Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2017

W okresie od 01 do 15 czerwca 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem oraz opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, wykonywanie przejazdów tymczasowych z masy bitumicznej w pasie rozdziału, budowa przewiązek,
 • Roboty przygotowawcze: frezowanie nawierzchni bitumicznej, frezowanie masy bitumicznej przy korytkach ściekowych, rozbiórka barier i oznakowanie pionowego – jezdnia istniejąca, zdjęcie warstwy humusu, czyszczenie nawierzchni jezdni istniejącej po frezowaniu, prace porządkowe na jezdni istniejącej, frezowanie warstwy ścieralnej SMA, rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego, wykonywanie dylatacji istniejącego obiektu WD-4, korytowanie pod stabilizację cementem,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału osi poboczy, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wykonywanie warstwy nasypu, wykonywanie nasypu GWN, stabilizacja cementem, wykonywanie pasa rozdziału, czyszczenie nawierzchni po ulewnych deszczach, wykonywanie poboczy, oczyszczanie krawędzi warstwy nasypu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie wykonywano robót,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy z kruszywa – prace naprawcze, skropienie nawierzchni, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonywanie podbudowy zasadniczej z masy bitumicznej, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zbieranie nadmiaru kruszywa z poboczy, wykonywanie warstwy odsączającej pod obiektem WD-8, prace porządkowe po ulewnych deszczach, wykonywanie poboczy z kruszywa łamanego, skropienie podbudowy z kruszywa emulsja przed wykonaniem podbudowy z masy,
 • Nawierzchnie: czyszczenie nawierzchni przed ułożeniem SMA, wykonywanie warstwy wiążącej AC 16W, wykonywanie warstwy ścieralnej SMA, prace związane z odtwarzaniem jezdni istniejącej, przygotowanie nawierzchni przed ułożeniem warstwy SMA, skropienie warstwy podbudowy przed wykonaniem warstwy ścieralnej,
 • Roboty wykończeniowe: wykonanie rowu umocnionego, profilowanie skarp i poboczy, profilowanie skarp – prace naprawcze, montaż krawężnika, humusowanie pasa rozdziału, montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, układanie ścieków przykrawędziowych trójkątnych, czyszczenie studni i osadników,  humusowanie nasypu, czyszczenie rowu umocnionego, koszenie trawy, plantowanie terenów płaskich, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami, darniowanie skarp wykopów, profilowanie terenów zielonych, profilowanie krawędzi asfaltu, czyszczenie krawędzi asfaltu jezdni istniejącej pod ściek trójkątny, wykonywanie wykopu pod ścieki przykrawędziowe,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier ochronnych, montaż bram energochłonnych, budowa ogrodzenia zbiornika otwartego, wykonywanie oznakowania poziomego na jezdni lewej.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z wykonywaniem umocnień narzutem kamiennym, nawierzchnią epoksydową na kapach chodnikowych – sekcja 1, przygotowaniem powierzchni betonu przed wykonaniem antykorozji, wykonaniem przeciwspadku z asfaltu twardolanego, wykonaniem powierzchni polimerowej kap chodnikowych, montażem podwieszenia do przewodów pod ustrojem, przygotowaniem i malowaniem powierzchni konstrukcji stalowej, montażem balustrad, wykonywaniem antykorozji betonu, przygotowaniem powierzchni antykorozji dźwigarów do malowania, montażem podwieszenia do przewodów pod ustrojem, sprzątaniem obiektu, czyszczeniem wpustów - dylatacji;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 wykonywaniem umocnienia stożka kostką betonową – przyczółek P7 – spoinowanie i uzupełnianie, betonowaniem murka oporowego pod umocnienie stożka – przyczółek P7, przygotowaniem do wykopu pod murek oporowy – przyczółek P7;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 wykonaniem umocnienia stożków kostką betonową, zabetonowaniem monolitycznych stopni skarpowych – przyczółek P1, montażem schodów i obrzeży betonowych – przyczółek P1, przygotowaniem pod wykonanie schodów skarpowych i umocnieniem stożka, umocnieniem stożka P1;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 wykonywaniem przeciwspadku z ATL, montażem tymczasowych poręczy schodów skarpowych.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż włazów na studniach, ponowny montaż studni S400 wraz z wylotem 8 – Montaz klapy zwrotnej, przewiert z rur stalowych, przewiert pod wałem rzeki Warty, montaż rury przewodowej DN350 i demontaż komory startowej ze ścianek szczelnych, budowa kanalizacji (studnie, wpusty, rury), montaż wylotów DN200, Montaz kratek żeliwnych.
 • Budowa oświetlenia - montaż złączy IZK, montaż rur BE50, DVK110 i DVR50, konwencjonowanie opraw i wysięgników do slupów 10 m, przygotowanie naświetlaczy iluminacji mostu M-1 do montażu, porządkowanie terenu na działce PKN Orlen, wykop pod linie kablowe, wykonanie uszkodzonego przepustu pod łącznicą N2 rur DVK110, montaż linii kablowej YAKY 4x35 SO-1, SO-4, SO-8 – budowa zasilania obwodów, porządkowanie terenu w obszarze zjazdu na łącznicy N2, pomiary ochronne linii kablowej obwodów nr 5 SO-0, uruchomienie oświetlenia na łącznicach N7 i N8, pomiary ochronne obwodów nr 1, 2, 4, 5 – przygotowanie do odbioru, montaż uchwytów do opraw, rozpoczęcie demontażu słupów oświetleniowych, montaż fundamentów F-150/43 pod słupy oświetleniowe, montaż uchwytów do rur BE.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – podwieszenie rurociągu kanalizacji teletechnicznej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 92,15%

 

Stan na 30.06.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 30 czerwca 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem oraz opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, czyszczenie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka przewiązki, oczyszczanie nawierzchni i rowów po intensywnych opadach deszczu,
 • Roboty przygotowawcze: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka barier – jezdnia istniejąca, frezowanie warstwy wyrównawczej, rozbiórka przejazdów technologicznych, wywóz frezu po frezowaniu, obkuwanie krawędzi – sprzątanie po pracach rozbiórkowych, rozbiórka ścieków przykrawędziowych trójkątnych wraz z ławą betonową, skuwanie masy asfaltowej – przygotowanie pod ułożenie krawężników na wyspach, rozbiórka warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa, stabilizacja, beton), usuwanie oznakowania poziomego,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału osi poboczy, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wykonywanie warstwy nasypu, wykonywanie nasypu GWN, czyszczenie pasa rozdziału, profilowanie i zagęszczenie poboczy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, porządkowanie pasa rozdziału, korytowanie, plantowanie terenu, wykop pod GWN, profilowanie GWN – wywóz nadmiaru materiału, profilowanie pasa rozdziału, wykonywanie wykopu pod rów umocniony,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: rozbiórka deskowania przyczółka przepustu,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, hałdowanie kruszywa, zagęszczenie podbudowy z kruszywa w rejonie przepustu P-12 jezdnia istniejąca, wykonywanie stabilizacji cementem, układanie materiału pod stabilizacje cementem, profilowanie pobocza pod barierami ochronnymi – jezdnia lewa, osuszania podłoża,
 • Nawierzchnie: czyszczenie nawierzchni przed ułożeniem SMA, wykonywanie warstwy wiążącej AC 16W, czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej, wykonywanie warstwy ścieralnej SMA, czyszczenie nawierzchni po frezowaniu – kucie krawędzi, wykonywanie umocnienia rowów,  skropienie krawędzi SMA emulsją asfaltową, skropienie warstwy wiążącej, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami – jezdnia istniejącej, wykonywanie warstwy wyrównawczej, zabezpieczenie krawędzi SMA emulsją,
 • Roboty wykończeniowe: profilowanie skarp, montaż krawężnika, humusowanie skarp, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami, wykonywanie oznakowania poziomego, wykonywanie korytek ściekowych trójkątnych – jezdnia lewa, lokalna poprawa ścieku przykrawędziowego, regulacja wysokościowa korytek ściekowych trójkątnych – jezdnia lewa, układanie ścieków na podsypce cementowej, oczyszczanie rowów, profilowanie i humusowanie pasa rozdziału, plantowanie skarp nasypów,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier ochronnych, budowa ogrodzenia, montaż siatki ogrodzeniowej przy zbiorniku, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia na długości całego odcinka, montaż barier na przejazdach awaryjnych, ustawianie barier betonowych, montaż furtek w ogrodzeniu przy obiektach, montaż płotków naprowadzających.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z wykonywaniem umocnień narzutem kamiennym, przygotowaniem powierzchni antykorozji konstrukcji dźwigarów sekcji 1 do malowania, montażem podwieszenia do przewodów pod ustrojem, myciem powierzchni antykorozji dźwigarów sekcji 1 do malowania, wykonaniem podwaliny umocnienia stożka P13, profilowaniem wału przeciwpowodziowego i stożka P13;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A wykonywanie umocnień wieńców żelbetowych wlotu/wylotu;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 wykonaniem umocnienia rowu kolejowego pod obiektem, wykonywanie podwaliny stożka P4, profilowanie rowów kolejowych;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 wykonywaniem przeciwspadku z ATL, montażem tymczasowych poręczy schodów skarpowych.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm, 250 mm, 400 mm, 450 mm, 350 mm, demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej 3 studnie i 3 wpusty, przegląd kanalizacji deszczowej.
 • Budowa oświetlenia – konfekcjonowanie opraw  - przygotowanie do montażu na łącznicy N3 i ul. Szczecińskiej, wykop pod przepust w łącznicy N3 pomiędzy słupami 2/4 i 2/5 SO-0, układanie rury osłonowej DVK 110, wykop pod linie kablowe oświetleniowe, Montaz linii kablowej oświetleniowej, ułożenie linii kablowej i zasypanie wykopu, wykop i ułożenie kabla, montaż fundamentu F-150/43 SO-1.1 pod słup 2/4, wykonanie numeracji słupów.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego – podwieszanie rurociągu kanalizacji pierwotnej, montaż studni SKR-2, prace wykończeniowe przy podwieszaniu rurociągu kanalizacji teletechnicznej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 94,01 %

 

Ostatnio dodane