Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.05.2017

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonywanie drogi przejazdowej na łącznicy S2, wykonywanie przejazdu tymczasowego na ul. Kostrzyńskiej, zamiatanie dróg, prace porządkowe, prace rozbiórkowe, wykonywanie poboczy i poszerzeń z destruktu,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka przepustu, frezowanie nawierzchni, rozbiórka nawierzchni, rozbiórka podbudowy                   z kruszywa,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału i terenów płaskich, profilowanie i zagęszczenie poboczy, zasypanie poboczy, korytowanie, wykonywanie pobocza, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wykop pod stabilizację, wykonywanie wykopu pod przepust skrzynkowy, wykonywanie nasypu GWN, stabilizacja cementem,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu w pasie rozdziału,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie pobocza z kruszywa, stabilizacja cementem, skropienie krawędzi asfaltu,
 • Nawierzchnie: czyszczenie nawierzchni przed ułożeniem SMA, wykonywanie warstwy wiążącej AC 16W, wykonywanie warstwy ścieralnej SMA,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie  skarp rowów, wykonanie rowu odpływowego – profilowanie skarp nasypu, wykonywanie korytek ściekowych trójkątnych - spoinowanie, roboty brukarskie, wykonywanie odwodnienia, wykonywanie rowu kaskadowego, umacnianie rowu, wykonywanie oznakowania, plantowanie wyspy na rondzie, plantowanie skarpy, układanie nawierzchni z kostki, montaż krawężnika,
 • Inne: rozbiórka nawierzchni na ul. Kostrzyńskiej,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: budowa ogrodzenia, montaż siatki.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z czyszczeniem i przygotowaniem powierzchni łuków do ostatniej warstwy antykorozji (zewnętrznej), asfaltem twardolanym na ustroju nośnym F5-F7, przygotowaniem powierzchni ustroju i podpór pod antykorozję betonu, pracami porządkowymi, montażem reperów na kapach, przygotowaniem i malowaniem powierzchni konstrukcji stalowej, wykonywaniem nawierzchni epoksydowej na kapach chodnikowych, szlifowaniem i naprawą powierzchni pod antykorozję betonu, wykonywaniem antykorozji betonu – poprawki nawierzchni ATL, wykonywaniem drenu na obiekcie – montaż wpustów, wykonywaniem gabionów i umocnień, próbnym obciążeniem statycznym obiektu, szlifowaniem i naprawą powierzchni betonu wewnątrz, szlifowaniem i naprawą przęsła nurtowego na zewnątrz, profilacją stożka,;
 • WD-1 wykonywaniem antykorozji betonu;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 wykonywaniem umocnienia stożków kostką betonową;
 • WD-6 umocnienie stożka P1 i P4, czyszczenie nawierzchni kap chodnikowych;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – roboty wykończeniowe – przegląd, czyszczenie (przygotowanie kanalizacji do odbioru) – trasa główna, montaż pierścieni obciążających i roboty wykończeniowe, naprawa przykanalika, montaż włazów, montaż kanału z rur kanalizacyjnych.
 • Budowa oświetlenia - wykop pod kabel nN, zasypywanie wykopów kablowych,  pomiary kabli oświetleniowych – próby sprawdzenia, pomiary zerowania słupów i opraw, wykonanie podsypki piaskowej, wykopy pod komory przewiertowe, wykonanie przewiertów sterowanych, montaż rur osłonowych - montaż linii kablowej na obiekcie WD-6, montaż opraw oświetleniowych wewnątrz obiektów WD-3A, WD-3B, WD-8, montaż linii kablowej SO-1 od 3/6 do 3/7, wykop pod linie kablowe – układanie rury osłonowej, czyszczenie wykopu, montaż słupów oświetleniowych – linii kablowych.
 • Roboty teletechniczne – regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wzdłuż ul. Szczecińskiej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT    84,16 %

Stan na 31.05.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 maja 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem oraz opadami deszczu i gradu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, prace porządkowe, przewiązywanie przewiązki, wykonywanie pobocza, sprzątanie pasa rozdziału, przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonywanie przejazdów awaryjnych, wykonywanie przejazdu technologicznego do tymczasowej organizacji ruchu,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni na ul. Kostrzyńskiej, frezowanie nawierzchni na ul. Kostrzyńskiej – strona lewa, rozbiórka nawierzchni i barier – jezdnia istniejąca, frezowanie warstwy ścieralnej jezdni istniejącej, rozbiórka warstw konstrukcyjnych nawierzchni w rejonie przepustu P-12 – wykop pod przepust, obrukowanie asfaltu przy korytkach ściekowych na jezdni istniejącej – czyszczenie, frezowanie warstwy ścieralnej na istniejącym obiekcie,
 • Roboty ziemne: profilowanie pasa rozdziału osi poboczy, zagęszczenie pobocza, korytowanie, wykonywanie poboczy - nasyp, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wykonywanie nasypu GWN, stabilizacja cementem, pielęgnacja stabilizacji, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywanie warstwy nasypu, profilowanie i zagęszczenie wyspy na rondzie na ul. Kostrzyńskiej, dowóz materiału na wyspę ronda, wykonywanie rowów – wykop, wykonywanie pasa rozdziału, profilowanie i zagęszczenie nasypu, wykop pod rów umocniony, profilowanie poboczy i rowów, profilowanie podłoża, profilowanie terenu, plantowanie terenu, wykonywanie poboczy, profilowanie podłoża pod stabilizację,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie przepustu skrzynkowego, czyszczenie przepustu, wykonywanie fundamentu pod przepustu P-12 pod jezdnia istniejącą, montaż przepustu P-12 pod jezdnią istniejącą – etap 1,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zagęszczenie pobocza z kruszywa, wykonywanie nawierzchni bitumicznej na przewiązce, czyszczenie nawierzchni pod warstwą wiążącą, skropienie krawędzi asfaltu, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonywanie przejazdów tymczasowych w pasie rozdziału, przygotowanie nawierzchni przed ułożeniem warstwy SMA,
 • Nawierzchnie: czyszczenie nawierzchni przed ułożeniem SMA, wykonywanie warstwy wiążącej AC 16W, wykonywanie warstwy ścieralnej SMA, czyszczenie nawierzchni po frezowaniu,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie  skarp nasypu, wykonanie rowu umocnionego, roboty brukarskie – prace uzupełniające i poprawkowe, plantowanie skarpy, montaż krawężnika, koszenie traw, profilowanie skarp, humusowanie skarp zbiornika, plantowanie pasa rozdziału, humusowanie pasa rozdziału, profilowanie skarpy, roboty porządkowe, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami, wykonywanie oznakowania poziomego, umacnianie rowów, transport humusu z załadunkiem, montaż obrzeży betonowych, montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonywanie wykopów pod ścieki przykrawędziowe trójkątne na jezdni istniejącej, wykonywanie ścieku przykrawędziowego trójkątnego wraz z łapaczami,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier ochronnych, montaż bram energochłonnych, montaż bram w ogrodzeniu, Montaz siatki HDPE.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z przygotowaniem powierzchni antykorozji konstrukcji dźwigarów do malowania – sekcja 1 i malowanie styków na łukach, przygotowaniem i malowaniem powierzchni konstrukcji stalowej, szlifowaniem i naprawą powierzchni pod antykorozję betonu, wykonywaniem antykorozji betonu, wykonywaniem gabionów i umocnień narzutem kamiennym, próbą szczelności łuków konstrukcji stalowej, wykonaniem iniekcji cięgien Macalloy, przygotowaniem do iniekcji Macalloy, wykonaniem schodów skarpowych i rozpoczęciem umocnienia stożka kostką betonową – przyczółek P1, układaniem SMA na długości obiektu, wykonaniem nawierzchni żywicznych kap chodnikowych – sekcja 1, przygotowaniem powierzchni antykorozji konstrukcji dźwigarów do malowania – sekcja 1, wykonaniem iniekcji cięgien Macalloy, umacnianiem stożków przyczółka P1, dynamicznym obciążeniem próbnym mostu, wycinką SMA pod przeciwspadek, sprzątaniem konstrukcji stalowej wewnątrz – P1, montazem barier i barieroporęczy, nawierzchnią epoksydową na kapach chodnikowych – sekcja 1, przygotowaniem powierzchni betonu przed wykonaniem antykorozji, wykonaniem przeciwspadku z asfaltu twardolanego, wykonaniem powierzchni polimerowej kap chodnikowych, montażem podwieszenia do przewodów pod ustrojem;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 wykonywaniem przeciwspadku z asfaltu lanego, przygotowaniem do umocnienia stożka kostką betonową – przyczółek P7, betonowaniem murka oporowego pod umocnienie stożka – przyczółek P7, wykonywaniem umocnienia stozka kostką betonową – przyczółek P7, montażem schodow skarpowych – przyczółek P7;
 • WD-5 wykonywaniem umocnienia stożków kostką betonową, dynamicznym obciążeniem próbnym;
 • WD-6 wykonaniem umocnienia stożków kostką betonową, wykonaniem przeciwspadku z asfaltu lanego, dynamicznym obciążeniem próbnym;
 • WD-7  wykonaniem przeciwspadku z asfaltu lanego, wykonywaniem umocnienia stożków kostką betonową; na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 dynamicznym obciążeniem próbnym.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – roboty wykończeniowe – przegląd, czyszczenie (przygotowanie kanalizacji do odbioru) – węzeł Centrum, montaż pierścieni obciążających i przykrywających na wpustach deszczowych, montaż włazów na studniach i kratek żeliwnych, montaż kanału z rur kanalizacyjnych, montaż rury CFR - GRP DN400, demontaż i ponowny montaż z rurociągu pomiędzy studniami S400 – S401, mobilizacja i montaż maszyny przewiertowej – przejscie kanalizacji pod wałem rzeki Warty.
 • Budowa oświetlenia - wykop pod kable oświetleniowe, zasypywanie wykopów kablowych, wykonanie podsypki i zasypki piaskowej, montaż opraw oświetleniowych 55W na M-1, 150W i 250W, montaż słupów oświetleniowych – linii kablowych, ułożenie rur osłonowych DVK 110, ułożenie kabla YAKY 4x35 mm2 w wykopie, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, ułożenie i mostkowanie w ZKP kabli zasilających P2, P3 i szafę 1,1, pionowanie słupów na węźle Centrum i Południe – pomiar kabli próby – sprawdzanie i prace wykończeniowe, wykonanie podsypki piaskowej – nasypywanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, zasypywanie wykopów kablowych dla kabli wykonanych ręcznie, montaż szafy SZR do zasilania przepompowni P3, wprowadzenie oraz podłączenie kabli do szaf oświetleniowych: obwód 5 SO-0 – obwód 3 SO-1, regulacja wysokości istniejących słupów, sprawdzenie i uruchomienie obwodów zasilania z szafy SO-0, montaż złączy IZK, sprawdzenie i przygotowanie do uruchomienia obwodu nr SO-1, montaż szafy iluminacji mostu M-1, montaż uchwytów pod oprawy iluminacji mostu M-1, Montaz rur BE50 na istniejącym moście M-1 – przebudowa oświetlenia nawigacyjnego.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – profilowanie wykopu pod projektowany kabel SN wzdłuż drogi DZ-1; odkopanie projektowanych miejsc włączeń; przygotowanie do przepięcia kolizji kabla relacji Kostrzyńska WSTW – Kostrzyńska Mleczarnia, ułożenie rur osłonowych SRS 232, wykonanie podsypki piaskowej, włączenie napięcia; przełożenie istniejącego kabla SN; wykonanie wstawko kablowej; montaż muf kablowych – kolizja kabla relacji Kostrzyńska WSTW – Kostrzyńska Mleczarnia, zasypywanie i zagęszczanie wykopów, osłonięcie rurami dwudzielnymi A 160PS istniejącego kabla relacji Kostrzyńska WSTW – Kostrzyńska 86a, pomiary kabla SN osłoniętego rurami dwudzielnymi; zasypywanie i zagęszczanie wykopów; prace porządkowe, wykop pod projektowany kable SN wzdłuż drogi DZ-1; odkopanie istniejącego kabla.
 • Roboty teletechniczne – montaż kanalizacji pierwotnej, prace przygotowawcze przed rozpoczęciem montażu rurociągu kablowego na moście M-1, montaż studni kablowej nr SK71, Montaz kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna, podwieszenie rurociągu kanalizacji teletechnicznej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 88,74 %

Ostatnio dodane