieczeniem dylatacji, izolacją termozgrzewalną na ustroju nośnym – sekcja 1, szalowaniem i betonowaniem podwaliny umocnienia stożka P1, montażem barier i barieroporęczy, betonem wyrównawczym pod krawężnik zanikający na podporze P1, udrażnianiem wpustów i stożków – sekcja 1, szlifowaniem powierzchni betonu, umacnianiem podpory F3 i F4 narzutem kamiennym;
 • WD-1 nawierzchnią epoksydową na chodnikach – wykonanie warstwy gruntującej oraz warstwy wykończeniowej;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B umocnieniem skarp przy wieńcu;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nawierzchnią epoksydową na chodnikach – wykonanie warstwy gruntującej i warstwy wykończeniowej, deskowaniem/betonowaniem murka oporowego umocnienia skarpy – P5, wykonaniem murka umocnienia stożka – P1 (etap 2), nawierzchnią epoksydową na chodnikach – wykonanie warstwy wykończeniowej;
 • WD-6 montażem schodów skarpowych;
 • WD-7  antykorozją betonu podpór – prace uzupełniające;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż pierścieni odciążających i przykrywających na wpustach deszczowych, roboty wykończeniowe – przegląd, czyszczenie.
 • Budowa oświetlenia - wykop pod kabel nN, podsypka i zasypka pod kabel zasilający szafę SO-8, zasypanie wykopu pod kabel zasilający szafę SO-8, ułożenie rur osłonowych DVK 110, ułożenie w wykopie kabla YAKY 4x120 mm2 do zasilania szafy SO-8, ułożenie w rurach osłonowych kabla YAKY 4x120 mm2 do zasilania szafy SO-8, wymiana opraw oświetleniowych na istniejącej jezdni S3  - strefy przejściowe, montaż wysięgników jednoramiennych, montaż opraw oświetleniowych 150W; 250W, montaż rur osłonowych oraz kabli T64, montaż rur BE50 na obiekcie WD-8, układanie kabli YAKY 4x16mm2 w wykopie i w rurach osłonowych, montaż szaf oświetleniowych SO-4 i SO-8, montaż opraw oświetleniowych w obiektach, montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 w słupach, montaż słupów i opraw oświetleniowych, uruchamianie oświetlenia na Węźle Północ.
 • Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 80,68%

 

Ostatnio dodane