Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ocena oddziaływania na środowisko

Ochrona środowiska

Realizowana druga jezdnia drogi S-3 oczywiście wywiera wpływ na środowisko, jednak nie zmienia zasadniczo warunków środowiskowych i terenowych w tym regionie. Druga nitka spowoduje poszerzenie pasa drogowego, wyznacza natomiast nowego korytarza drogowego, nie wprowadza wszystkich uciążliwości wynikających z budowy nowej drogi w miejscu gdzie jej nie było. Zwiększenie uciążliwości transportu drogowego, takich jak hałas, zanieczyszczenia ect., wyniknie raczej ze zwiększenia wzrostu gospodarczego kraju, wzrostu ruchu tranzytowego. Na odcinku KM 2+750 – 4+400 trasa przechodzi przez tereny leśne. W związku z powyższym zachodzi konieczność wycinki drzewostanu w granicach pasa drogowego.


  Realizowana obwodnica zachodnia Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-3 (łącznie z projektowana prawa jezdnią) przechodzi przez obszary o zróżnicowanej wartości przyrodniczej. Poniżej przedstawiono ich charakterystyką w odniesieniu do prawej strony obwodnicy, gdzie zlokalizowana będzie prawa jezdnia :

 • Obiekty o wyjątkowej wartości przyrodniczej:
  Obszar międzywala doliny Warty w km 7+020-7+730. Znajdują się tu takie obiekty jak: rzeka, starorzecza, rowy melioracyjne, bagniska. Porasta ten teren cenna roślinność wodno-bagienna oraz łąkowa. Występują tu również kępy roślinności drzewiastej i krzaczastej.
 • Obiekty o dużej wartości przyrodniczej:
  Strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej w km 2+750-4+450, o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, porośniętego lasem. Drzewostan na tym terenie to przeważnie sosna z domieszką drzew liściastych. Główne typy siedliskowe lasu to: las mieszany świeży, bór świeży i bór mieszany świeży.
 • Obiekty o średniej wartości przyrodniczej:
  Są to różne formy występowania, wydzielonych wśród gruntów rolnych wartościowych siedlisk przyrodniczych, o ograniczonym rozprzestrzenieniu:
  • km 2+300-2+500 - lokalna dolinka porośnięta krzewami i pojedynczymi drzewami,
  • km 5+360-5+940 - wilgotne łąki kośne,
  • km 8+020-8+270 - wilgotna łąka kośna,
  • km 9+200-9+300 - zabagnione obniżenia terenu, porośnięte krzewami i drzewami,
  • km 8+620-8+760, 10+430-10+500, 11+170-11+210 - wilgotne łąki związane z rowami melioracyjnymi przecinającymi obwodnicę.
 • Obiekty o małej wartości przyrodniczej:

  Orne grunty rolne oraz sady i ogrody działkowe .

  Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę prawej jezdni obwodnicy została już podczas budowy jezdni lewej całkowicie przekształcona, służąc jako pas transportowy oraz miejsce składowania materiałów budowlanych. Tym samym istniejąca na tym obszarze naturalna roślinność została już w większości usunięta. Ważnym elementem przyrody omawianego terenu jest świat zwierzęcy. Z powodów wyżej przedstawionych, w obszarze pasa drogowego obwodnicy, za wyjątkiem starorzeczy na obszarze międzywala rzeki Warty, nie występują już siedliska zwierząt. Jednakże przez obszar ten odbywać się może ich migracja z terenów sąsiednich, stąd przedstawiony niżej skład fauny dotyczy szerszego terenu niż pas drogowy. Miejscowa fauna składa się w większości ze zwierząt typowych dla Niżu Polskiego i Środkowoeuropejskiego.

  Głównymi korytarzami ekologicznymi na analizowanym terenie są:
  • tereny leśne w km 2+750 - 4+450
  • rzeka Warta i jej taras zalewowy w km 7+020 - 7+730 (korytarz główny o znaczeniu międzynarodowym - Dolina Warty i Dolina Warty-Noteci).

Ostatnio dodane